Cyfryngau Cymdeithasol

Sut rydyn ni'n defnyddio cyfryngau cymdeithasol

Ry’n ni’n defnyddio cyfryngau cymdeithasol i gysylltu â thrigolion, staff a phartneriaid, gan gynnwys proffiliau ar facebooktwitter and flickr.

Gweld rhestr o'n safleoedd cyfrynau cymdeithasol 

Ry’n ni’n annog pobl i’n dilyn ni ac ry’n ni’n postio gwybodaeth am ein gwaith a fydd o ddiddordeb i’n dilynwyr.

Ry’n ni hefyd yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i ymateb i gwestiynau a sylwadau ac i ymgynghori â thrigolion – os mai dyma’r ffordd orau.

Ymhlith cynnwys ein cyfryngau cymdeithasol fydd:

  • Gwybodaeth am ein gwasanaethau, mentrau, cyfarfodydd, digwyddiadau ac ymgyrchoedd.
  • Ffrwd RSS o’n datganiadau i’r wasg sy’n cael eu cyhoeddi ar ein gwefan.
  • Ar adegau fe wnawn ail-drydar gan sefydliadau cymunedol neu sefydliadau eraill o’r sector cyhoeddus ac unigolion, sy’n berthnasol i’n dilynwyr.  Rhaid i ni ddewis a dethol y wybodaeth ry’n ni’n ei rhannu rhag i ni gael ein cyhuddo o fod yn cefnogi barn, unigolyn neu fudiad arbennig.  Mae’n bwysig ein bod ni’n parhau’n ddiduedd.

Ry’n ni’n cadw’r hawl i ddileu unrhyw wybodaeth o’n tudalen/proffil/ffrwd Twitter a allai fod yn amhriodol.

Ar adegau mae’n bosibl na fydd ein safleoedd cyfryngau cymdeithasol ar gael ac ni allwn fod yn gyfrifol am eu diffyg gwasanaeth.

 

 

Os ydych chi’n ein dilyn ni ar Twitter neu’n ‘hoffi’ ni ar Facebook, ni fyddwn yn eich ‘dilyn chi/hoffi chi’ nôl yn awtomatig, byddai’r niferoedd yn ormod i ni eu rheoli.

  • Ambell waith fe wnawn ddilyn neu hoffi pobl sy’n rhoi gwybodaeth sy’n berthnasol i’n  gwaith ni fel awdurdod lleol (er enghraifft cyfrifon llywodraeth ganolog, cyfryngau lleol a’n partneriaid) neu’r rhai sydd â gwybodaeth y gallwn eu pasio ymlaen er lles pobl leol.
  • Ar adegau, fe wnawn hefyd geisio cefnogi ymgyrchoedd lleol a chenedlaethol sy’n gysylltiedig â’n gwasanaethau ni.
  • Hefyd ambell waith bydd angen i ni hoffi neu ddilyn cyfrif er mwyn cymryd rhan mewn sgyrsiau.
  • Nid yw’r ffaith ein bod ni’n hoffi neu’n dilyn rhywun, yn ail-drydar neu’n rhannu gwybodaeth yn golygu ein bod ni’n eu cefnogi nhw.

Os byddwn yn rhwystro eich cyfrif, mae hyn am eich bod chi wedi dilyn neu hoffi’r cyngor dim ond er mwyn hybu cynnyrch neu wasanaeth, neu eich bod chi wedi torri rheolau lle arbennig ar gyfryngau cymdeithasol (gweler Cymedroli)

 

 

Mae ein prif gyfrifon cyfryngau cymdeithasol yn cael eu monitro ar ddiwrnodau gwaith, gydag eraill yn cael eu monitro yn ystod oriau agor (er enghraifft, canolfannau hamdden)

Os byddwch yn gofyn cwestiwn ar gyfryngau cymdeithasol, fe wnawn ateb mor fuan â phosibl, ond cofiwch:

  • Gallwn roi ateb hirach ar e-bost customer@powys.gov.uk (oherwydd prinder lle ar twitter)
  • Y Tîm Cyfathrebu sy’n gyfrifol am brif dudalennau cyfryngau cymdeithasol Cyngor Sir Powys, a byddan nhw’n anfon eich cwestiynau chi at y gwasanaethau dan sylw i gael y wybodaeth i chi, sy’n golygu na fyddan nhw’n gallu ateb ar unwaith.

Os oes gennych gwestiynau difrifol, brys, neu’n cynnwys gwybodaeth bersonol, ewch i’r  brif dudalen cysylltiadau.

 

 

Ry’n ni’n cadw’r hawl i ddileu unrhyw gyfraniadau sy’n torri’r canllawiau canlynol:

·         Byddwch yn gwrtais, chwaethus a pherthnasol

·         Peidiwch â phostio negeseuon sy’n anghyfreithlon, enllibus, yn aflonyddu ar bobl, yn difenwi rhywun, yn ddifrïol, bygythiol, niweidiol, anweddus,  o natur rywiol neu hiliol.

·         Peidiwch â rhegi

·         Peidiwch â phostio cynnwys sydd wedi’i gopïo o rywle arall, ac nad oes gennych chi’r hawlfraint iddo

·         Peidiwch â phostio’r un neges, neu negeseuon tebyg iawn, mwy nag unwaith (sbamio)

·         Peidiwch â chyhoeddi eich manylion personol chi na neb arall, megis manylion cyswllt.

·         Peidiwch â hysbysebu cynnyrch na gwasanaethau

·         Peidiwch â dynwared rhywun arall.

 

 

Yn y chwe wythnos cyn etholiadau lleol, cenedlaethol, cyffredinol neu Ewropeaidd, mae’n rhaid i gynghorau fod yn ofalus iawn i beidio gwneud na dweud rhywbeth a allai gael ei ystyried i fod yn cefnogi unrhyw blaid wleidyddol neu ymgeisydd.  Byddwn yn parhau i gyhoeddi cyhoeddiadau pwysig am wasanaethau ar gyfryngau cymdeithasol, ond efallai bydd rhaid i ni ddileu ymatebion os ydyn nhw’n rhy wleidyddol.

Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud yn siwr eich bod yn gosod y cyfyngiadau preifatrwydd priodol ar eich proffil/tudalen/ffrwd cyfryngau cymdeithasol i gyfyngu ar yr hyn yr ydych am i bobl eraill, gan gynnwys y cyngor, ei weld.  Mae nifer o adnoddau ar-lein ar gael i’ch helpu chi reoli eich gwybodaeth bersonol ar gyfryngau cymdeithasol.  Chwiliwch ar-lein am  ‘privacy settings on social networking sites’