Gwaith Adeiladu sydd wedi'i eithrio o'r rheoliadau adeiladu

 

Mae rhai mathau o waith adeiladu wedi'u heithrio o'r rheoliadau adeiladu. Mae rhestr o'r rhain i'w gweld isod. Os nad ydych yn siwr a yw'r Rheoliadau Adeiladu'n berthnasol ai peidio, cysylltwch â'r adran Rheoli Adeiladu gan ddefnyddio'r manylion cysylltu sydd ar y dudalen yma.

 

 

 

Wedi'i eithrio:

 • Os nad oes rhywle i gysgu ynddo.
 • Os nad yw arwynebedd y llawr yn fwy na 15 metr sgwâr.

Wedi'i eithrio:

 • Os oes gan yr ystafell do gwydr/lled dryloyw. Rhaid iddo fod wedi'i gysylltu â'r ty ac yn cynnwys arwynebedd llawr dim mwy na 30 metr sgwâr.
 • Os yw'n strwythur un llawr.
 • Os yw'r mynedfeydd a'r ffenestri gwreiddiol yn cael eu cadw.
 • Os nad yw'n cael ei ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.
 • Os oes gwydr diogelwch yn y mannau priodol.
 • Di-wres
 • Heb ei adeiladu dros ddraenio

Wedi'i eithrio:

 • Os yw'n adeilad ar wahan.
 • Os nad yw arwynebedd y llawr yn fwy na 30 metr sgwâr.
 • Cyn belled â'i fod 1 metr neu ragor o bob ffin neu wedi'i adeiladu'n bennaf o ddeunyddiau anhylosg.

Wedi'i eithrio:

 • Os na chaiff ei ddefnyddio at unrhyw ddiben arall.
 • Os nad yw arwynebedd y llawr yn fwy na 30 metr sgwâr. Un llawr.
 • Os bydd y mynedfeydd a'r ffenestri gwreiddiol yn cael eu cadw.
 • Os yw'n cynnwys gwydr diogelwch yn y mannau priodol.

Rheolau Diogelwch Trydan yn y Cartref

Mae Rhan P y Rheoliadau Adeiladu yn berthnasol i'r prif gyflenwad trydan a gosodiadau foltedd isel iawn, gan gynnwys:

 • Gwifrau a chyfarpar y prif gyflenwad trydan
 • Goleuadau foltedd isel iawn
 • Trydan y gwres canolog
 • Systemau electronig fel systemau larymau lladron a larymau tân.

Mae Rhan P yn berthnasol i osodiadau trydan mewn anheddau a fflatiau (ond nid ystafelloedd at ddibenion preswyl), ac mae estyniadau i osodiadau trydan yn y canlynol, sydd wedi'u heithrio o Atodlen Dau y Rheoliadau Adeiladu, ond nid gofynion Rhan P:-

 • Ystafelloedd gwydr
 • Cynteddau
 • Gerddi
 • Garejys

Sylwch: Mae'n bosibl y byddwch yn dal i orfod cael caniatâd cynllunio ar gyfer  strwythurau sydd wedi'u heithrio o ofynion y Rheoliadau Adeiladu.