Rheoliadau Adeiladu 2000 - Rheoleiddio gwaith adeiladu

Pan fydd eiddo'n cael ei werthu, darganfyddir weithiau bod gwaith wedi'i wneud a fyddai wedi bod yn destun Rheoliadau Adeiladu, ond na wnaed cais ar gyfer caniatâd Rheoliadau Adeiladau ar y pryd.

Gallwch wneud cais i reoleiddio unrhyw waith adeiladu a gwblhawyd ers 11 Tachwedd 1985.

Yn yr achos yma, gall perchennog yr eiddo wneud cais am 'Dystysgrif Rheoleiddio' (cysylltwch â ni am y ffi ofynnol).

Byddwn yn archwilio'r gwaith ar y safle i wirio a oedd yn cydymffurfio â'r Rheoliadau Adeiladu a oedd mewn grym ar adeg ei adeiladu. Ar ôl yr ymweliad yma â'r safle, bydd un o dri phenderfyniad yn cael ei gyflwyno:

  • Cyflwyno Tystysgrif Rheoleiddio os oedd y gwaith yn cydymffurfio â'r Rheoliadau Adeiladu oedd mewn grym ar adeg yr adeiladu.
  • Cyflwyno rhestr o bwyntiau y mae angen rhoi sylw iddynt er mwyn cydymffurfio â'r Rheoliadau. Gallai hynny gynnwys cais i rai eitemau adeiladu penodol gael eu datguddio. (Os yw perchennog yr eiddo'n dymuno cywiro a/neu ddatguddio rhannau o'r adeiladwaith, bydd archwiliadau pellach yn cael eu cynnal.  Yna gellir cyflwyno Tystysgrif Rheoleiddio os yw'r gwaith yn cydymffurfio â'r rheoliadau a oedd mewn grym ar adeg yr adeiladu).
  • Dweud nad yw'r gwaith yn cydymffurfio â'r Rheoliadau hynny.

Mae'n bwysig fod unrhyw waith adeiladu a wnaed yn cael ei archwilio i sicrhau ei fod yn cydymffurfio â'r Rheoliadau Adeiladu, i sicrhau diogelwch y cyhoedd.

Cyn i chi anfon cais am Reoleiddiad

Gwiriwch:

  • fod gwaith wedi dechrau ar 11 Tachwedd 1985 neu wedi hynny.
  • eich bod wedi llenwi a llofnodi'r Ffurflen Gais am Dystysgrif Rheoleiddio, ac wedi amgáu'r (cysylltwch â ni am y ffi ofynnol).
  • lle bo'n rhesymol ymarferol, eich bod wedi darparu manylion a/neu gynlluniau'r gwaith rydych am gael tystysgrif rheoleiddio ar ei gyfer.

Bydd angen i chi wirio a oedd Caniatâd Cynllunio wedi'i roi - mae hyn yn rhywbeth ar wahân  i'r system Rheoleiddio.