Gwneud cais am ganiatâd rheoliadau adeiladu

Rhybudd Pwysig

 

O’r 18fed Mehefin bydd Rheoli Adeiladu Powys yn newid ei system gyfrifiadurol gefn i system TG newydd wedi’i ddarparu gan IDOX Solutions Ltd.  Disgwylir y bydd y gwaith o newid i’r system newydd yn cymryd ychydig o wythnosau i’w gwblhau.

Yn ystod y cyfnod hwn, dim ond mynediad cyfyngedig bydd gan reoli adeiladu i wybodaeth yn enwedig ar gyfer hen geisiadau.  Ni fydd hyn yn amharu ar eich gallu chi i gyflwyno ceisiadau rheoli adeiladu neu i ofyn am archwiliadau safleoedd.  Fodd bynnag, os ydych yn cyflwyno ceisiadau ar hyn o bryd trwy ein llwyfan ar-lein Dataspace cysylltwch â ni i drafod dull gwahanol o gyflwyno ceisiadau ar-lein.

Beth sy’n Newydd?

Rydym yn falch o gyhoeddi y bydd ein llwyfan TG newydd a fydd yn cynnwys elfennau newydd ar gyfer ein cwsmeriaid megis cyflwyno ceisiadau ar-lein trwy ein porth ceisiadau newydd a hefyd cofrestr mynediad cyhoeddus newydd lle gall cwsmeriaid a’r cyhoedd weld natur a statws ceisiadau rheoli adeiladu hanesyddol ar-lein.  Bydd rhagor o wybodaeth am y gwelliannau hyn i’n gwasanaethau ar gael cyn bo hir.

 

 

I wneud eich profiad o gyflwyno cais rheoliadau adeiladu yn haws rydym yn annog ymgeiswyr i gyflwyno ceisiadau electronig.  Os hoffech chi gyflwyno cais yn electronig mae 2 ddewis ar gael i chi.

Opsiwn 1

Gallwch gyflwyno cais ar-lein trwy'r porth Cyflwyno Cynllun'.

Os nad ydych yn ymwybodol o'r porth Cyflwyno Cynllun neu os ydych yn ansicr o'r buddion o gyflwyno mewn ffurf electronig ewch i'w gwefan. 

A m ragor o wybodaeth am ddefnyddio Cyflwyno Cynllun cysylltwch â ni ar 01874 612290

Go to the LABC website

Gallwch naill ai wneud cais Rhybudd Adeiladu neu gallwch wneud cais Cynlluniau Llawn.
  
Cliciwch ar y tabiau hyn i ddod i wybod mwy.

 Mae hyn yn symlach na chyflwyno cynlluniau llawn, ond dim ond ar gyfer eiddo domestig y gallwch ddefnyddio'r dull hwn. Dilynwch y camau hyn:

 1. Llenwch y ffurflen gais neu rybudd adeiladu. Efallai y bydd angen cynlluniau ar gyfer eich cynigion neu gyfrifiadau manwl yn ddiweddarach.
 2. Penderfynwch ar y dyddiad y byddwch yn dechrau'r gwaith a rhowch wybod i ni.
 3. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni am drafodaeth anffurfiol am eich cynigion.
 4. Edrychwch ar y nodyn cyfarwyddyd Cynllun Taliadau i ddod o hyd i'r tâl rhybudd adeiladu y bydd angen i chi ei dalu.

Manteision Rhybuddion Adeiladu

Mae'n syniad da i ddefnyddio Rhybudd Adeiladu lle nad yw'r gwaith arfaethedig yn rhy helaeth neu gymhleth, ond byddwch yn wyliadwrus - mae gofyn cael gwybodaeth ychwanegol yn aml megis darluniau dylunio manwl neu gyfrifiadau peiriannydd strwythurol gyda chynlluniau cymhleth neu anarferol - gall unrhyw oedi gyda chyflenwi'r wybodaeth hon arafu cynnydd y gwaith ac rydym yn argymell yn gryf fod yr holl atebion dylunio yn cael eu cytuno cyn i'r gwaith ddechrau.  

Gweithdrefn Rhybuddion Adeiladu

O fewn y weithdrefn Rhybuddion Adeiladu, bydd y gwaith adeiladu'n cael ei archwilio fel y bydd yn mynd yn ei flaen. Bydd Arolygydd Rheoli Adeiladu yn eich cynghori os gwelir nad yw'r gwaith, ar unrhyw adeg, yn cydymffurfio â'r Rheoliadau. Fodd bynnag, byddwn yn gofyn i chi am fanylion os byddwn angen gwybodaeth bellach am eich cynnig naill ai cyn i chi ddechrau neu yn ystod y gwaith. Rhaid i chi deimlo'n hyderus y bydd y gwaith yn cydymffurfio â'r Rheoliadau - os nad yw'n cydymffurfio, efallai y byddwn yn gofyn i chi ei gywiro.

