Gwybodaeth y CDLl a gyflwynwyd

Datganiad Cyflwyno

Yn dilyn penderfyniad mewn cyfarfod o Gabinet Cyngor Sir Powys ar 15 Rhagfyr 2015, mae'r Cyngor wedi cyflwyno ei Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) i Lywodraeth Cymru i'w archwilio dan Adran 64(1) Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004. 

Bydd Archwiliad y CDLl yn cael ei wneud gan Arolygydd Annibynnol a fydd yn cael ei benodi i benderfynu os yw'r Cynllun yn 'gadarn'.  Bydd yr Arolygydd yn asesu cadernid y CDLl yn ei gyfanrwydd yn hytrach nag ystyried gwrthwynebiadau unigol, a bydd yn seilio ei farn ar y dystiolaeth sydd ar gael, y sylwadau a wnaed ac amgylchiadau penodol y CDLl a'r ardal.

Rhybudd Cyflwyno ac Ymgynghoriad ar Newidiadau Penodol i'r CDLl (Ionawr 2016)

Dogfennau a Gyflwynwyd

 ** Gwaith ychwanegol a gyflwynwyd ym mis Medi 2016 mewn ymateb i gamau’n deillio o’r cyfarfod archwiliol, 10 Mai 2016.

Drafft Adnau Mehefin 2015

LDP06

Cynllun Datblygu Lleol Powys, 2011-2026, Drafft Adnau (Mehefin 2015): Datganiad Ysgrifenedig

LDP07

CDLl Powys Cynigion Adnau Drafft a Mapiau Mewnosod 2015:

Clawr y Cynigion - Mapiau ac Allwedd y Diagram

Mapiau'r Cynigion 1 i 5

Mapiau'r Cynigion 6 i 10

Mapiau'r Cynigion 11 i 15

Mapiau'r Cynigion 16 i 18

Mapiau Mewnosod 1 - 8c Abercraf i Lanfair-ym-Muallt

Mapiau Mewnosod 9 - 18 Caersws i Four Crosses

Mapiau Mewnosod 19 - 28c Clas-ar-Wy i Llandrindod

Mapiau Mewnosod 29 - 40 Llandrinio i Llanymynech

Mapiau Mewnosod 41 - 47 Llanllyr i Bontnewydd ar Wy

Mapiau Mewnosod Y Drenewydd

Mapiau Mewnosod 49 - 56 Penybontfawr i Drewern

Mapiau Mewnosod 57 - 58 Y Trallwng i Ystradgynlais

Mapiau Mewnosod 59 - 60 Gwaith Brics Talybont i Barc Busnes Clawdd Offa

LDP08

Adroddiad Gwerthuso Cynaladwyedd (Mehefin 2015)

Adroddiad Gwerthuso Cynaladwyedd - Atodiad 1 - Dadansoddiad SWOT 2015

Adroddiad Gwerthuso Cynaladwyedd - Atodiad 2 - Ystyriaeth o Opsiynau Twf a Dewisiadau Eraill yn y Strategaeth a Ffefrir 2015

Adroddiad Gwerthuso Cynaladwyedd - Atodiad 3 - Asesiad o Weledigaeth, Amcanion a Pholisiau'r Cynllun 2015

Adroddiad Gwerthuso Cynaladwyedd - Atodiad 4 - Asesiad o Hierarchaeth Anheddau (Trefi, Pentrefi Mawr a Phentrefi Bach) 2015

Adroddiad Gwerthuso Cynaladwyedd - Atodiad 5 - Asesu Dyraniadau Safleoedd 2015

Adroddiad Gwerthuso Cynaladwyedd - Atodiad 6 - Asesu Safleoedd Ymgeisiol 2015

LDP09

Adroddiad Amgylcheddol (Mehefin 2015)

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 1 - Adolygu Cynlluniau, Rhaglenni a Pholisiau

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 2 - Rhestr o Bolisiau CDLl

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 3a - Asesu Safleoedd Ymgeisiol

