Gwneud cais am grant datblygu cymunedol

Mae Mudiad Cymdeithasau Gwirfoddol Powys (PAVO) wedi sicrhau £330,000 dros gyfnod o dair blynedd oddi wrth Raglen Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol (CFAP) Llywodraeth y Cynulliad. Bydd yr arian yn cael ei ddefnyddio i gynnig grantiau  hyd at £4,500 i sefydliadau gwirfoddol a chymunedol sy'n cynnal prosiectau sy'n cyfrannu tuag at adfywio cymunedol a gwella ansawdd bywyd pobl mewn ardaloedd gwledig.

Mae cynllun grant PAVO 'Cymunedau Sy'n Gallu' yn mynd i'r afael â blaenoriaethau canlynol Rhaglen Cyfleusterau a Gweithgareddau Cymunedol (CFAP):

  • Creu neu ailwampio cyfleusterau sydd ar gael i'r gymuned gyfan neu eu haddasu i sicrhau bod pobl anabl yn gallu eu defnyddio yr un mor hwylus.
  • Gweithredu i wella'r amgylchedd naturiol neu adeiledig i bobl leol, gwella lles y gymuned trwy annog gweithgareddau a ffyrdd iach o fyw.
  • Darparu cyfleusterau neu weithgareddau sy'n lleihau tlodi, anghydraddoldeb neu anfantais gymdeithasol.
  • Annog hyfforddiant sy'n targedu pobl fregus neu bobl sydd wedi'u heithrio.
  • Ysgogi busnesau cymunedol a mentrau cymdeithasol.
  • Helpu i hybu cyfleoedd am swyddi ac incwm uwch.
  • Cynnwys pobl o bob oed a gallu yn y gymuned a mynd i'r afael ag anghenion grwpiau sydd wedi'u heithrio'n gymdeithasol, gan gryfhau hunaniaeth ddiwylliannol ac ieithyddol y gymuned.

I gael rhagor o wybodaeth neu i lawrlwytho ffurflen gais, ewch i wefan PAVO. Gallwn anfon ffurflenni cais a nodiadau cyfarwyddyd i chi ar e-bost neu drwy'r post ar eich cais.

Cynllun Grantiau Bychain i Hybu Iechyd a Lles

Sylwch mai dim ond unwaith y flwyddyn y bydd y grant yma ar gael, ac mai am gyfnor byr yn unig y caiff ei gynnig

Nod y Cynllun Grantiau Bychain i Hybu Iechyd a Lles yw annog grwpiau cymunedol a chymunedau sy'n rhannu diddordeb i wneud gweithgareddau sy'n cefnogi blaenoriaethau strategol Strategaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Lles o ran:

  • Hybu iechyd ac atal salwch
  • Hybu a chynnal annibyniaeth

Mae hyd at £1,500 ar gael ar gyfer sefydliadau sy'n ateb gofynion y meini prawf i dderbyn y grant. I gael rhagor o wybodaeth, gwelwch y ddogfen Gwybodaeth a Meini Prawf ar wefan PAVO.