Camau'r Cynllun Datblygu Lleol

Mae camau proses y CDLl wedi’u rhestru isod yn ôl amser.  Gellir gweld y dogfennau perthnasol yn ystod pob cam trwy glicio ar y cam perthnasol.  Y cam diweddaraf yw’r Atodlen o Newidiadau o Faterion yn Codi 2017, sy’n cael ei hystyried yn ystod yr Archwiliad Cyhoeddus o’r CDLl (gweler Tudalen yr Archwiliad).

Yn 2011 rhoddwyd gwahoddiad i berchnogion tir, datblygwyr ac eraill i gynnig safleoedd posibl i'w datblygu dros gyfnod y Cynllun.  Gwnaed hyn i helpu casglu tystiolaeth ar argaeledd tir. 

Gelwir yr holl safleoedd posibl a gyflwynwyd yn ystod y cam 'Galw am Safleoedd' fel 'Safleoedd Ymgeisiol' ac mae'r rhain wedi'u cofnodi ar y 'Gofrestr o Safleoedd Ymgeisiol' a ellir eu gweld trwy ddilyn y ddolen isod. 

Nid yw'r safleoedd a gyhoeddir ar y Gofrestr o reidrwydd wedi'u cefnogi gan y Cyngor.  Mynnwch olwg ar yr 'Adroddiad ar Statws Safleoedd' a'r 'Dyraniadau' yn y Cynllun Datblygu Lleol Drafft Adnau Diwygiedig (2015) i weld pa safleoedd sydd wedi'u dwyn ymlaen.

Bu Cyngor Sir Powys yn ymgynghori ar Strategaeth a Ffefrir y CDLl ym mis Mawrth / Ebrill 2012.  Roedd hyn er mwyn sefydlu Strategaeth a Ffefrir y Cyngor ar gyfer y datblygiad a'r defnydd o dir ym Mhowys yn ystod y camau cychwynnol o'r gwaith i baratoi Cynllun Datblygu Lleol Powys.

Nod y strategaeth oedd i ddynodi gweledigaeth ac amcanion ar gyfer y CDLl yn seiliedig ar ddealltwriaeth o nodweddion, problemau ac anghenion y Sir a'r cymunedau mae'n ei gefnogi.  Diben arall y Strategaeth a Ffefrir oedd i ystyried opsiynau cychwynnol ar faint o dir y dylai'r CDLl ei ddyrannu ar gyfer aneddiadau, cyflogaeth a masnach a pha aneddiadau fyddai mwyaf addas ar gyfer y twf hwn.

S ylwer bod cynnwys y ddogfen hon wedi'i ddisodli gan y CDLl Adnau Drafft diwygiedig (2015). 

Strategaeth a Ffefrir y CDLl Mawrth 2012 

Cyhoeddwyd y CDLl Drafft Adnau (2014) ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 28 Gorffennaf i 8 Medi 2014 a derbyniwyd 670 o sylwadau mewn ymateb i'r ymgynghoriad. 

Gellir gweld y sylwadau a dderbyniwyd ar y CDLl Adnau, 2014 ar-lein trwy'r cyfeirbwyntiau ym mhob un o'r dogfennau ymgynghori ar y dudalen hon.

O'r adborth a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru cynghorwyd y Cyngor y dylai fod wedi darparu rhagor o dystiolaeth atodol i gefnogi'r CDLl yn ystod yr ymgynghoriad adnau.  Nododd Llywodraeth Cymru bod perygl na fyddai'r CDLl yn ddigon cadarn wrth gael ei archwilio neu y byddai angen rhagor o waith y pryd hynny.

Wedi trafod ac ystyried sylwadau Llywodraeth Cymru, penderfynodd y Cyngor i ail-wneud yr ymgynghoriad.  Cliciwch ar y ddolen isod sef y Cynllun Datblygu Lleol Adnau Drafft diwygiedig (2015).

Sylwer bod cynnwys y ddogfen hon wedi'i ddisodlu gan y CDLl Adnau Drafft diwygiedig (2015). 