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 3b - Asesu Dyraniadau Safleoedd

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 3c - Asesu Safleoedd Anheddau

Adroddiad Amgylcheddol - Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 4  - Fframwiath Monitro

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 5 - Sylwadau ac Ymatebion y Cyngor

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 6a - Asesu Opsiynau Gofodol

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 6b - Asesu Twf Tai ac Opsiynau Darpariaeth Tir Cyflogaeth

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 7 - Asesu Polisiau CDLl

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 8 - Dyraniadau Anheddau

LDP10

Adroddiad Sgrinio Asesu Rheoliadau Cynefinoedd (Mehefin 2015)

Atodiad 1 - Nodweddion Safleoedd

Atodiad 2 - Mapiau Safleoedd Ewropeaidd - Clawr a Map Gorolwg

Atodiad 2 - Mapiau Safleoedd Ewropaidd - A i Coe

Atodiad 2 - Mapiau Safleoedd Ewropaidd - Cor i Ela

Atodiad 2 - Mapiau Safleoedd Ewropeaidd - Ele i Mig

Atodiad 2 - Mapiau Safleoedd Ewropeaidd - Mon i Usk

Atodiad 3 - Gwendidau Safleoedd

Atodiad 4 - Mudo Rhywogaethau Cymwys

Atodiad 5 - Cynlluniau, Rhaglenni a Phrosiectau

Atodiad 6 - Asesu Polisiau

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad a Chyflwyniad Ionawr 2016

LDP23 

Sylwadau ar y Cynllun Adnau

LDP24 

Cofrestru Safleoedd Eraill

Gwall yn y Gofrestr o Safleoedd Eraill (Ionawr 2017)

LDP25 

Adroddiad i'r Cabinet (Rhagfyr 2015)

LDP26 

Adroddiad yr Ymgynghoriad (Ionawr 2016) 

Adroddiad yr Ymgynghoriad wedi’i diweddaru (Ebrill 2016)

Adroddiad yr Ymgynghoriad (Ionawr 2017)

Atodiad 1 Sylwadau ac Atebion y Cyngor ar Strategaeth a Ffefrir y CDLl (Mawrth 2012)

Atodiad 1 Camgymeriad yn Atodiad 1 (Ebrill 2013)

Atodiad 2 Rhifyn 1 Strategaeth Gynllunio ar gyfer y Broses Paratoi (Ionawr 2016)

Atodiad 2 Rhifyn 2 Rhifoedd Dosbarthu Tai (Ionawr 2016)

Atodiad 2 Rhifyn 3 Seilwaith Darparu Tai (Ionawr 2016)

Atodiad 2 Rhifyn 4 Tai Fforddiadwy (Ionawr 2016)

Atodiad 2 Rhifyn 5 Manylebion Tai - Sipsiwn a Theithwyr (Ionawr 2016)

Atodiad 2 Rhifyn 6 Cyfleusterau Cludiant yn y Gymuned (Ionawr 2016)

Atodiad 2 Rhifyn 7 Cyflogaeth Manwerthu Twristiaeth (Ionawr 2016)

Atodiad 2 Rhifyn 8 Mwynau, Gwastraff, Adnewyddadwy (Ionawr 2016)

Atodiad 2 Rhifyn 9 Rheoli a Datblygu'r Amgylchedd (Ionawr 2016)

Atodiad 2 Rhifyn 10 Yr Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymru (Ionawr 2016)

Atodiad 2 Rhifyn 11 Safleoedd wedi'u Dyrannu (Ionawr 2016)

Atodiad 2 Rhifyn 12 Safleoedd Eraill (Ionawr 2016)

Atodiad 2 Rhifyn 13 Cynllun adolygu monitro (Ionawr 2016)

Atodiad 2 Rhifyn 14 Amrywiol (Ionawr 2016) 

Atodiad 3 Crynodeb o Sylwadau ar y Safleoedd Eraill ac ymateb y Cyngor (Ionawr 2016)

