Gwybodaeth y CDLl a gyflwynwyd

Datganiad Cyflwyno

Yn dilyn penderfyniad mewn cyfarfod o Gabinet Cyngor Sir Powys ar 15 Rhagfyr 2015, mae'r Cyngor wedi cyflwyno ei Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) i Lywodraeth Cymru i'w archwilio dan Adran 64(1) Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004. 

Bydd Archwiliad y CDLl yn cael ei wneud gan Arolygydd Annibynnol a fydd yn cael ei benodi i benderfynu os yw'r Cynllun yn 'gadarn'.  Bydd yr Arolygydd yn asesu cadernid y CDLl yn ei gyfanrwydd yn hytrach nag ystyried gwrthwynebiadau unigol, a bydd yn seilio ei farn ar y dystiolaeth sydd ar gael, y sylwadau a wnaed ac amgylchiadau penodol y CDLl a'r ardal.

Rhybudd Cyflwyno ac Ymgynghoriad ar Newidiadau Penodol i'r CDLl (Ionawr 2016)