Cynllun Datblygu Lleol Powys 2001 - 2016

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Unedol (UDP) Powys fis Mawrth 2010 ac ma ear gael isod. Cysylltwch â ldp@powys.gov.uk

Mae'r CDLl yn rhoi manylion yr egwyddorion ar gyfer datblygu ym Mhowys hyd at 2016.  Mae'n darparu sail ar gyfer gwneud penderfyniadau ar geisiadau cynllunio ac ymhle y dylai rhai datblygiadau o fath penodol gael eu caniatáu neu eu gwrthod.  Mae hefyd yn cynnwys manylion o angen y sir am dir ar gyfer tai, cyflogaeth a seilwaith arall.  Un ddogfen yw'r Datganiad Ysgrifenedig sy'n cynnwys 'llyfrnodau' i wneud y gwaith o symud drwy'r ddogfen yn haws. 

Mae'r Cynigion a'r Dogfennau Mapiau Mewnosod wedi'u rhannu'n ffeiliau llai o faint i'w gwneud yn haws i'w lawrlwytho.

Mae'r Mapiau Mewnosod Rhifau 1 – 38 ar gyfer Sir Frycheiniog (tu allan i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog), 39 – 96 ar gyfer Sir Faesyfed a 97– 208 ar gyfer Sir Drefaldwyn.

Mae’r Mynegai Mapiau Mewnosodiadau Aneddiadau yn dangos y cyfeirnod ar gyfer pob anheddiad. 

A fyddech gystal â nodi bod Mapiau Mewnosod Bm35 Bryn Henllys a M200 White Grit wedi cael eu diddymu o'r Cynllun Datblygu Unedol.