Atodiad 3 Gwall yn Atodiad 3 (Ionawr 2017)

Atodiad 4 Holl Sylwadau ar y Newidiadau Penodol ac Ymatebion y Cyngor (Ebrill 2016)

Atodiad 5a  Sylwadau ar y Newidiadau Penodol Ychwanegol ac Ymatebion y Cyngor ac eithrio RE1/FFC79

Mae Atodiad 5b yn cynnwys yr holl sylwadau a dderbyniwyd am Bolisi RE1 / FFC79.  Oherwydd nifer y sylwadau a ddaeth i law, nid yw’r Cyngor wedi ymateb yn unigol i bob un o’r sylwadau; ond yn hytrach mae’r Cyngor wedi ymateb i’r materion a godwyd.  Gellir darllen ymatebion y Cyngor i’r materion hyn yn yr Adroddiad Ymgynghori Diweddaraf Ionawr 2017.  I’w gwneud yn haws i gyfeirio atynt, mae’r ymatebion wedi cael eu rhoi gyda’i gilydd yn yr Adendwm 5b canlynol.

Atodiad 5b Newidiadau Penodol Ychwanegol RE1/FFC79 - Sylwadau

Adendwm i Atodiad 5b Ymateb y Cyngor i RE1/FFC 79 - Sylwadau 

*Roedd nifer o’r sylwadau a gyflwynwyd yn cynnwys dogfennau neu ddeunydd atodol nad oedd yn bosibl eu cyflwyno mewn ffurf electronig.  Mae’r rhain wedi’u rhestru yn Atodiad 5a a 5b. Mae’r Arolygydd wedi cytuno i arbed rhai fel Dogfennau Archwilio (eg ED033 y ED034). Os hoffech chi weld sylwadau penodol a gyflwynwyd yn eu cyfanrwydd cysylltwch â’r tîm CDLl drwy anfon neges at ldp@powys.gov.uk neu’r Swyddog Rhaglen.  Mae’r holl ddogfennau hyn ar gael yn y Llyfrgell Adolygu papur yn y Gwalia, Llandrindod, ac mae’r holl ddogfennau a gyflwynwyd wedi cael eu hanfon ymlaen yn llawn i’r Arolygydd Cynllunio. 

LDP27 

Datganiad o'r Prif Faterion a Awgrymir i'w Hystyried yn ystod yr Archwiliad (Ionawr 2016) 

LDP28 

Rhestr o Gynrychiolwyr a ofynnwyd i gymryd rhan mewn gwrandawiadau (diweddarwyd 8.2.16)

LDP29 

Hunan Asesiad o Gadernid (Ionawr 2016)

LDP30 

Adroddiad Adnau Llawn y Cyngor (Ebrill 2015)

LDP31 

Rhybudd o Gyfarfod Archwiliadol ar 10 Mai 2016

LDP32 

Rhestr o Ddogfennau a Gyflwynwyd i’w Harchwilio yn cynnwys Sail Dystiolaeth – Arolygiaeth Gynllunio

Rhestr o Ddogfennau a Gyflwynwyd i’w Harchwilio yn cynnwys Sail Dystiolaeth – Llywodraeth Cymru

LDP33

Llythyr a gyflwynwyd I Lywodraeth Cymru a'r Arolygiaeth Gynllunio

LDP34

CDLl Adnau Cyfansawdd yn dangos y Newidiadau Penodol arfaethedig (Ionawr 2016) (diwygiwyd Ebrill 2016 gyda chyfeirbwyntiau) 

LDP35

Adroddiad wedi’i ddiweddaru ar yr Ymgynghoriad Ebost Gyflwyniad 20 Mai 2016

Ymgynghoriad ar y Newidiadau Penodol Ychwanegol: Hydref 2016

LDP36

Hysbysiad o Newidiadau Penodol Ychwanegol i’r CDLl (Hydref 2016)  

