Dewis eich Adeiladwr

Os ydych yn ystyried rhywfaint o waith adeiladu acw, dylech ddewis eich adeiladwr yn ofalus iawn. Dyma un o'r buddsoddiadau mwyaf rydych yn debygol o'i wneud, felly dylech wirio eich adeiladwr yn drylwyr cyn ei gyflogi.

Bydd hyn yn arbennig o bwysig ar gyfer prosiectau mawr.

Cyfeiriadau a Rhifau Cysylltu Defnyddiol 

Federation of Master Builders
72 King Street
Southport
Merseyside
Ffôn: 01704530201 / 01704537078
Ffacs: 01704532945

National Consumer Council
5th Floor
Longcross Court
47 Heol Casnewydd
Caerdydd, CF24 0WL
Ffôn: 02920255454
Ffacs: 02920255464

Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS)
12 Parliament Square
London, SW1 3AD
Ffôn: 0207 222 7000
Ffacs: 0207 222 9430

 • Ai dim ond paratoi'r cynlluniau sydd ei angen arnoch, ynteu a fydd angen goruchwyliaeth ar y safle hefyd?
 • Os credwch fod y gwaith yn rhy fach i gyfiawnhau cyngor proffesiynol, gofynnwch i rywun yn y diwydiant rydych yn ei adnabod a'i barchu i gael cyngor.
 • Dylech gael o leiaf tri dyfynbris ar gyfer pob gwaith, a gwirio'r dyfynbrisiau hynny.
 • Peidiwch â dewis y dyfynbris rhataf heb ystyried y sefyllfa o ddifrif. Edrychwch yn ofalus ar yr hyn sy'n cael ei gynnwys, a gwiriwch eirdaon yr adeiladwr.
 • Ble mae'r adeiladwr wedi bod yn gweithio o'r blaen?
 • Ydy'r adeiladwr yn hapus i chi weld peth o'i waith blaenorol?
 • Beth yw ei arbenigedd o ran y prosiect sydd gennych chi dan sylw?
 • Sut mae'n dymuno cael ei dalu, ai ar ôl gorffen y gwaith, ynteu fesul cam?
 • Ydy'r adeiladwr yn gallu dangos geirdaon i chi gan gyn-gwsmeriaid bodlon?
 • Ydy'r adeiladwr yn fodlon derbyn cymal cadw arian yn ôl?
 • A yw'n fodlon pennu dyddiad cwblhau terfynol?
 • A fydd yn cytuno i gymal iawndal os nad yw'n llwyddo i gwblhau'r gwaith ar amser?
 • A fydd yn cytuno i gyflafareddiad annibynnol os bydd anghydfod rhyngoch?

Yn olaf, gallwch dawelu'ch meddwl trwy wirio gwaith a geirda'r adeiladwr. Pan fyddwch yn siarad â chwsmeriaid blaenorol, cofiwch ofyn am faterion eraill yn ogystal â safon y gwaith. Os oes llawer o waith, bydd yr adeiladwr yn eich ty am gyfnod hir, felly gofynnwch: A oedd e'n brydlon? Wnaethon nhw lawer o swn? Wnaethon nhw lanhau'n drylwyr ar ôl gorffen? Mae'n werth gofyn y cwestiynau ar y dechrau - peidiwch ag aros nes ei bod hi'n rhy hwyr!