Canllawiau Cynllunio Atodol (SPG)

 

Mae Cynllun Datblygu Lleol (LDP) Powys wedi disodli Cynllun Datblygu Unedol (UDP) y sir. Mabwysiadwyd y cynllun newydd ar 17 Ebrill 2018. Mae’r LDP yn darparu’r fframwaith polisi sy’n cynnig canllawiau ar gyfer datblygiadau newydd ym Mhowys (ac eithrio ardal Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae’r Canllawiau Cynllunio Atodol (SPG) yn cael ei baratoi i gefnogi’r LDP (gweler Atodiad 2 Datganiad Ysgrifenedig yr LDP) ond hyd y bydd wedi’i fabwysiadu, mae rhai o’r SPG presennol yr UDP wedi’u dwyn ymlaen a bydd yn parhau i fod yn ystyriaeth berthnasol mewn penderfyniadau cynllunio - gweler y tabiau isod.

 

 

Canllaw Rheoli Datblygu Dros Dro ar Gadwraeth a Gwella Bioamrywiaeth mewn Cynigion Datblygu (2009)

Mae'r canllaw rheoli datblygu dros dro hwn wedi cael ei gymeradwyo i'w ddefnyddio o 1 Ebrill 2009. 

Mae'r Cyngor wedi adolygu'r Canllaw Rheoli Datblygu Dros Dro ar Ddylunio Datblygu Effeithlonrwydd Ynni (2008) (DEED) i gydymffurfio â Datganiad Polisi Cynllunio Dros Dro y Gweinidog, Llywodraeth Cymru 01/2009 – Cynllunio ar gyfer Adeiladau Cynaladwy (MIPPS 01/09).

Bydd y Canllaw yn parhau i fod yn berthnasol ar gyfer y mathau canlynol o ddatblygiadau nad ydynt wedi'u cynnwys o fewn MIPPS 01/09.  Mae'r rhain yn cynnwys:

  •  ceisiadau gan ddeiliaid tai (datblygiad DEED math D)
  •  datblygiad amhreswyl ar safle llai na 1000 metr sgwâr (datblygiad DEED math F).

Newidiadau o 1 Medi 2009

Nid yw DEED yn berthnasol mwyach i geisiadau cynllunio newydd (nid materion a gadwyd yn ol) ar gyfer:

    ceisiadau ar gyfer pump neu fwy o unedau preswyl newydd  (datblygiad DEED math  C), a;
  • cheisiadau ar gyfer datblygiadau amhreswyl gyda safle o 1000 metr sgwâr neu fwy (datblygiad DEED math F).

Newidiadau o 1 Medi 2010

Nid yw DEED yn berthnasol mwyach i geisiadau cynllunio newydd (nid materion a gadwyd yn ol) sy'n cynnig unedau preswyl newydd (datblygiadau DEED mathau A a B).

Mae dogfennau arfer gorau a gyfeiriwyd atynt yn y Canllaw Cynllunio Datblygu Dros Dro ar gael o wefan yr Ymddiriedolaeth Arbedion Ynni

Mae'r Canllaw Rheoli Datblygu Dros Dro hwn wedi cael ei gymeradwyo i'w ddefnyddio ar gyfer rheoli datblygu.  Mae'n nodi pa rannau o ddyraniad tir preswyl B4 HA2 ym Mronllys y dylid eu defnyddio i ateb anghenion tir preswyl y CDLl.

Gweledigaeth Bronllys B4 HA2

Mae'r Cyngor wedi paratoi briff datblygu ar gyfer safle o'r enw Bryn-y-groes, sydd wedi ei glustnodi ar gyfer tai yng Nghynllun Datblygu Unedol Powys.

Cafodd Briff Datblygu terfynol Bryn-y-groes ei gymeradwyo i'w ddefnyddio i reoli datblygu fel Canllaw Rheoli Datblygu Dros Dro ar ddydd Mawrth 16 Mehefin 2009, ac mae'r ddogfen ar gael isod:

Briff Datblygu Bryn-y-groes (Mehefin 2009)

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus dros chwe wythnos ar Frîff Datblygu Bryn-y-groes drafft rhwng 2 Mawrth 2009 ac 14 Ebrill 2009.  Yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus, cafwyd tri sylw ar y Brîff Datblygu drafft. Mae'r sylwadau hyn, ac ymateb y Cyngor iddynt ar gael isod:

Ymateb CSP i sylwadau ar y Briff Datblygu Drafft 

I gael rhagor o wybodaeth am statws y briff datblygu, mynnwch olwg ar y Cylchlythyr isod trwy glicio ar y ddolen:

Cylchlythyr Bryn-y-groes 03

Mae'r dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol yn cael eu hystyried pan fydd penderfyniadau'n cael eu gwneud ar geisiadau cynllunio.