Llythyr Ymgynghori ar Newidiadau Penodol Ychwanegol (Hydref 2016) 

Ffurflen Sylwadau ar Newidiadau Penodol Ychwanegol (PDF) 

Ffurflen Sylwadau ar Newidiadau Penodol Ychwanegol (Word) 

LDP37

Atodlen o Newidiadau Penodol Ychwanegol Arfaethedig – Atodiad i'r CDLl Adnau (Hydref 2016)  & Newidiadau Penodol Ychwanegol - Newidiadau Map  (Hydref 2016)

LDP38

Gwerthusiad Cynaladwyedd CDLl Powys (Hydref 2016) (yn cynnwys Atodiadau 1, 2 a 3) 

Adroddiad Gwerthuso Cynaladwyedd - Atodiad 4 - Asesiad o Hierarchaeth Anheddau (Trefi, Pentrefi Mawr a Phentrefi Bach) (Hydref 2016)

Adroddiad Gwerthuso Cynaladwyedd - Atodiad 5 - Asesiad o Ddyraniadau Safleoedd (Hydref 2016) 

Adroddiad Gwerthuso Cynaladwyedd - Atodiad 6 - Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol (Hydref 2016) 

LDP39

Gwerthusiad o Reoliadau Cynefinoedd:  Asesiad o Newidiadau Penodol Ychwanegol Arfaethedig (Hydref 2016) 

LDP40

Adroddiad Amgylcheddol SEA (Hydref 2016) (yn cynnwys Atodiadau 1, 2, 4, 5, 6A, 6B, 7 & 8) 

Adroddiad Amgylcheddol SEA - Atodiad 3A (Hydref 2016) (Nid yw’r atodiad hwn wedi newid ers Ionawr 2016) 

Adroddiad SEA Amgylcheddol - Atodiad 3B (Hydref 2016) 

Adroddiad Amgylcheddol SEA - Atodiad 3C (Hydref 2016) 

LDP41

Asesiad Effaith Integredig (Hydref 2016)

LDP42

CDLl Adnau Cyfansawdd gyda Newidiadau Penodol a Newidiadau Penodol Ychwanegol (Hydref 2016)

Cynllun Cyfansawdd – Fersiwn Adnau â Newidiadau Penodol A Dogfen Mapiau Newidiadau Penodol Ychwanegol (Hydref 2016)

LDP43

I weld y sylwadau a wnaed ar y Rhestr o Newidiadau Penodol Ychwanegol, ewch i’r ddogfen briodol isod a chlicio ar y pwynt cyfeirio (sy’n edrych fel hyn: ® 44.1– symbol ® ac yna rhif) sy’n gysylltiedig â'r Newid Penodol Ychwanegol hwnnw.  I weld sylwadau a wnaed ar y Gwerthusiad Rheoliadau Cynefinoedd, Adroddiad Amgylcheddol yr Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA) a’r Gwerthusiad Cynaliadwyedd, cliciwch ar y dolenni isod.

Sylwch fod y sylwadau a welwch o fewn pwynt cyfeirio hefyd yn cynnwys unrhyw sylwadau a wnaed yn ystod camau cynharach y Cynllun Adnau a’r Newidiadau Penodol.  I weld ar ba gam y gwnaed sylw penodol, edrychwch ar y llythyren o fewn rhif adnabod y sylw:  Newidiadau Penodol Ychwanegol = U, Newidiadau Penodol = F, a’r Cynllun Adnau = V.

Rhestr o Newidiadau Penodol Ychwanegol (LDP37)

Rhestr o Newidiadau Penodol Ychwanegol arfaethedig – Atodiad i’r Cynllun Adnau (Hydref 2016) gyda phwyntiau cyfeirio.

Newidiadau Penodol Ychwanegol – Newidiadau i’r mapiau (Hydref 2016) gyda phwyntiau cyfeirio.

