Dod i wybod os oes angen Caniatâd Cynllunio arnoch

Ym mis Medi 2013, newidiodd y gyfraith ynglyn â'r hawliau datblygu sydd gan  berchnogion tai.  Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu arweiniad i helpu perchnogtion tai i ddehongli'r newidiadau sef Cynllunio:  Arweiniad i Ddeiliaid Tai a Insiwleddio Waliau Allanol Solet: Arweiniad Cynllunio i Ddeiliaid Tai

Y ffordd orau yw i ddefnyddio teclyn Ty Rhyngweithiol y Porth Cynllunio.  Mae'r canllaw gweledol hwn yn nodi'r hawliau datblygu sy'n cael eu caniatau ac yn esbonio'r gwahanol gyfyngiadau (Gwnewch yn siwr eich bod yn  dewis yr opsiwn i Gymru gan fod rheolau gwahanol mewn grym yn Lloegr). Nid yw'r hawliau hyn yn berthnasol i fflatiau a maisonettes.  Mae angen caniatâd cynllunio llawn bob tro ar gyfer aneddleoedd newydd.

Mewn rhai achosion mae hawliau datblygu a ganiateir yn fwy cyfyngedig e.e. os yw eich eiddo yn adeilad rhestredig neu wedi'i leoli mewn ardal gadwraeth neu ardal Cyfarwyddyd Erthygl 4.

Gwybodaeth am hawliau datblygu cyfyngedig a ganiateir neu a ddiddymwyd

Dod o hyd i reoliadau cynllunio ac adeiladu ar gyfer prosiectau gwaith adeiladu cyffredinol 

Dropped Kerb

Efallai byddwch angen caniatâd cynllunio ar gyfer cyrbiau isel (e.e. mynediad o ffordd ddosbarth 'C' neu'n uwch).

Os bydd rhaid newid yr ardal rhwng yr anheddle a'r ffordd bydd angen i chi gael caniatâd gan ein Hadran Briffyrdd hyd yn oed os nad oes angen caniatâd cynllunio.

Gwneud cais am drwydded ar gyfer cyrbiau isel

Mae'r gwasanaethau cyn-ymgeisio'n rhan bwysig o'r broses cynllunio. Mae'n golygu bod modd gwella safon y ceisiadau a llunio penderfyniadau'n gynt. Yna bydd mwy o sicrwydd ac eglurder i'r broses oherwyd bod modd adnabod problemau a gofynion cynllunio cyn cyflwyno cais

Mae Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Gwasanaethau Cyn-Ymgeisio) (Cymru) 2016 yn gofyn i holl awdurdodau cynllunio lleol (LPA) Cymru ddarparu cais cyn-ymgeisio statudol.

Bydd y gwasanaeth cyn-ymgeisio statudol mewn grym o 16eg Mawrth 2016. Mae'r Ffurflen ar gyfer Cyn-Ymgeisio Statudol, y rhestr brisiau a'r nodiadau canllaw ar gael isod.

Ffurflen Ymholiadau Cyn-Ymgeisio (pdf)

Ffioedd ar gyfer Ceisiadau, Ceisiadau Tybiedig ac Ymweliadau Safle (pdf)

Rhestr Ffioedd ar gyfer Ymholiadau Cyn-Ymgeisio Anstatudol (pdf)

Ymgynghori Cyn Ymgeisio (pdf)

Canllawiau i'r Gwasanaethau Cyn-Ymgeisio (pdf)