Gwneud cais am ganiatâd cynllunio

Gallwch gyflwyno cynigion cynllunio ar-lein ar y cyd â'r Porth Cynllunio Cenedlaethol sef adnodd ar-lein Llywodraeth y DU ar gynllunio a rheolau adeiladu yng Nghymru a Lloegr.

Mae Gynllun Datblygu Lleol Powys (2011-2026) yn manylu ar bolisi a chynigion defnydd tir y Cyngor Sir. Cafodd ei fabwysiadu ar 17 Ebrill 2018.  Bydd darllen y ddogfen hon a'i hystyried ochr yn ochr â'r canllawiau cynllunio atodol yn cynnig arwydd o ba mor dderbyniol yw'r cynigion. Dylai felly gael ei ystyried ar gyfer cynnar yn y broses o baratoi cais cynllunio.

Ffurflenni cais cynllunio

Efallai byddai'n well gennych ddefnyddio copiau caled o'r ffurflenni cais.  Gallwch lawrlwytho'r ffurflenni isod.  

Noder mai dim ond un set gyflawn o'r ffurflen gais a dogfennau cysylltiedig y mae Cyngor Sir Powys yn gofyn i chi eu cyflwyno. Nid oes angen copiau ychwanegol.

001 Cais gan Ddeiliad Ty ar gyfer caniatâd cynllunio am waith neu ymestyn annedd. Lawrlwytho
  001 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
002 Cais gan Ddeiliad Ty ar gyfer caniatâd cynllunio am waith neu ymestyn anedd a chaniatâd ardal gadwraeth Lawrlwytho
  002 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
003 Cais gan ddeiliad ty am ganiatâd cynllunio am waith ar /neu ymestyn annedd a chaniatâd adeilad rhestredig. Lawrlwytho
  003 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
004 Cais am ganiatâd cynllunio Lawrlwytho
  004 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
005 Cais ar gyfer caniatâd cynllunio amlinellol gyda rhai materion wedi'u cadw'n ôl Lawrlwytho
  005 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
006 Cais ar gyfer cais cynllunio amlinellol gyda'r holl faterion wedi'u cadw'n ôl Lawrlwytho
  006 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
007 Cais cynllunio a chaniatâd ardal gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal gadwraeth Lawrlwytho
  007 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
008 Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd adeilad rhestredig ar gyfer newid, ymestyn neu ddymchwel adeilad rhestredig Lawrlwytho
  008 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
009 Cais am ganiatâd cynllunio a chaniatâd i arddangos hysbyseb(iadau) Lawrlwytho
  009 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
010 Cais am ganiatâd ardal gadwraeth ar gyfer gwaith dymchwel mewn ardal gadwraeth. Lawrlwytho
  010 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
011 Cais am ganiatâd adeilad rhestredig ar gyfer newid, ymestyn neu ddymchwel adeilad rhestredig Lawrlwytho
  011 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
012 Cais ar gyfer caniatâd i arddangos hysbyseb(ion) Lawrlwytho
  012 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
014 Cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon ar gyfer defnydd neu weithrediad neu weithgaredd gan gynnwys y rheiny sy'n torri'r amod cynllunio Lawrlwytho
  014 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
015 Cais am Dystysgrif Datblygiad Cyfreithlon ar gyfer defnydd neu ddatblygiad arfaethedig Lawrlwytho
  015 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
016 Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad arfaethedig ym maes amaethyddol neu goedwigaeth - adeilad arfaethedig Lawrthlwytho
  016 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
017 Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad arfaethedig amaethyddol neu goedwigaeth - ffordd arfaethedig Lawrlwytho
  017 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
018 Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad amaethyddol neu goedwigaeth - cloddio/gwastraff Lawrlwytho
  018 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
019 Cais am hysbysiad ymlaen llaw am ddatblygiad amaethyddiaeth neu goedwigaeth - tanc pysgod arfaethedig (cawell) Lawrlwytho
  019 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
020 Ffurflen gais am hysbysiad ymlaen llaw o ddatblygiad arfaethedig ar gyfer datblygiad a ganiateir gan weithredwyr systemau cod telegyfathrebu Lawrlwytho
  020 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
021 Cais i gael gwared ar Wrych Lawrlwytho
  021 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
022 Cais am hysbysiad ymlaen llaw am waith dymchwel arfaethedig Lawrlwytho
  022 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
023 Cais i gymeradwyo materion wedi'u cadw'n ôl yn dilyn caniatâd amlinellol Lawrlwytho
  023 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
025 & 026 Cais i gael gwared neu amrywio amod yn dilyn caniatâd cynllunio Lawrlwytho
  025 & 026 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
027 Cais i gymeradwyo manylion sydd wedi'u cadw'n ôl gan amod Lawrlwytho
  027 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
031 Cais i wneud gwaith coed: gwaith ar goed sydd dan orchymyn Cadw Coed (TPO) a/neu Rybudd o Waith Arfaethedig ar Goed mewn Ardaloedd Cadwraeth (CA) Lawrlwytho
  031 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho
034 Cais am ddiwygiad ansylweddol ar ôl i ganiatâd cynllunio gael ei roi Lawrlwytho
  034 Nodiadau Cyfarwyddyd Lawrlwytho