Gellir defnyddio'r dull hwn o hysbysu (cynlluniau llawn) ar gyfer pob math o adeilad. Os byddwch yn defnyddio'r dull hwn, dylech ddilyn y camau hyn:

 1. Llunio cynlluniau hyd at raddfa. Dylent gynnwys manylebau llawn. Efallai y byddwch yn dymuno cyflogi pensaer neu syrfewr.
 2. Llenwi'r ffurflen gais.
 3. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni am drafodaeth anffurfiol am eich cynigion.
 4. Edrychwch ar y nodyn cyfarwyddyd Rhestr o Daliadau i ddod o hyd i gost y cynllun a'r ffi archwilio y bydd angen i chi eu talu. 

Manteision y Cynllun Llawn

 • Byddwn yn eich cynghori ar y Rheoliadau Adeiladu yn ystod cam dylunio'r prosiect, sy'n golygu y bydd eich cynlluniau'n fwy tebygol o gael cymeradwyaeth gyda'r lleiaf o oedi.
 • Byddwn yn rhoi penderfyniad i chi o fewn tair wythnos.
 • Bydd copi o'r cynllun cymeradwy yn cael ei anfon atoch ar gyfer eich cofnodion.

Gweithdrefn y Cynlluniau Llawn

Ar gyfer cais Cynlluniau Llawn, bydd angen i chi sicrhau fod cynlluniau'n cael eu llunio, sy'n dangos yr holl fanylion adeiladu, o ddewis ymhell cyn y byddwch yn dechrau adeiladu. Byddwn yn gwirio'r cais yn drwyadl, ac efallai y byddwn yn gofyn am ddiwygiadau i'r cynlluniau cyn y byddwn yn rhoi cymeradwyaeth. Efallai y byddwn yn ychwanegu amodau at gymeradwyaeth, gyda'ch caniatâd ysgrifenedig.

""

Opsiwn 2

Neu gallwch ddefnyddio ein rhybudd adeiladu a ffurflenni cynlluniau llawn isod.

Cyn gwneud eich cais ar-lein gwnewch yn siwr eich bod yn ymwybodol o'n ffioedd a'n taliadau.Cais ar-lein

Cais rhybudd adeiladu  (Agorir mewn ffenestr newydd)

Cyflwyno cynllun (bydd hwn yn agor mewn ffenestr newydd)

Cais cynlluniau llawn  (Agorir mewn ffenestr newydd)

Cais dros y Ffôn

Rydym hefyd yn derbyn ceisiadau dros y ffôn.

Ffoniwch ni i drafod hyn ar: 01874 612290

 
Anfonwch eich cais i'r cyfeiriad isod:

Rheoli Adeiladu
Neuadd Brycheiniog
Ffordd Cambrian

Aberhonddu
Powys
LD3 7HR

E-bost: buildingcontrol@powys.gov.uk 

Ein tîm Safonau Adeiladu ymgynghorol

 

Bydd Rheoliadau Adeiladu yn berthnasol fwy na thebyg os ydych eisiau:

 • Codi adeilad newydd neu estyn neu addasu adeilad presennol
 • Darparu gosodiadau megis draeniau neu offer cynhyrchu gwres
 • Darparu cyfleusterau golchi a glanweithdra neu storfa dwr poeth
 • Gosod ffenestri gwydrau dwbl newydd
 • Newid y defnydd o'r adeilad
 • Tynnu wal fewnol sy'n dal pwysau i lawr

Efallai y byddant yn berthnasol i newidiadau penodol i'r defnydd o adeilad presennol, neu os gallai eich gwaith gael goblygiadau ar gyfer eiddo cyfagos. Cysylltwch â ni cyn dechrau ar unrhyw waith adeiladu, fel y gallwn benderfynu a yw'r Rheoliadau yn berthnasol ai peidio.

Gallwch hefyd ddefnyddio Ty Rhyngweithiol y Porth Cynllunio i weld a ydych angen cymeradwyaeth rheoliadau adeiladu.

Newid mewn defnydd

 • Pan  fo adeilad na ddefnyddiwyd yn flaenorol fel anheddle yn cael ei ddefnyddio fel un.
 • Lle mae adeilad yn cynnwys fflat pan nad oedd yn flaenorol.
 • Pan ddefnyddir adeilad fel gwesty, ysbyty, cartref preswyl neu dy preswylio pan na ddefnyddiwyd ef fel hyn yn flaenorol.
 • Pan mae adeilad yn dod yn adeilad cyhoeddus (e.e. ysgol, theatr, neuadd, eglwys) pan nad oedd yn flaenorol.
 • Pan mae nifer o aneddleoedd mewn adeilad preswyl yn newid
 • Pan nad yw adeilad oedd wedi'i eithrio o ofynion y rheoliadau bellach wedi'i eithrio.