Dolenni i sylwadau ar ddogfennau atodol:

Gwerthusiad Cynaliadwyedd CDLl Powys (Hydref 2016) (LDP38)

Gwerthusiad o Reoliadau Cynefinoedd: Asesiad o Newidiadau Penodol Ychwanegol Arfaethedig (Hydref 2016) (LDP39)

Adroddiad Amgylcheddol SEA (Hydref 2016) (LDP 40)

Sail y Dystiolaeth (Dogfennau Cefnogol)

EB01

DHN Gwerthusiad o glystyrau safleoedd ymgeisiol 2012

EB02

Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr (2008)

EB03

Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr (Diweddariad, 2014)

EB03a

** Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr (Mehefin 2016) 

EB03b

Adroddiad Terfynol Asesiad o Lety ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr – WEDI’I CYMERADWYO (ORS - Tach 2016) & Llythyr Penderfyniad Llywodraeth Cymru i Gyngor Sir Powys (Rhag 2016)  

EB04

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai (2014) 

EB05

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai (2015)

EB05a

** Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer (2016)  

EB06

LANDMAP 

EB07

Asesiad o'r Farchnad Dai Leol (2010) a Chrynodeb Gweithredol

EB08

Asesiad o'r Farchnad Dai Leol (2014) Diweddariad 

EB09

Asesiad o Fannau Agored (Mawrth 2015)

Asesiad o Fannau Agored - Atodiad 2

Asesiad o Fannau Agored - Pentrefi Mawr (Abercraf i'r Groes) 

Asesiad o Fannau Agored - Pentrefi Mawr (Ffordun i Lanymynech) 

Asesiad o Fannau Agored - Pentrefi Mawr (Llanllyr i Drewern) 

Asesiad o Fannau Agored - Trefi 

EB10

Strategaeth Treftadaeth Adeiledig Powys (2010)

EB11

Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys: Adroddiad Craidd (2012)  

EB12

Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys: Adroddiad Craidd - Atodiad 2015 

Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys: Adroddiad Technegol 1 - Cyd-destun 

Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys: Adroddiad Technegol 2 - Gorolwg o'r Farchnad Eiddo a Dadansoddiad Cyflenwi

Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys: Adroddiad Technegol 2 - Gorolwg o'r Farchnad Eiddo ac Atodiadau o Ddadansoddiad Cyflenwi 

Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys: Adroddiad Technegol 3 - Dadansoddiad o'r Galw - Newid i'r Dyfodol

EB12a

Datganiad Sefyllfa Adolygiad o Anghenion Cyflogaeth Powys (Ion 2016)

EB13a

Asesiad Hyfywedd Cynllun Datblygu Lleol ac Ardoll Seilwaith Cymunedol Powys (2014)

EB13b

** Diweddariad ar Asesiad Hyfywedd Awst 2016 (Gwasanaeth Prisiwr Rhanbarthol) 

EB14

Astudiaeth Adwerthu Powys 2012

Astudiaeth Adwerthu Powys Atodiadau 2012

EB15

** Astudiaeth Adwerthu Powys Atodiad 2015 (wedi’i gywiro)  

Astudiaeth Adwerthu Powys Atodiadau 2015 

EB16

Strategaeth Gwastraff Powys 2014/15

EB17

Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel - Critique 2012

Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel 2012

**Asesiad Ynni Adnewyddadwy Awst 2016 (AECOM)

** Asesiad Ynni Adnewyddadwy (2016) – Mapiau – Solar

** Asesiad Ynni Adnewyddadwy (2016) – Mapiau – Gwynt

EB18

Asesiad Strategol Canlyniadau Llifogydd - Cam 1 2012

EB19

Asesiad Strategol Canlyniadau Llifogydd - Cam 2 2013 

Cam 2 Asesiad Strategol Canlyniadau Llifogydd - Atodiad A (Table Asesu Safleoedd) 

Cam 2 Asesiad Strategol Canlyniadau Llifogydd - Atodiad B (Nodiadau Technegol Modelu)

