Trosglwyddo i'r Gymuned

Pecyn Trosglwyddo i'r Gymuned

Mae'r Pecyn yn cynorthwyo'r dasg o ddylunio achos busnes, ac mae'n cynnwys ffurflenni defnyddiol a manylion i ddilyn, er mwyn trin y mater fesul cam.

Canllaw Trosglwyddo i'r Gymuned

Taflen Ffeithiau

Canfod strwythur cyfreithiol i weddu i'ch grwp

Canllaw byr i strwythyrau cyfreithiol

Camau syml i ysgrifennu cyfansoddiadau

Ein nod yw helpu rhagor o gymunedau a grwpiau cymunedol i archwilio'u hopsiynau er mwyn cynnal cymaint o wasanaethau lleol â phosibl, hyd yn oed os nad ni fel Cyngor sy'n eu rhedeg nhw.

I gael rhagor o wybodaeth neu i rannu eich adborth, cysylltwch â: community.delivery@powys.gov.uk

Mae’r rhestr isod yn cynnig gwasanaethau a allai gael eu trosglwyddo i’r gymuned, Cyngor Tref neu Gymuned neu gr?p cymunedol.  Nid yw’r gwasanaethau y gellir eu trosglwyddo wedi’u cyfyngu i’r rhestr hon oherwydd rydym yn agored i unrhyw awgrymiadau a allai ddod o sefydliad o fewn y gymuned.

 • Toiledau cyhoeddus (er mae’r rhan fwyaf erbyn hyn wedi’u prydlesu i Gynghorau Tref a Chymuned neu grwpiau cymunedol)
 • Torri glaswellt o fewn ffiniau tref / pentref
 • Rhandiroedd
 • Cynnal a chadw gwrychoedd o fewn ffiniau tref / pentref
 • Cynnal a chadw gwelyau blodau o fewn ffiniau tref / pentref
 • Cludiant Cymunedol
 • Meysydd chwarae
 • Cynnal a chadw caeau chwaraeon a mannau agored
 • Cynnal a chadw mynwentydd
 • Cyfrannu at redeg llyfrgelloedd
 • Cynnal a chadw ein rhwydwaith hawliau tramwy
 • Glanhau strydoedd h.y. codi sbwriel, gwacau biniau, chwistrellu chwyn ac ysgubo ffyrdd.

Mae yna hefyd nifer o asedau a ellir eu trosglwyddo o fewn Tref neu Bentref o’r Cyngor i’r gymuned.  Gallai’r asedau hyn gynnwys:

 • Neuaddau pentref a chanolfannau cymunedol
 • Swyddfeydd y cyngor nad ydynt yn cael eu defnyddio mwyach
 • Coetiroedd

Bydd yr hyn sydd ar gael yn dibynnu ar ba adeiladau sydd ym mherchnogaeth y cyngor sydd o fewn ffin Tref neu Bentref a’r hyn sydd gan y cyngor mewn golwg ar gyfer yr eiddo hwnnw yn y dyfodol.

Mae Trosglwyddo i'r Gymuned ar waith yn barod mewn sawl rhan o'r sir lle mae trefi a chymunedau eisoes yn rhedeg gwasanaethau ac yn helpu i'w cynnal.

Bydd Trosglwyddo i'r Gymuned yn digwydd lle mae cymunedau'n gyfrifol am ddarparu gwasanaeth neu gymryd yr awenau a rheoli lle neu adeilad cyhoeddus na all y cyngor fforddio'u rhedeg na'u cynnal. Mae cydgynhyrchu yn enw arall ar hyn.

Rydym wedi cynhyrchu pecyn cynhwysfawr i gynorthwyo Cynghorau Tref a Chymuned a sefydliadau eraill sy'n ceisio mynd ati i ofalu am wasanaeth neu adeilad yn eu cymuned.

Dyluniwyd Canllaw Trosglwyddo i Gymunedau i gynnig cymorth, gwybodaeth a chyngor ar amrywiaeth o bynciau. Ymhlith y cynnwys mae awgrymiadau ar sut i gael cyllid yn genedlaethol, a thrwy annog y gymuned leol i gymryd rhan, prif gysylltau, rhestrau gwirio a sut i gofrestru Datganiad o Ddiddordeb gyda'r Cyngor.

Mae nifer o astudiaethau achos o wahanol leoedd yng Nghymru lle mae prosiectau llwyddiannus wedi'u cynnal a fydd yn ysbrydoli sefydliadau sydd am ddilyn modelau tebyg o drosglwyddo i'r Gymuned.  Bydd y Pecyn yn cynorthwyo'r dasg o ddylunio achos busnes, ac yn cynnwys ffurflenni defnyddiol a manylion cam wrth gam ynglyn â sut i wneud hynny. Bydd y rhan hon o'r canllaw ar gael fel llyfryn safonol i'w lenwi a'i ddefnyddio cynifer gwaith bynnag ag y mynnwch.

Rhestr o wasanaethau sydd wedi trosglwyddo

Ased/Gwasanaeth Sefydliad sy’n gyfrifol nawr
Amgueddfa Decstilau’r Drenewydd - Trosglwyddo i’r Gymuned i grwp cymunedol lleol. Cymdeithas Adfywio Cymunedol Maldwyn (MCRA)
Radio Hafren y Drenewydd Siawns Teg Limited
Cynnal a Chadw Tiroedd Cyngor Tref Llandrindod
Y Pafiliwn, Llandrindod Grand Pavilion Events Ltd
Gerddi Coffa Daniel Protheroe Cyngor Tref Ystradgynlais
Clwb Bowlio Aberhonddu Clwb Bowlio Aberhonddu
Toiledau yn Lion Yard a Phromenâd Aberhonddu Cyngor Tref Aberhonddu
Caeau Chwaraeon Ysgol Trefnannau Cyfeillion Perllan Cymunedol Trefnannau
Tir yn Ysgol GG Penycae Cyngor Cymunedol Tawe Uchaf
Safle Maes Chwarae Coelbren Cyngor Cymunedol Tawe Uchaf
Cynnal a chadw tiroedd a glanhau strydoedd Cyngor Tref y Trallwng
Tir man agored yn Ynysgedwyn Cyngor Tref Ystradgynlais
Cae hamdden yn Nheras Wilsons Cyngor Tref Llanandras
Canolfan Gymuned Clatter Canolfan Gymuned Clatter Cyf
Tir i’r dwyrain o Stryd Davies Cyngor Cymuned Tawe Uchaf
Cyfleusterau cyhoeddus Erwyd / Ymddiriedolaeth Pit Stop Erwyd a Chyngor Cymuned Erwyd  
Canolfan Gymuned Trecastell Cyngor Cymuned Llywel
Canolfan Gymuned Tirabad Sefydliadau Elusennol Neuadd Bentref Tirabad
Ardal gemau aml-ddefnydd, Llanandras Cyngor Tref Llanandras
Cae chwarae Brenin George V Talgarth Cyngor Tref Talgarth
Lawnt Fowlio awyr agored Llandrindod Clwb Bowlio Awyr Agored Llandrindod
Neuadd Bentref Llidiartywaen Pwyllgor Canolfan Gymuned Llidiartywaen