Ymgysylltu - eich barn ar lesiant

""

Mae ymgysylltu ac ymgynghori yn rhan hanfodol o lunio Cynllun Llesiant sy'n addas i'r diben. Cafodd dros 300 o setiau data eu dadansoddi ar ystod amrywiol o bynciau i greu a llunio darlun o fywyd ym Mhowys.

 

Rydym wedi blaenoriaethu 31 o faterion ac wedi gofyn i'n cydweithwyr i herio hyn trwy ddau weithdy a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2016. Aethom ati wedyn i ddiwygio'r asesiad gan ei gyflwyno i gymunedau a'i gyhoeddi ar-lein hefyd.

 

Dywedodd Pobl Ifanc

Gan mai enw'r Ddeddf yw Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, roedd pobl ifanc yn gynulleidfa darged o bwys. Gofynnwyd i Fforwm Ieuenctid Powys am eu barn yn gyntaf ar y Ddeddf a rhoddwyd ambell olwg ar yr hyn yr oedd yn ei olygu yn ôl yn 2015. Rhoddodd pobl ifanc eu barn ar 

  • yr hyn yr oedd llesiant yn ei olygu iddynt hwy,
  • beth oedd yn cael effaith ar eu llesiant,
  • sut y cafodd eu llais ei glywed adref a 
  • beth oedd angen ei newid i wella llesiant ym Mhowys 

Ers hynny, mae Fforwm Ieuenctid Powys wedi arwain y ffordd gyda gwaith i ymgysylltu gyda phobl ifanc eraill led led y sir ac wedi creu a gofyn am farn trwy arolwg ar-lein a phecyn gweithgareddau i ysgolion sydd wedi arwain at y dogfennau canlynol yn cael eu llunio.

Fe wnaethom ofyn i chi:

  • Beth mae llesiant yn ei olygu i chi?
  • A yw'r pethau yr ydym wedi'u cynnwys yn yr asesiad yn ymddangos yn gywir?
  • Beth sydd ar goll?
  • Allan o'r 31 o flaenoriaethau, beth fyddai eich pum prif flaenoriaeth?
  • A fyddent unrhyw wahanol petaech yn meddwl am y cymunedau lle'r ydych yn byw?
  • Pa gyfrifoldeb ddylai pobl ei gael o ran eu lles eu hunain?

 

O gorau i sesiynau galw heibio yn y llyfrgell, stondinau marchnad a sgyrsiau mewn archfarchnadoedd, roeddem yn gofyn am farn ystod eang o drigolion gan fwydo'r safbwyntiau yn ôl i'r Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus. 

Gwylio eich barn ar yr asesiad

Achlysur lansio’r ymgynghoriad 12-wythnos

Fe wnaethom lansio’n hymgynghoriad 12-wythnos gyda chynhadledd Diwrnod Dweud Eich Dweud i bobl ifanc ar hyd a lled Powys.

Daeth tua 100 o ddisgyblion o ysgolion cynradd ac uwchradd i’r achlysur, gan gymryd rhan yn y gweithdai a oedd yn canolbwyntio ar rai o’r camau llesiant. O brentisiaethau i iechyd meddwl, rhannodd y bobl ifanc eu barn ar yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw a sut olwg hoffent ei gweld ar eu dyfodol.

Gwyliwch ein ffilm fideo fer yma.

Adroddiad ‘Fe Ddywedoch chi, Fe Fyddwn Ni’ yn dilyn Diwrnod Dweud eich Dweud

Enillydd llesiant yn cael tocyn ar gyfer y Lakeside

Mae pysgotwr o Aberhonddu wedi llwyddo i fachu cinio iddo ef a’i wraig yn y Lakeside yn Llandrindod ar ôl llenwi arolwg am ei lesiant a llesiant y sir.

Rhoddodd Mr Allan Jones ei farn fel rhan o’r ymgynghoriad a gynhaliwyd yn ystod Chwefror eleni.

Rhoddodd dros 500 o bobl eu barn yn ystod y mis gyda thrigolion unigol yn llenwi arolwg ar-lein neu mewn cyfarfodydd gr?piau cymunedol ac yn ystod sesiynau taro heibio a oedd yn cael eu cynnal ar draws y sir.  Gofynnwyd am farn pobl ar yr hyn mae llesiant yn ei olygu iddyn nhw a’r pethau pwysicaf a fyddai’n gwella eu lles.

Dywedodd Mr Jones: “Rwy’n falch dros ben fy mod wedi ennill.  Roedd hi’n hyfryd gallu dewis tocyn ar gyfer bwyty’r Lakeside.  Mae fy ngwraig a minnau’n mwynhau cinio dydd Sul yna’n aml ar ôl i mi fod yn pysgota.  Mae pysgota’n dda iawn i mi,  rwy’n ei fwynhau’n fawr iawn ac mae’n help i mi ymlacio.”