Dod i wybod am chwaraeon mewn ysgolion

Sports Wales logo

Ein tim Pobl Ifanc Gweithgar sy'n gyfrifol am gydlynu Campau'r Ddraig a 5x60 ym Mhowys.  Rydym yn cydweithio'n uniongyrchol ag ysgol a chlybiau, gan ddarparu help a chymorth.  Ariennir y fenter trwy Chwaraeon Cymru.

Dragon Sport logo.

Menter Chwaraeon Cymru yw Campau'r Ddraig sy'n cael ei ariannu gan y Loteri Genedlaethol ac sydd wedi'i lunio i gynnig cyfleoedd chwaraeon hwyliog i blant 7 - 11 oed. 

Mae Campau'r Ddraig:

  • wedi cael eu haddasu i weddu i oedran, maint, gallu, lefel sgiliau a phrofiad y chwaraewyr
  • yn defnyddio rheolau syml, offer a meysydd chwarae llai, gan gynnwys hyfforddiant difyr
  • yn paratoi chwaraewyr ar gyfer gemau oedolion
  • yn ddiogel ond dal yn sialens.

Trwy gydweithio'n agos gydag ysgolion a chlybiau chwaraeon cymunedol mae Campau'r Ddraig yn cael effaith ddramatig ar nifer y plant sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon trwy annog plant i gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon sydd wedi'u trefnu.

Mae'r cynllun yn ehangu diddordebau plant sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon ac yn cynnwys plant sydd heb y cyfleoedd hynny y tu allan i'w gwersi ymarfer corff yn yr ysgol.

Mae Campau'r Ddraig yn cyflwyno hyfforddiant, cyfle i ddatblygu sgiliau a chystadlaethau priodol i blant gan ddefnyddio fersiynau o'r gemau oedolion sy'n addas i'w hanghenion a lefelau sgil. 

Yr wyth camp sy'n rhan o'r cynllun yw:

 • Rygbi
 • Athletau
 • Criced
 • Pel-droed
 • Hoci
 • Pel-rwyd
 • Tennis
 • Golff

Er mai gwella darpariaeth chwaraeon i blant 7 -11 oed ledled Cymru yw prif ffocws Campau'r Ddraig, mae'r cynllun hefyd yn canolbwyntio ar recriwtio rhieni a gwirfoddolwyr eraill fel cynorthwywyr i gefnogi datblygu clybiau ar ôl ysgol a chlybiau chwaraeon cymunedol.  Gwelwch ein tudalen dod yn hyfforddwr chwaraeon os hoffech gymryd rhan.

Gall eich Cydlynydd gynnig cyngor a hyfforddiant cam wrth gam i helpu ysgolion, clybiau chwaraeon a gwirfoddolwyr gyflwyno Campau'r Ddraig. Cynigir yr help hwn i ysgolion a chlybiau trwy raglen dreiglo, a gytunir mewn partneriaeth gydag awdurdodau lleol, ymgynghorwyr AG, cyrff llywodraethu chwaraeon cenedlaethol, ysgolion a darparwyr chwaraeon lleol eraill.

Gellir cyflwyno Campau'r Ddraig hefyd gan ganolfannau hamdden, grwpiau ieuenctid a mudiadau gwirfoddol ac unffurf.

5x60 logo.

Menter Llywodraeth Cynulliad Cymru a Chwaraeon Cymru yw 5x60 a'i nod yw annog pobl ifanc i gymryd rhan mewn 60 munud o ymarfer corff, 5 gwaith yr wythnos.

I gyflawni hyn, mae yna Swyddog 5x60 ym mhob ysgol uwchradd yng Nghymru i oruchwylio'r prosiect. Mae'r disgyblion eu hunain yn cymryd perchnogaeth o'r gweithgaredd sydd ar gynnig ar yr amserlen a gallant ddylanwadu ar pryd y cynhelir y gweithgaredd, er enghraifft, yn ystod awr ginio neu ar ôl  ysgol.

Gall y gweithgareddau sydd ar gynnig yn ysgolion Powys amrywio o chwaraeon cystadleuol traddodiadol megis pêl-droed a hoci, i weithgareddau hamdden anffurfiol megis tennis bwrdd, badminton a sboncen.

Mae gweithgareddau antur yn yr awyr agored ar gynnig hefyd, megis saethyddiaeth, beicio mynydd, syrffio a dringo creigiau. Darperir ar gyfer cyfnodau o wyliau hefyd, gydag Wythnosau Hwyl yn y Gwyliau Haf, Gwersylloedd Golff y Pasg a Gwersylloedd Dawnsio i enwi dim ond rhai.

Hefyd, rôl y Swyddog 5x60 yw recriwtio disgyblion hyn a myfyrwyr dosbarth chwech i helpu cyflwyno'r sesiynau. Yn gyfnewid am eu hymroddiad i'r prosiect, mae cyrsiau hyfforddi'n cael eu trefnu a'u rhannol ariannu ar eu cyfer, sy'n rhoi cyfle iddynt ennill profiad gwerthfawr a chymwysterau galwedigaethol.

Mae pob swyddog hefyd yn gweithio i ddarparu cymaint o gysylltiadau â chlybiau ag sy'n bosibl i wneud y rhaglen yn gynaliadwy ac annog cyfranogiad gydol oes. 

Calendr Gweithgareddau Gwyliau