Canllaw Cynllunio Atodol y Cynllun Datblygu Lleol

Cafodd Cynllun Datblygu Unedol Powys ei fabwysiadu ar 1 Mawrth 2010.  Gallwch lawrlwytho'r dogfennau canllaw isod. 

Cymeradwywyd Medi 2010, Diweddarwyd Gorffennaf 2011

Mae'r Canllaw Cynllunio Atodol ar gyfer Tai Fforddiadwy (a ellir ei weld trwy ddilyn y ddolen isod) yn cynnwys canllawiau cynllunio manwl ar gyfer gweithredu Polisiau Tai Fforddiadwy yng Nghynllun Datblygu Unedol Powys cyfredol, a fabwysiadwyd Mawrth 2010. 

Tai fforddiadwy ar gyfer Anghenion Lleol - Canllawiau Cynllunio Atodol

HOLIADUR CYMHWYSTER TAI FFORDDIADWY

Canllaw Rheoli Datblygu Dros Dro ar Gadwraeth a Gwella Bioamrywiaeth mewn Cynigion Datblygu (2009)

Mae'r canllaw rheoli datblygu dros dro hwn wedi cael ei gymeradwyo i'w ddefnyddio o 1 Ebrill 2009. 

Mae'r Cyngor wedi adolygu'r Canllaw Rheoli Datblygu Dros Dro ar Ddylunio Datblygu Effeithlonrwydd Ynni (2008) (DEED) i gydymffurfio â Datganiad Polisi Cynllunio Dros Dro y Gweinidog, Llywodraeth Cymru 01/2009 – Cynllunio ar gyfer Adeiladau Cynaladwy (MIPPS 01/09).

Bydd y Canllaw yn parhau i fod yn berthnasol ar gyfer y mathau canlynol o ddatblygiadau nad ydynt wedi'u cynnwys o fewn MIPPS 01/09.  Mae'r rhain yn cynnwys:

  •  ceisiadau gan ddeiliaid tai (datblygiad DEED math D)
  •  datblygiad amhreswyl ar safle llai na 1000 metr sgwâr (datblygiad DEED math F).

Newidiadau o 1 Medi 2009

Nid yw DEED yn berthnasol mwyach i geisiadau cynllunio newydd (nid materion a gadwyd yn ol) ar gyfer:

    ceisiadau ar gyfer pump neu fwy o unedau preswyl newydd  (datblygiad DEED math  C), a;
  • cheisiadau ar gyfer datblygiadau amhreswyl gyda safle o 1000 metr sgwâr neu fwy (datblygiad DEED math F).

Newidiadau o 1 Medi 2010

Nid yw DEED yn berthnasol mwyach i geisiadau cynllunio newydd (nid materion a gadwyd yn ol) sy'n cynnig unedau preswyl newydd (datblygiadau DEED mathau A a B).

Mae dogfennau arfer gorau a gyfeiriwyd atynt yn y Canllaw Cynllunio Datblygu Dros Dro ar gael o wefan yr Ymddiriedolaeth Arbedion Ynni

Mae'r Canllaw Rheoli Datblygu Dros Dro hwn wedi cael ei gymeradwyo i'w ddefnyddio ar gyfer rheoli datblygu.  Mae'n nodi pa rannau o ddyraniad tir preswyl B4 HA2 ym Mronllys y dylid eu defnyddio i ateb anghenion tir preswyl y CDLl.

Gweledigaeth Bronllys B4 HA2

Mae'r Cyngor wedi paratoi briff datblygu ar gyfer safle o'r enw Bryn-y-groes, sydd wedi ei glustnodi ar gyfer tai yng Nghynllun Datblygu Unedol Powys.

Cafodd Briff Datblygu terfynol Bryn-y-groes ei gymeradwyo i'w ddefnyddio i reoli datblygu fel Canllaw Rheoli Datblygu Dros Dro ar ddydd Mawrth 16 Mehefin 2009, ac mae'r ddogfen ar gael isod:

Briff Datblygu Bryn-y-groes (Mehefin 2009)

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus dros chwe wythnos ar Frîff Datblygu Bryn-y-groes drafft rhwng 2 Mawrth 2009 ac 14 Ebrill 2009.  Yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus, cafwyd tri sylw ar y Brîff Datblygu drafft. Mae'r sylwadau hyn, ac ymateb y Cyngor iddynt ar gael isod:

Ymateb CSP i sylwadau ar y Briff Datblygu Drafft 

I gael rhagor o wybodaeth am statws y briff datblygu, mynnwch olwg ar y Cylchlythyr isod trwy glicio ar y ddolen:

Cylchlythyr Bryn-y-groes 03

Mae'r dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol yn cael eu hystyried pan fydd penderfyniadau'n cael eu gwneud ar geisiadau cynllunio.