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       Pan ddefnyddir adeilad fel gwesty, ysbyty, cartref preswyl neu dy prewylio pan na ddefnyddiwyd ef fel hyn yn flaenorol.

  

 

 

 

 

Cynllun Unigolyn Medrus

Os ydych yn bwriadu defnyddio Cynllun Unigolyn Medrus ar gyfer gwaith megis: gwaith trydanol, boeleri a ffenestri, nid oes angen I chi wneud cais Rheoliadau Adeiladu i ni.

Mae cais Cynllun Llawn yn cynnwys taliad dau gam, un taliad pan fyddwch yn cyflwyno eich cynlluniau (Tâl Cynllun) a'r llall yn dilyn yr archwiliad safle cyntaf (Tâl Archwiliad).

Ar gais Rhybudd Adeiladu, mae'r tâl llawn i'w dalu pan fyddwch yn cyflwyno'r Rhybudd. 

Ar gyfer Rheoleiddio, bydd y gost yn 140% o'r ffi Rhybudd Adeiladu ac eithrio TAW.

Ffioedd yn daladwy ar gyfer aneddleoedd newydd (pdf)

Ffioedd yn daladwy ar gyfer estyngiadau ac addasiadau domestig (pdf)

Ffioedd yn daladwy ar gyfer pob gwaith arall yn seiliedig ar gost y gwaith (pdf)

Ffioedd yn daliadwy ar gyfer taliadau eraill (pdf)

Yn hytrach na'n ffioedd a hysbysebwyd, gallwch ofyn i ni am ddyfynbris. Cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r rhif ar y dudalen hon.

Mae gofyn i chi ddweud wrthym ni pan fydd y gwaith wedi gorffen fel y gallwn gynnal archwiliad terfynol a chyflwyno tystysgrif cwblhau.

Rydym yn argymhell y dylai'r  Syrfëwr Rheoli Adeiladu gynnal yr Archwiliad Olaf cyn y bydd y contractwr yn gadael y safle a chyn i chi wneud y taliad yn derfynol ar gyfer y prosiect. 

Ar gyfer archwiliadau terfynol a gynhelir chwe mis wedi cwblhau'r gwaith, efallai y bydd tâl ychwanegol yn cael ei godi.

Os yw tystysgrif Cwblhau newydd o ran y Rheoliadau Adeiladu yn ofynnol, dylech gysylltu â Rheoli Adeiladu. Bydd ffi o £35 yn daladwy a gellir ei wneud dros y ffôn. Gellir naill ai bostio'r tystysgrif newydd neu ei anfon dros e-bost atoch chi a/neu eich cyfreithiwr.

 

 

 

Does dim rhaid i chi aros i gael cymeradwyaeth i'ch cynlluniau cyn i chi ddechrau'r gwaith. Fodd bynnag, mae cael cymeradwyaeth iddynt yn rhoi ychydig o ddiogelwch i chi yn erbyn costau diangen. Wedi i chi roi Rhybudd Adeiladu i ni neu anfon cynlluniau atom, gallwch ddechrau'r gwaith ar yr amod eich bod yn cysylltu â ni a threfnu i syrfëwr archwilio. Efallai y bydd gofyn cael gwybodaeth i gyfiawnhau rhai eitemau (e.e. cyfrifiadau strwythurol ar gyfer trawstiau pren a gwaith dur).

 

Os byddwch yn mynd yn eich blaen gyda'r gwaith heb roi gwybod i ni, efallai y bydd gofyn i chi agor y gwaith fel y gall Syrfëwr Rheoli Adeiladu wirio os yw'n cydymffurfio â'r Rheoliadau. Bydd ein Syrfëwr Rheoli Adeiladu yn gweithio'n agos gyda'ch contractwr i sicrhau fod eich prosiect yn mynd yn ddidrafferth, ei fod ar amser ac yn cydymffurfio â'r Rheoliadau Adeiladu.

Os ydych yn bwriadu dechrau unrhyw waith ger terfynau eiddo neu ger eiddo cymydog, ewch i'r dudalen Gwaith adeiladu ger terfynau neu eiddo cymdogion

Go to the LABC-warranty website

Rheoli Adeiladu Awdurdodau Lleol (LABC) -gwarant

Yn cynnig cefnogaeth lwyr ar gyfer gwarant strwythurol ac anghenion rheoli adeiladu. Boed os yw'r datblygiad yn un preswyl neu heb fod yn breswyl, mae yna ystod o warantau strwythurol i weddu i bopeth.