Gosod ffenestri / drysau newydd mewn anheddau sy'n bodoli'n barod

Os ydych yn gosod ffenestri a drysau newydd, bydd angen i chi wneud cais am ganiatâd, a bydd yn rhaid i'r ffenestri newydd eu hunain fodloni gofynion y Rheoliadau Adeiladu'n llawn. Felly hyd yn oed os mai un ffenestr newydd yn unig o'r siop DIY agosaf rydych chi'n ei gosod, mae'n rhaid i chi ddilyn y cyfarwyddyd isod yr un fath yn union.

Gallwch naill ai:

  • Defnyddio contractwr sydd wedi'i gofrestru dan gynllun FENSA sy'n cael ei redeg gan y Glass and Glazing Federation. Os gwnewch hyn, ni fydd angen i chi wneud cais Rheoliadau Adeiladu trwy'r Cyngor. Dylai eich contractwr sicrhau bod eich ffenestri'n cydymffurfio'n llawn â'r Rheoliadau a bydd yn rhoi tystysgrif i chi i gadarnhau hyn pan fydd y gwaith wedi'i orffen. Byddwch hefyd yn cael cynnig gwarant wedi'i yswirio. Gwnewch yn siwr bod eich contractwr wedi'i gofrestru'n briodol dan y cynllun cyn ichi archebu'r gwaith. Gallwch wirio hyn a chael rhagor o fanylion am y cynllun trwy fynd i wefan y Glass and Glazing federation.
  • Gwneud cais Rheoliadau Adeiladu i'ch awdurdod lleol. Yn y rhan fwyaf o achosion, y ffordd rwyddaf o wneud hyn yw cyflwyno Hysbysiad Adeiladu. Dylech lenwi ffurflen Hysbysiad Adeiladu, a'i dychwelyd i'ch awdurdod lleol, ynghyd â'r ffi briodol, o leiaf ddau ddiwrnod gwaith cyn symud yr hen ffenestr(i).
  • Os yw popeth yn foddhaol, byddwn yn cymeradwyo'r gwaith ac yn darparu tystysgrif cwblhau. I gael hon, bydd angen i syrfewr ymweld â'ch eiddo i wirio gosodiad y ffenestri newydd.

Os ydych yn defnyddio contractwr sydd wedi'i gofrestru dan gynllun FENSA, dylai'r gost fod yn glir yn y dyfynbris a gawsoch am y gwaith. Ymhob achos arall, byddwn yn codi arnoch am drin eich cais Rheoliadau Adeiladu. Mae'r wybodaeth am y ffioedd i'w gweld ar y prif dudalen Rheoliadau Adeiladu

Mae'n bosibl na fydd angen i berchnogion adeiladau rhestredig mewn Ardaloedd Cadwraeth fodloni'r gofynion hyn bob tro. Fodd bynnag, mae'n rhaid gwneud cais am ganiatâd naill ai trwy'r Cyngor neu drwy gynllun FENSA. Cofiwch y gallai fod angen Caniatâd Cynllunio ar wahân arnoch ar gyfer y gwaith.

Bydd angen i'r ffenestri newydd fodloni gofynion y rheoliadau. Os oes gan y ffenestri newydd fframiau pren neu blastig, yna mae angen i'r gwydr fod â gwerth-U o 2.0W/m2K er bod modd i wydr mewn fframiau metel fod â gwerth-U fymryn yn uwch, sef 2.20W/m2K.

Sylwch fod y safonau yma'n anodd eu cyrraedd ac nid oes llawer o'r unedau ffenestri dwbl sydd ar werth ar hyn o bryd yn cyrraedd y safonau. Mae angen llawer o ofal wrth archebu ffenestri newydd, er mwyn sicrhau bod eich cyflenwr yn gallu profi y bydd yr unedau gwydr yn bodloni'r gofynion hyn. Bydd angen i'r syrfewr Rheoli Adeiladu weld tystiolaeth fod y ffenestri'n bodloni'r gofynion cyn iddo roi'r dystysgrif cwblhau i chi. Rydym yn argymell eich bod yn gadael unrhyw labeli ar y ffenestri nes y bydd y Syrfewr Rheoli Adeiladu wedi cynnal ei archwiliad.

Weithiau, bydd yn bosibl defnyddio unedau gwydr nad ydynt yn cyrraedd safon y fanyleb uchod, ond i wneud hyn, byddai'n rhaid i chi neu'ch cyflenwr ddarparu'r cyfrifiadau sy'n profi y byddai'r anghenion inswleiddio cyffredinol, serch hynny, yn cael eu diwallu. Byddai'n bosibl i hyn ddigwydd pe byddai mesurau inswleiddio eraill yn cael eu cyflwyno ar yr un adeg â gosod y ffenestr newydd - er enghraifft, inswleiddio wal geudod neu ychwanegu at y deunydd inswleiddio yn y groglofft. Mae modd i'r budd sy'n codi o'r mesurau inswleiddio ychwanegol wrthbwyso'r colledion ynni trwy'r gwydr, ond nid rhywbeth i'w drin yn ysgafn yw hyn. Byddem yn eich cynghori'n gryf i ofyn i'r Syrfewyr Rheoli Adeiladu wirio cyfrifiadau o'r fath ymhell cyn i'r ffenestri newydd gael eu gosod, er mwyn osgoi camgymeriadau drud.

