Canllaw i reoliadau trosi croglofftydd

Os ydych yn meddwl am drosi gofod segur yn yr atig er mwyn ymestyn eich cartref, gallai'r dudalen yma gynnwys atebion i rai o'ch cwestiynau. Os ydych am ddefnyddio'r lle at unrhyw ddiben arall ar wahân i storio eitemau ysgafn, bydd angen i chi roi gwybod i'r Adran Rheoli Adeiladu, a fydd yn eich cynghori chi ynglyn â beth sydd angen ei wneud.

Gall Deddf Waliau Cydrannol 1996 hefyd fod yn berthnasol os ydych yn bwriadu gwneud gwaith:

 • ar wal sy'n bodoli eisoes ac sy'n cael ei rhannu ag eiddo arall
 • adeiladu ar y ffin ag eiddo arall
 • cloddio ger adeilad cyfagos

Rhaid i chi benderfynu a yw'r gwaith o fewn cwmpas y Ddeddf, ac os felly, rhaid i chi wasanaethu hysbysiad statudol ar bawb sy'n cael ei ddiffinio gan y Ddeddf fel 'perchnogion cyffiniol'. Mae'n bosibl yr hoffech gael cyngor proffesiynol ar y materion yma.

Hefyd gwelwch Gwaith adeiladu ger ffiniau ac eiddo cymdogion

 • Gwnewch gynllun o'r hyn rydych am ei wneud. Peidiwch â bod dan bwysau i wneud gwaith dianghenraid neu waith allwch chi mo'i fforddio. Mae'n ddigon posibl y bydd angen cyngor proffesiynol arnoch ar gyfer prosiectau mawr neu gymhleth.
 • Gwnewch yn siwr bod yr holl ganiatâd angenrheidiol gennych oddi wrth y Cyngor a'r cwmni yswiriant. Trafodwch eich cynlluniau gyda'r cymdogion, yn enwedig os ydych yn rhannu strwythur.
 • Lluniwch restrau byrion o gwmnïau sy'n ymddangos yn ddibynadwy, gan wirio unrhyw eirda gan gleientiaid blaenorol, a geirdaon oddi wrth fanciau, efallai, fel y bo'n briodol.
 • Ceisiwch ddarganfod a oes gwarant gwerth chweil yn bodoli a fyddai'n berthnasol pe byddai contractwr yn rhoi'r gorau i fasnachu. Gall cynlluniau ag yswiriant ar eu cyfer fod yn arbennig o briodol.
 • Mae gwarantau ar gael mewn partneriaeth ag adran Rheoli Adeiladu'r cyngor.
 • Byddwch mor glir â phosibl am y ffordd y byddwch yn trin unrhyw anghydfod.

Mae Cydffederasiwn y Gweithwyr Adeiladu (BEC) hefyd yn cynnig cyngor i'ch helpu yn 'Get the best from your builder'. Hefyd gwelwch Dewis Eich Adeiladwr.

Rydym yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Adeiladu, gan sicrhau bod yr adeiladau'n cael eu codi neu eu haddasu at safon resymol a diogel. Yn achos trosi croglofft, dyma enghreifftiau o'r pethau y mae'n rhaid i chi a'ch adeiladwr eu hystyried.

