Cynllun Powys yn Un - Cymunedau Cryfach

Mewn cymunedau cryfach, mae pobl mewn cysylltiad â'i gilydd, yn siarad â'i gilydd ac yn helpu ei gilydd. Maen nhw'n fwy tebygol o deimlo eu bod yn perthyn, ac mae ganddynt ymdeimlad o falchder am y lle maen nhw'n byw. Gyda llai o arian o'r sector cyhoeddus, mae'n bwysig i ni gydweithio i ddatblygu cymunedau cynaliadwy a chryf mewn ardaloedd gwledig a threfol fel ei gilydd.

 

 

Go to Community Delivery page

Mae Trosglwyddo i'r Gymuned ar y gweill mewn sawl rhan o'r sir lle mae trefi a chymunedau eisoes yn rhedeg gwasanaethau ac yn helpu i'w cynnal.

Mae Rheoli Cymdogaethau yn broses sy'n cydnabod pa mor unigryw yw pob sefyllfa; gwerth gwaith aml-asiantaeth; gweithio gyda thrigolion ardal benodol er mwyn mynd i'r afael â phroblemau o ran ansawdd bywyd.

Lawrlwytho'r Pecyn Rheoli Cymdogaethau yma 

Mae cymunedau cryfion yn darparu ffynonellau cymorth i bobl hyn. Trwy gymryd rhan yn eu cymunedau lleol, gall pobl hyn wneud cyfraniad, osgoi bod yn unig  a gwella'u hiechyd meddwl a'u lles.

Mae cymunedau sy'n economaidd weithgar yn bwysig os ydym i wella lles, lleihau tlodi a darparu swyddi i bobl leol. Mae adfywio yn gydran bwysig wrth sicrhau bod Powys yn parhau i fod yn lle lle mae pobl am fyw, gweithio a chwarae.

 

Erbyn diwedd y Rhaglen yn 2017:

Mae ein trefi a'n pentrefi'n canolbwyntio mwy ar gymunedau, yn hunanddibynnol ac yn gryf

  • Mae'r gwasanaethau'n briodol i'r cymunedau
  • Gellir rhannu perchnogaeth ar gyfleusterau cymunedol, lle bo'n briodol
  • Mae amodau wedi'u creu i gynorthwyo adfywiad trwy ddarpariaeth tai a chyfleoedd i fusnesau

Gall pobl o bob oed gymryd rhan weithredol yn y dasg o gynorthwyo'u cymuned a gallant wirfoddoli i wneud hynny.

Mae pobl yn teimlo eu bod yn o bwys, bod pobl yn gwrando arnynt, a'u bod yn gallu dylanwadu ar benderfyniadau lleol.

Mae gwasanaeth cludiant diogel, effeithlon a dibynadwy sydd:

  • yn galluogi pobl i deithio i ben eu taith
  • wedi datblygu rhwydwaith o wasanaethau priodol a di-fwlch sy'n fforddiadwy i'r cyngor a'r cwsmeriaid
  • yn cael ei gydlynu trwy ddefnyddio adnoddau'r cyngor, a gwasanaethau cludiant partneriaid allanol ac asiantaethau
  • Defnyddio technoleg yn briodol
  • Dylai cludiant cymunedol fod yn ddewis cadarnach, sy'n cynnig rhagor o siwrneiau i deithwyr ac sydd ar gael i bawb

 

 

Go to the Powys teaching Health Board website
Go to the One Powys website
Go to the PAVO website