Deddf Dymchwel Adeiladau 1984 - Adrannau 80-83

Cyn unrhyw waith rhagarweiniol ar ddymchwel adeilad, mae'n rhaid ichi ddarllen a dilyn y ddeddfwriaeth berthnasol. 

Rhaid i unrhyw un sy'n bwriadu dymchwel adeilad roi gwybod i ni trwy lythyr. Mae'n anghyfreithlon dechrau gwaith dymchwel oni bai fod y Cyngor wedi cael gwybod. Rhaid i'r hysbysiad ddweud wrthym pa adeilad sy'n cael ei ddymchwel a manylion y dymchwel, ond does dim rhaid i chi lenwi ffurflen arbennig i wneud hyn. Gallech gynnwys disgrifiad o'r dymchwel arfaethedig ar ffurflen rheoliadau adeiladau neu hysbysiad adeiladau sy'n gysylltiedig â'r gwaith.

Bydd methu â rhoi gwybod i ni yn ein hatal rhag cyflwyno Hysbysiad Dymchwel. Rhaid i'r sawl sy'n rhoi gwybod i'r cyngor anfon yr hysbysiad at:

a. Meddianwyr unrhyw adeilad sy'n gyfagos i'r adeilad fydd yn cael ei ddymchwel b. Unrhyw gyflenwr nwy cyhoeddus y mae'r dymchwel yn digwydd o fewn ei ardal
c. Y cyflenwr trydan cyhoeddus y mae'r dymchwel yn digwydd o fewn ei ardal
d. Unrhyw un arall sydd wedi'i awdurdodi â thrwydded i gyflenwi trydan.

Gall y gwaith dymchwel ddigwydd yn gyfreithlon wedi i'r awdurdod gyflwyno Hysbysiad Dymchwel dan Adran 81, neu os nad yw'r awdurdod wedi cyflwyno Hysbysiad Dymchwel, cyn pen chwech wythnos o ddyddiad cyflwyno'r hysbysiad o fwriad.

Mae'n drosedd dechrau dymchwel adeilad heb ein hysbysu ni. Fodd bynnag, nid yw hyn yn ein hatal ni rhag cyflwyno Hysbysiad Dymchwel ac yna dechrau ar gamau cyfreithiol i adfer y gost.

 

Cyfnod Perthnasol

Rhaid cyflwyno'r hysbysiad gan yr awdurdod lleol o fewn y 'cyfnod perthnasol'. Os yw'r sawl sy'n cynnig dymchwel adeilad wedi hysbysu'r awdurdod lleol dan Adran 80, yna 6 wythnos o'r cyfnod yna.

Safle Cyfagos

Rhaid i 'berchennog' a 'meddianwr' y safleoedd cyfagos gael copi o'r hysbysiad Adran 81. Mae'n bwysig bod hwn yn cael ei gyflwyno i'r bobl berthnasol er mwyn i bawb y gallai'r sefyllfa effeithio arnynt fod yn ymwybodol ohoni.

Ymgymerwyr Statudol

Oes oes rhaid datgysylltu gwasanaethau unrhyw ymgymerydd statudol yn sgil y gwaith dymchwel, yna rhaid iddo dderbyn copi o'r hysbysiad, h.y. os oes angen datgysylltu un o'r canlynol i wneud y gwaith

  • Cyflenwad nwy
  • Cyflenwad trydan
  • Cyflenwad dwr

Mae'n bosib y bydd angen Hysbysiad Dymchwel dan Adran 81 y Ddeddf Adeiladu ar gyfer pob un neu ambell un o'r gwaith canlynol:

a. Cynnal unrhyw adeilad sy'n gyfagos i'r adeilad y mae'r hysbysiad yn berthnasol iddo.

b. Diogelu rhag y tywydd unrhyw wyneb ar adeilad cyfagos sy'n cael ei agor yn sgil y dymchwel.

c. Atgyweirio a thrwsio unrhyw ddifrod i adeilad cyfagos yn sgil y dymchwel, neu yn sgil gweithredu esgeulus neu hepgor unrhyw un sy'n rhan o'r gwaith dymchwel.

d. Symud deunyddiau neu sbwriel sy'n codi yn sgil dymchwel a chlirio'r safle.

e. Datgysylltu a selio lle bynnag y gallem yn rhesymol ofyn am hynny unrhyw garthffos neu ddraen yn yr adeilad neu dano.

f. Symud unrhyw garthffos neu ddraen, a selio unrhyw garthffos neu ddraen y bydd y garthffos neu'r draen sy'n cael ei symud yn gysylltiedig ag ef.

g. Trwsio i'n boddhad ni wyneb y tir sydd wedi'i aflonyddu gan unrhyw beth a wneir dan baragraffau e) neu f) uchod.

h. Gwneud trefniadau gyda'r ymgymerwyr statudol perthnasol i ddatgysylltu'r cyflenwad nwy, trydan a dwr i'r adeilad.

i. Gwneud trefniadau ar gyfer llosgi strwythurau neu ddeunyddiau ar y safle fel y gellid yn rhesymol ei ddisgwyl

1.   os yw'r adeilad yn rhan o safle arbennig, dan ofal yr Awdurod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a'r awdurdod tân, ac
2.   mewn unrhyw achos arall, gan yr awdurdod tân

j. Cymryd camau mewn cysylltiad â'r amodau ar gyfer y dymchwel, a'r cyflwr y disgwylir i'r safle gael ei adael pan fydd y gwaith dymchwel wedi gorffen, fel y gallem ystyried beth sy'n rhesymol angenrheidiol er mwyn diogelu'r cyhoedd.

Mae'n bosibl y bydd angen cael caniatâd i wneud gwaith dymchwel dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y'i diffiniwyd). Bydd gwahanol fathau o ddymchwel (e.e. cyntedd bach a warws mawr) yn arwain at wahanol reolau a gweithdrefnau.

Mae'r system gynllunio'n defnyddio dull rhagweithiol o drin adeiladu cynaliadwy, trwy flaenoriaethu'r angen i leihau gwastraff adeiladu a dymchwel a sicrhau bod cymaint o botensial â phosibl i ddeunyddiau sy'n rhan o waith dymchwel neu gynlluniau ailddatblygu gael eu hailddefnyddio neu'u hailgylchu. Bydd angen i unrhyw geisiadau sy'n cynnwys dymchwel gynnwys gwybodaeth a thystiolaeth ar y potensial ar gyfer ailgylchu deuyddiau. Gallai'r dystiolaeth gynnwys arolygon strwythurol. Mae darparu hysbysiad Deddf Adeiladu yn annigonol i gydymffurfio â gweithdrefnau Deddf Cynllunio Gwlad a Thref.

Dylech hefyd wirio a oes angen unrhyw ganiatâd arbennig arall, e.e. caniatâd adeilad rhestredig neu drwyddedau rhywogaethau bywyd gwyllt.

Mae rhagor o wybodaeth i'w chael yn ein Nodyn cyfarwyddyd Rhif 22: Adeiladu Cynaliadwy.