 • Os yw'r gofod yn cael ei ddefnyddio at unrhyw ddiben ond storio pethau ysgafn, bydd angen llawr newydd. Bydd yn rhaid gosod distiau newydd ac mae'n rhaid i'r rhain gael eu cynnal, a chael eu cadw'n ddigon clir o'r nenfwd sydd yno eisoes; ni chaniateir iddynt orffwys ar ddistiau'r nenfwd presennol.
 • Mae angen dadorchuddio'r seiliau a'r linteli presennol i sicrhau eu bod yn gallu dal pwysau ychwanegol. Mae'n bosibl y bydd angen trawstiau newydd neu waith dur ar y llawr a'r strwythur sy'n ei gynnal er mwyn gallu cynnal y groglofft ar ei newydd wedd. Mae'n bosibl y bydd angen cyfrifiadau strwythurol arnoch i sicrhau bod yr elfennau hyn yn ddigonol.
 • Mae'r Rheoliadau Adeiladu'n gofyn bod y lloriau a rhai waliau/drysau yn gwrthsefyll tân am gyfnod penodol. Mewn tai hyd at dri llawr o uchder, 30 munud yw'r cyfnod yma fel arfer. Pe byddai tân yn digwydd yn y ty, mae'n bwysig y byddai'r meddianwyr yn gallu dianc yn rhwydd, felly mae angen ffenestri dianc.
 • Er mwyn atal amodau byw amhleserus, mae'n rhaid darparu dulliau awyru i ystafelloedd cyfanheddol, ystafelloedd ymolchi a cheginau. Mae'r Rheoliadau'n gofyn bod holltau awyru graddol neu ddull o awyru'r gofod yn gyflym ar gael, neu'r ddau dan rai amgylchiadau.
 • Gall anwedd hefyd effeithio ar fannau na ellir mo'u gweld, er enghraifft y tu mewn i'r to.  Os oes llawer o anwedd ac os na chaiff ei ddarganfod, fe all achosi problemau. Mae'n rhaid darparu dull awyru y tu mewn i doeau ac mae hyn yn rhywbeth y mae angen rhoi sylw penodol iddo wrth droi croglofft.
 • Bydd angen i chi feddwl am y math o risiau yr hoffech chi eu defnyddio i gyrraedd eich ystafell newydd. Yn ddelfrydol, dylech fod â grisiau traddodiadol a fydd yn ddiogel ac yn rhwydd ei ddefnyddio ac yn eich caniatáu chi i ddianc yn gyflym os oes tân.
 • Mae waliau a thoeau croglofftydd sydd wedi'u trosi yn cadw'r tywydd oer allan, ond hefyd yn cadw'r gwres i mewn. Mae'n rhaid eu codi o ddeunyddiau sy'n helpu i leihau faint o wres a gollir, ac felly'n helpu i gadw costau gwresogi i lawr.

Cofiwch fod y cyngor yma i'ch cynghori. Mae'r Swyddog Rheoli Adeiladu sy'n gyfrifol am eich ardal chi yn fodlon cynnig cyngor ar y gweithdrefnau i'w dilyn.

Os penderfynwch drosi eich croglofft (neu wneud unrhyw fath arall o adeiladu) mae angen i chi roi gwybod i'r Awdurdod Lleol trwy anfon ffurflen gais, sef naill ai cais Cynllunio llawn neu Hysbysiad Adeiladu.

Os dewiswch ddarparu Hysbysiad Adeiladu, yna mae'n bosibl y bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth ychwanegol am elfennau penodol o'r adeiladu os yw natur y gwaith yn gymhleth neu'n anarferol (e.e. yn achos trosi crogloffft, yn aml fe fydd angen i beirianydd strwythurol ddarparu cyfrifiadau ar gyfer y strwythur y to dormer a'r llawr).

Gallai oedi wrth anfon gwybodaeth arafu cynnydd y gwaith ar y safle, felly rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cytuno ar faterion cynllunio cyn dechrau'r gwaith.

Mae'r ffordd y byddwch yn dewis trosi eich atig yn dibynnu ar ddiben arfaethedig y lle. Dyma rai o'r pethau y bydd angen i chi feddwl amdanyn nhw`:

 • A fydd angen llawr newydd?
 • Sut fydda' i'n mynd i mewn i'r ystafell newydd?
 • Ydw i am gael ffenestr to ynteu ffenestri arferol?

Yn gyffredinol bydd pobl yn trosi croglofft i ddarparu:

 • ystafell wely ychwanegol (gydag ystafell ymolchi ychwanegol efallai)
 • ystafell chwarae
 • stydi/swyddfa

Os ydych yn bwriadu defnyddio'r lle yn yr atig i storio eitemau ysgafn (e.e. cesys neu addurniadau Nadolig) yna byddai estyll rhydd yn ddigonol fel arfer. Cofiwch mai i gydio yn nistiau'r nenfwd oddi tanodd y bwriadwyd trawstiau yn y groglofft, yn hytrach nag i gynnal pwysau trwm. Er mwyn atal unrhyw orlwytho ar y trawstiau yma, peidiwch â gorchuddio mwy na 50% o arwynebedd y groglofft ag estyll rhydd.

Y rhannau groglofft lle mae dros 1.5m (tua 4'6") rhwng y llawr a'r to yw'r arwynebedd dan sylw. Trwy ddringo ysgol y gellir ei thynnu'n ôl y bydd modd cael mynediad i'r ardal storio yma fel rheol.

Os ydych am wneud unrhyw beth arall ar wahân i storio eitemau ysgafn, bydd angen i chi roi gwybod i'r Adran Rheoli Adeiladu a fydd yn rhoi cyngor i chi ar beth sydd angen ei wneud.