Dylai holl ffenestri'r ystafelloedd lle mae rhywun yn byw ynddynt ar y llawr cyntaf allu agor led y pen yn ddigon llydan i ganiatáu i chi ddianc trwyddyn nhw pe byddai tân yn bygwth eich dal yn yr ystafell. Mae hyn hefyd yn wir am ystafelloedd mewn byngalos sy'n agor i mewn i gyntedd (oni bai fod gan y cyntedd ei hun ddrws allanol y gallech ddianc drwyddo), yn ogystal â phob ystafell fewnol.  Er mwyn bodloni'r gofyniad yma, dylai fod gan bob ffenestr arwynebedd o 0.33m2 o leiaf y gellir ei agor led y pen yn ddirwystr , ac ni ddylai fod yn llai na 450mm o uchder a 450mm o led (gall y llwybr drwy'r ffenestr fod ar ongl yn hytrach nag yn syth). Ni ddylai gwaelod yr arwynebedd y gellir ei agor led y pen fod yn uwch na 1100mm o'r llawr.

Os nad yw eich ffenestri presennol yn agor yn unol â'r gofynion yma, byddem yn argymell yn gryf er eich diogelwch eich hun eich bod yn manteisio ar y cyfle i sicrhau bod eich ffenestri newydd yn cyd-fynd â'r gofynion. Nid yw hyn yn ofyniad yn y rheoliadau fodd bynnag. Y cyfan y mae'r rheoliadau'n ei orfodi yw nad yw'r ffenestri newydd yn waeth na'r rhai y maen nhw'n eu disodli. Os yw'r ffenestri presennol eisoes yn agor yn lletach na'r gofynion uchod, yna gellir gosod ffenestri newydd nad ydynt yn agor mor llydan, cyn belled nad ydynt yn llai na'r meintiau sy'n cael eu nodi uchod.

Yn gyffredinol, dylai gwydrau ar lefel isel (arwynebedd gwydr o fewn 800mm i'r llawr) a gwydr mewn drysau o fewn 1500mm i lefel y llawr fod o fath a fydd yn torri'n ddiogel. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu y dylai'r ffenestri gael eu lamineiddio neu'u cryfhau. Gallwch ddefnyddio gwydr arferol mewn cwarelau bychain, fodd bynnag, cyn belled â bod y gwydr yn ddigon cryf i wrthsefyll cael ei dorri. Mae Dogfen Gymeradwy N y Rheoliadau Adeiladu yn nodi trwch gofynnol y gwydr yn ôl uchafswm ei arwynebedd - er enghraifft, mewn cwarel sengl lai na 1.1m sgwâr, byddai gwydr 8mm o drwch yn foddhaol.

Os yw'r ffenestri newydd yn lletach na'r rheiny y maen nhw'n eu disodli, neu os ydych yn gosod ffenestr newydd yn lle ffenestr grom, yna mae angen deunydd priodol i gynnal y strwythur uwchben y ffenestr. Mewn adeiladau hyn, roedd ffram bren y ffenestr yn aml yn ddigon cryf i gynnal llwyth wal neu do uwch ei ben heb lintel. Wrth gwrs, mae angen gosod lintel neu atgyfnerthu'r ffrâm newydd yn ofalus i gynnal y llwyth pan fydd ffenestr newydd yn cael ei gosod. Mae rhagor o gyngor ar sadrwydd strwythurol ar gael gan Adran Rheoliadau Adeiladu eich awdurdod lleol neu gan unrhyw aelod o gynllun FENSA.

Mae'n bwysig gwneud yn siwr bod awyriad yr adeilad yn ddigonol, a dylech ystyried hyn wrth benderfynu ar faint y rhannau sy'n agor mewn ffenestri newydd. Yn y rhan fwyaf o ystafelloedd, bydd un neu fwy o ffenestri sy'n agor yn mesur 5% o arwynebedd y llawr, ac yn cynnwys holltau awyru â chyfanswm maint o 8000mm2, yn ddigonol. Yn achos ceginau, ystafelloedd aml-bwrpas ac ystafelloedd ymolchi, bydd 4000mm2 yn ddigon. Dylai fod gan ystafelloedd fel hyn ddull awyru mecanyddol (e.e. gwyntyll) i ymdrin ag anwedd.

Mae'n bwysig eich bod yn cael y caniatâd angenrheidiol ar gyfer y gwaith, gan y bydd cyfreithwyr yn gwirio hyn yn benodol pan fydd yr eiddo'n cael ei werthu.