Cynllun Powys yn Un

 

Ymrwymiad parhaus i weithio mewn partneriaeth i ddarparu gwasanaethau gwell ac effeithiol ar hyd a lled y sir. 

 

 

Pum blaenoriaeth ar gyfer gwella

Gofal iechyd a gofal cymdeithasol oedolion integredig

Rydym yn gweithio i wella gofal ac ansawdd bywyd i bobl yn ein cymunedau. Darllenwch y bwletinau a'r straeon a gwyliwch y ffilmiau am ein gwaith.

Cymunedau Cryfach

Ceisio gweithio i adeiladu cymunedau cryfach yw un o'n blaenoriaethau ar gyfer gwella.

Plant a Phobl Ifanc

Ceisio gweithio gyda phlant a phobl ifanc yw un o'n blaenoriaethau ar gyfer gwella.

Trawsnewid dysgu a sgiliau

Ceisio gweithio ar ddysgu a sgiliau yw un o'n blaenoriaethau ar gyfer gwella.

Sefydliadau a phartneriaethau

Ceisio gweithio gyda sefydliadau i ddatblygu partneriaid yw un o'n blaenoriaethau ar gyfer gwella.

Darllenwch Gynllun Powys yn Un:

*Ym mis Mai 2016 cytunodd bartneriaid Bwrdd Gwasanaethau Lleol Powys diweddariad o’i Gynllun Powys yn Un 2014-17. Mae’r diweddariad yn cadarnhau ein blaenoriaethau ar gyfer gwella ac yn amlinellu rhai o’r newidiadau a wnaed gennym i gryfhau’r cynllun. 

Mae'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru), a ddaeth i rym Ebrill 2015, am wella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.  Darllen Rhagor

Cynllun ar gyfer newid rhwng holl bartneriaid Bwrdd Gwasanaethau Lleol Powys

Trwy gynhyrchu cynllun rhesymegol, gall ein trigolion ddarganfod beth rydyn ni'n bwriadu ei wneud, a pha ganlyniadau gallant eu disgwyl.

Mae'r cynllun yn gosod allan 5 blaenoriaeth ar gyfer gwella a fydd yn tywys gwaith y cyngor hyd at o leiaf 2017. Mae'n disgrifio'r problemau sy'n bwysig i bobl Powys, ac yn darparu darlun eglur o sut y byddwn yn gweithio gyda'n partneriaid i fynd i'r afael â nhw.

Pwy sy'n rhan o hwn?

Sefydlwyd Bwrdd Gwasanaethau Lleol Powys fis Ebrill 2009. Mae'r Bwrdd yn dwyn ynghyd arweinwyr y sefydliadau canlynol:

Mae gan Fwrdd Gwasanaethau Lleol Powys nifer o swyddogaethau allweddol:-

  • Datblygu gweledigaeth tymor hir a blaenoriaethau ar gyfer Powys (Cynllun Powys yn Un)
  • Darparu arweinyddiaeth a chyfeiriad
  • Mynd i'r afael â phroblemau trawsbynciol penodol nad oes modd eu datrys mewn dulliau eraill

Gweld sefydliadau'r Bwrdd Gwasanaethau Lleol sy'n gyfrifol am y gwahanol gamau gweithredu / mesurau yng nghynllun Powys yn Un