Help oddi wrth y Gwasanaeth Anabledd Integredig

 

Gwasanaeth amlasiantaethol yw Gwasanaeth Anabledd Integredig (GAI) Powys lle mae pobl broffesiynol o'r meysydd iechyd ac addysg, ynghyd â gwasanaethau gofal cymdeithasol i blant ac asiantaethau gwirfoddol yn cydweithio i gynnig cefnogaeth i blant a phobl ifanc ag anableddau a'u teuluoedd.  

 

 

Mae'r gwasanaeth yn dechrau gydag atgyfeiriad a ffurflen asesiad gan un neu ragor o'r timoedd a restrir isod. Os yw hyn yn dangos fod 2 neu ragor o'r timoedd hyn yn gweithio gyda chi a'ch plentyn, bydd cyfarfod Tîm o Amgylch y Teulu yn cael ei drefnu i gwrdd gyda chi, trafod y gefnogaeth y byddwch ei hangen o bosibl, a chytuno ar gynllun gweithredu. Dim ond os byddwch chi a/neu eich plentyn yn cytuno y gwneir hyn. 

Ein nod yw gweithio gyda chi i alluogi eich plentyn neu unigolyn ifanc i gyrraedd eu llawn potensial a chynyddu eu hannibyniaeth.

Y timoedd a'r gwasanaethau sy'n cymryd rhan yw:

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Cyngor Sir Powys

 • Gwasanaeth Ysgolion
 • Seicoleg Addysgol
 • Gwasanaeth Synhwyraidd
 • Gwasanaethau Plant
 • Tîm Plant ag Anableddau
 • Gweithredu dros Blant - Cymorth Cymunedol
 • Gwasanaethau Oedolion
 • Gweithwyr Cymdeithasol Cyfnodau Pontio
 • Therapyddion Galwedigaethol (ar gyfer Addasiadau)

Mae Gweithredu dros Blant yn cyflwyno ystod o wasanaethau cefnogi i Deuluoedd ym Mhowys. Mae Cynllun Cyfeirio Powys wedi cael ei sefydlu mewn partneriaeth â'r Gwasanaeth Anabledd Integredig i gefnogi plant a phobl ifanc (0 - 25 mlwydd oed) sydd ag anghenion ychwanegol megis anawsterau corfforol, ymddygiad neu ddysgu.

Os yw eich plentyn angen cymorth ychwanegol gyda gwasanaethau megis Gofal plantAddysg Blynyddoedd CynnarChwarae, Gweithgareddau Hamdden, gan gynnwys gweithgareddau gwasanaethau Ieuenctid a Hamdden, Brownies, Geidiaid, Cybiaid, yr Urdd ac ati.

Sut i ymgeisio

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa Gweithredu dros Blant:

Cynllun Cyfeirio Powys d/o Gweithredu dros Blant

Canolfan Skylark,

360 Ffordd yr Ehedydd,

Y Drenewydd

SY16 1HW

Ffôn: 01686 62867

Mae Seibiannau byr yn cynnig gweithgareddau positif i blant a phobl ifanc anabl ynghyd â rhoi seibiant i'w rhieni. Rhoddir y rhain yn dilyn asesiad o anghenion y plentyn a'r cynhalwyr. Mae ystod o wasanaethau seibiannau byr ar gael ar lefelau cefnogaeth cynnar (sydd wedi'i dargedu) a chefnogaeth gymhleth. Gellir cyflwyno'r gefnogaeth hon yng nghartref y plentyn a thu allan i'r cartref. Maent yn cynnwys help gan weithwyr cefnogi teuluoedd a gwarchodwyr sydd wedi'u hyfforddi a'u cymeradwyo'n llwyr.

Am fwy o wybodaeth fanylach, edrychwch ar:

 

 

 

 

Dod i GysylltiadRhagor o Wybodaeth

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Integrated Disability Service
  Neuadd y Sir
  Spa Road East
  Llandrindod
  Powys
  LD1 5LG
Prisiau galw