Ymgysylltu - eich barn ar lesiant

""

Mae ymgysylltu ac ymgynghori yn rhan hanfodol o lunio Cynllun Llesiant sy'n addas i'r diben. Cafodd dros 300 o setiau data eu dadansoddi ar ystod amrywiol o bynciau i greu a llunio darlun o fywyd ym Mhowys.

 

Rydym wedi blaenoriaethu 31 o faterion ac wedi gofyn i'n cydweithwyr i herio hyn trwy ddau weithdy a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 2016. Aethom ati wedyn i ddiwygio'r asesiad gan ei gyflwyno i gymunedau a'i gyhoeddi ar-lein hefyd.

 

Fe wnaethom ofyn i chi:

  • Beth mae llesiant yn ei olygu i chi?
  • A yw'r pethau yr ydym wedi'u cynnwys yn yr asesiad yn ymddangos yn gywir?
  • Beth sydd ar goll?
  • Allan o'r 31 o flaenoriaethau, beth fyddai eich pum prif flaenoriaeth?
  • A fyddent unrhyw wahanol petaech yn meddwl am y cymunedau lle'r ydych yn byw?
  • Pa gyfrifoldeb ddylai pobl ei gael o ran eu lles eu hunain?

 

O gorau i sesiynau galw heibio yn y llyfrgell, stondinau marchnad a sgyrsiau mewn archfarchnadoedd, roeddem yn gofyn am farn ystod eang o drigolion gan fwydo'r safbwyntiau yn ôl i'r Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus. 

Dywedodd Pobl Ifanc

Gan mai enw'r Ddeddf yw Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, roedd pobl ifanc yn gynulleidfa darged o bwys. Gofynnwyd i Fforwm Ieuenctid Powys am eu barn yn gyntaf ar y Ddeddf a rhoddwyd ambell olwg ar yr hyn yr oedd yn ei olygu yn ôl yn 2015. Rhoddodd pobl ifanc eu barn ar 

  • yr hyn yr oedd llesiant yn ei olygu iddynt hwy,
  • beth oedd yn cael effaith ar eu llesiant,
  • sut y cafodd eu llais ei glywed adref a 
  • beth oedd angen ei newid i wella llesiant ym Mhowys 

Ers hynny, mae Fforwm Ieuenctid Powys wedi arwain y ffordd gyda gwaith i ymgysylltu gyda phobl ifanc eraill led led y sir ac wedi creu a gofyn am farn trwy arolwg ar-lein a phecyn gweithgareddau i ysgolion sydd wedi arwain at y dogfennau canlynol yn cael eu llunio.

Gwylio eich barn ar yr asesiad

 

 

Enillydd llesiant yn cael tocyn ar gyfer y Lakeside

Mae pysgotwr o Aberhonddu wedi llwyddo i fachu cinio iddo ef a’i wraig yn y Lakeside yn Llandrindod ar ôl llenwi arolwg am ei lesiant a llesiant y sir.

Rhoddodd Mr Allan Jones ei farn fel rhan o’r ymgynghoriad a gynhaliwyd yn ystod Chwefror eleni.

Rhoddodd dros 500 o bobl eu barn yn ystod y mis gyda thrigolion unigol yn llenwi arolwg ar-lein neu mewn cyfarfodydd gr?piau cymunedol ac yn ystod sesiynau taro heibio a oedd yn cael eu cynnal ar draws y sir.  Gofynnwyd am farn pobl ar yr hyn mae llesiant yn ei olygu iddyn nhw a’r pethau pwysicaf a fyddai’n gwella eu lles.

Dywedodd Mr Jones: “Rwy’n falch dros ben fy mod wedi ennill.  Roedd hi’n hyfryd gallu dewis tocyn ar gyfer bwyty’r Lakeside.  Mae fy ngwraig a minnau’n mwynhau cinio dydd Sul yna’n aml ar ôl i mi fod yn pysgota.  Mae pysgota’n dda iawn i mi,  rwy’n ei fwynhau’n fawr iawn ac mae’n help i mi ymlacio.”