Cam 2 Asesiad Strategol Canlyniadau Llifogydd - Atodiad C (Mapiau Peryglon) 

EB20

Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg (Mehefin 2013)

Papurau Pwnc

EB21

Tai Fforddiadwy (Mehefin 2015) a Diweddariad Ionawr 2016

** Diweddariad o Bapur Pwnc Tai Fforddiadwy Medi 2016 

EB22

Methodoleg Proses ac Asesu Safleoedd Ymgeisiol (Mehefin 2015)

EB23

Cyfleusterau Cymunedol (Ionawr 2015) a Diweddariad Ionawr 2016

EB24

Cyflogaeth a Datblygu Economaidd (Mehefin 2015) a Diweddariad Ionawr 2016

EB25

Economi – Canol Trefi a Datblygiadau Adwerthu (Mehefin 2015)

EB26

Yr Amgylchedd – Yr Amgylchedd Hanesyddol (Ionawr 2015)

EB27

Yr Amgylchedd - Llygredd a Llifogydd (Mehefin 2015)

EB28

Anghenion Sipsiwn a Theithwyr ym Machynlleth (Ebrill 2015)

** Datganiad Sefyllfa Sipsiwn a Theithwyr Medi 2016 

EB29

Tai a Chyflawni'r Ddarpariaeth Tai Newydd (Mehefin 2015) a Diweddariad Ionawr 2016

Diweddariad Ionawr 2016 Atodiad 1

Diweddariad Ionawr 2016 Atodiad 2

** Darpariaeth Tai – Cam wrth Gam a Chyflawni (Llwybr) Medi 2016 

EB30

Strategaeth CDLl (Mehefin 2015) a Diweddariad Ionawr 2016

Gwall ym Mhapur Pwnc Strategaeth y CDLl 

EB31

Hamdden (Mehefin 2015)

EB32

Ystadau y Weinyddiaeth Amddiffyn – Ardal Hyfforddi Pontsenni (Ionawr 2015)

EB33

Mwynau (Mawrth 2015)

EB34

Treftadaeth Adeiledig (Ionawr 2015)

EB35

Poblogaeth a Thai (Mai 2015) a Diweddariad Ionawr 2016

** Ffigwr Gofynion Aneddleoedd Medi 2016 

EB36

Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel (Mawrth 2015) ac Ionawr 2016 - Diweddariad

** Papur Pwnc Ynni Adnewyddadwy Medi 2016 

EB37

Twristiaeth (Ionawr 2015)

EB38

Trafnidiaeth (Ionawr 2015) a Diweddariad Ionawr 2016

EB39

Prif Wasanaethau a Seilwaith (Chwefror 2015)Diweddariad Ionawr 2016

EB40

Gwastraff (Rhagfyr 2014)

EB41

Yr Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymru (Rhagfyr 2014) a Diwedddariad Ionawr 2016

Cynlluniau Datblygu Awdurdodau Lleol Cyfagos

POW06 

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: CDLl Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog - Mabwysiadwyd Rhagfyr 2013 

POW07 

Cyngor Sir Gaerfyrddin: CDLl – Mabwysiadwyd Rhagfyr 2014 

POW08 

Cyngor Sir Ceredigion: CDLl – Mabwysiadwyd 2013 

POW09 

Cyngor Sir Dinbych: CDLl – Mabwysiadwyd Mehefin 2013 

POW10 

Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Mon: Cyd CDLl ar gyfer Ynys Mon a Gwynedd – Daeth yr ymgynghoriad adnau i ben Mawrth 2015 

POW11 

Cyngor Sir Swydd Henffordd: Strategaeth Craidd - Mabwysiadwyd Hydref 2015 

POW12 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot: CDLl – Adroddiad Archwilio yr Arolygydd 2015

POW13 

Cyngor Swydd Amwythig: Strategaeth Craidd – Mabwysiadwyd Chwefror 2011. SAMDev Archwiliad 2014

POW14 

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri: CDLl Eryri – Mabwysiadwyd Gorffennaf 2011

POW15 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam: CDU – Mabwysiadwyd Chwefror 2005

Polisiau a Chanllawiau Cynllunio Cymru

WPP01 

Cylchlythyron (LlC) 

WPP02 

Creu Cymru Gweithgar (2010)

WPP03 

Llythyron Annwyl Prif Swyddogion Cynllunio 

WPP04 

Adnewyddu Economaidd: Cyfeiriad Newydd (2010)

WPP05 

Strategaeth Amgylcheddol Cymru (2006) 

WPP06 

Nid yw’r ddogfen mewn grym mwyach - Polisi Cynllunio Mwynau Cymru (2001) 

WPP07

Nodiadau Cyngor Technegol Mwynau 

WPP08 

Nid yw’r ddogfen mewn grym mwyach - Datganiadau Gweinidogol Interim Polisi Cynllunio Mwynau

WPP09 

Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol Cymru -Tuag at Ddim Gwastraff (2010) 

WPP10 

Un Cymru:  Cysylltu'r Genedl - Strategaeth Cludiant Cymru (2008)  

WPP11

Polisi Cynllunio Cymru (Ionawr 2014)

disodlwyd gan Polisi Cynllunio Cymru Rhifyn 8 (Ionawr 2016)

Llythyr Prif Swyddog Cynllunio (4.1.16) 

WPP11a

Llythyr y Prif Swyddog Cynllunio ynglyn â Pholisi Cynllunio Cymru a Llawlyfr Rheoli Datblygu (17.11.16)

WPP11b

Polisi Cynllunio Cymru Rhifyn 9 (17.11.16)

WPP11c

Llawlyfr Rheoli Datblygu (17.11.16) 

WPP12 

PPW Pennod 2 Cynlluniau Datblygu Lleol (Awst 2015) pdf 

WPP13 

Llythyron Egluro'r Polisi (LlC) 

WPP14 

Cynllun Datblygu Gwledig (2014 - 2020) 

WPP15 

Nodiadau Cyngor Technegol 

WPP16 

Cynllun Cludiant Cenedlaethol Cymru (2010) 

WPP16A

Cynllun Cyllid Cludiant Cenedlaethol Cymru (2015)

WPP17 

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (2014) 

WPP18 

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol)(Cymru) 2005 

WPP19 

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol)(Cymru) 2015 

WPP20 

Cynllun Gofodol Cymru (Diweddariad 2008) 

WPP21 

Arolwg Iechyd Cymru ( LlC2010) 

Cludiant

WPP55 

Deddf Teithio Egniol (Cymru) 2013 

WPP56 

Cynllun Gweithredu ar Gerdded a Seiclo yng Nghymru (2009-2013) 

WPP57 

Cynllun Cyllid Cludiant Cenedlaethol Cymru (2015)

WPP58 

Strategaeth Cludiant Cymru (2008)

WPP59 

Nid yw’r ddogfen mewn grym mwyach - Un Cymru: Cysylltu'r Genedl - Strategaeth Nwyddau Cymru (LlC 2008) 

WPP60 

Nid yw’r ddogfen mewn grym mwyach- Un Cymru:  Cysylltu'r Genedl - Strategaeth Cludiant Cymru (LlC 2008)

Cymunedau a Thai

UK14

Nid yw’r ddogfen mewn grym mwyach - Cod ar gyfer Cartrefi Cynaladwy: Canllawiau Technegol (Adran ar gyfer Cymunedau a Llywodraeth Leol Tachwedd 2010)

UK15

Fields in Trust: Cynllunio a Dylunio ar gyfer Chwaraeon a Chwarae yn yr Awyr Agored (2008) - dolen i wefan FIT

Y tu hwnt i'r Safon Chwe Erw

UK16

Canllawiau ar gyfer Chwaraeon a Chwarae Awyr Agored:  Tu Hwnt i'r Safon 6 Erw – Lloegr (Fields in Trust Hydref 2015)