Cynllun Datblygu Lleol Powys - Adnau - Datganiad ysgrifenedig

Cynllun Datblygu Lleol Adnau - Cynigion a Mapiau Mewnosod - Wedi'u rhestru isod

Adroddiad Sgrinio Asesu Rheoliadau Cynefinoedd

Adroddiad Amgylcheddol

Adroddiad Gwerthuso Cynaliadwyedd

Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb

Adroddiad Ymgynghori

 

Methodoleg Arfaethedig ar Safleoedd Ymgeisiol Gorffennaf 2014

Strategaeth a Ffefrir y CDLl Mawrth 2012

Adroddiad Statws Safleoedd

Asesiad Hyfywedd

Asesiad o Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel

Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys

Astudiaeth Adwerthu

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2013

Asesiad o'r Farchnad Dai Lleol 2010 

Asesiad Strategol ar Ganlyniadau Llifogydd - Cam 1

Asesiad Strategol ar Ganlyniadau Llifogydd - Cam 2

Cynllun Rheoli Maetholion yr Afon Gwy

Strategaeth Gwastraff Powys

Cynllun Powys yn Un

Strategaeth Adfywio Powys

Dogfen Hierarchaeth Aneddiadau

Cynllun Gofodol Cymru

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol

Strategaeth Gwastraff Cymru

Strategaeth Treftadaeth Adeiledig Powys

M ae'r adran hon yn cynnwys yr holl ddogfennau sy'n gysylltiedig ag Ymgynghoriad y Cynllun Adnau Mehefin 2015. 

Dogfennau Ymgynghori

Cynllun Datblygu Lleol Powys - Adnau

Cynllun Datblygu Lleol Powys, 2011-2026, Cynllun Adnau Drafft 2015: Datganiad Ysgrifenedig

Cynigiau Adnau Drafft y Cynllun Datblygu Lleol a Dogfennau y Mapiau Mewnosod 2015

Clawr Map y Cynigion a Diagram o'r Allwedd

Cynigion - Mapiau 1 i 5

Cynigion - Mapiau 6 i 10

Cynigion - Mapiau 11 i 15

Cynigion - Mapiau 16 i 18 

Mapiau Mewnosod 1 - 8c Abercraf i Lanfair-ym-Muallt

Mapiau Mewnosod 9 - 18 Caersws i Four Crosses

Mapiau Mewnosod 19 - 28c Y Clas ar Wy i Landrindod

Mapiau Mewnosod 29 - 40 Llandrinio i Lanymynech

Mapiau Mewnosod 41 - 47 Llanllyr i'r Bontnewydd-ar-Wy

Mapiau Mewnosod 48 Y Drenewydd

Mapiau Mewnosod 49 - 56 Penybontfawr i Drewern

Mapiau Mewnosod 57 - 58 Y Trallwng i Ystradgynlais 

Mapiau Mewnosod 59 - 60 Gwaith Briciau Talybont i Barc Busnes Clawdd Offa 

Adroddiad Cynaliadwyedd

Adroddiad Gwerthuso Cynaliadwyedd 2015

Adroddiad Gwerthuso Cynaliadwyedd - Atodiad 1 - Dadansoddiad SWOT 2015

Adroddiad Gwerthuso Cynaliadwyedd - Atodiad 2 - Ystyriaeth o'r Opsiynau Twf a Dewisiadau Eraill o'r Strategaeth a Ffefrir 2015

Adroddiad Gwerthuso Cynaliadwyedd - Atodiad 3 - Asesiad o'r Gweledigaeth, Amcanion, a Pholisiau'r Cynllun 2015

Adroddiad Gwerthuso Cynaliadwyedd - Atodiad 4 - Asesiad o Hierarchaeth Aneddiadau (Trefi, Pentrefi Mawr a Phentrefi Bach) 2015

Adroddiad Gwerthuso Cynaliadwyedd - Atodiad 5 - Asesiad o Ddyraniadau Safleoedd 2015

Adroddiad Gwerthuso Cynaliadwyedd - Atodiad 6 - Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol 2015

Adroddiad Amgylcheddol

Adroddiad Amgylcheddol 2015 

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 1 - Adolygiadau o Gynlluniau, Rhaglenni a Pholisiau

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 2 - Rhestr o Bolisiau'r CDLl

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 3a - Asesiad o'r Safleoedd Ymgeisiol 

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 3b - Asesiad o Ddyraniadau Safleoedd 

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 3c - Asesiad o Safleoedd Aneddiadau

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 4 - Fframwaith Monitro

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 5 - Sylwadau ac Ymatebion y Cyngor

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 6a - Asesiad o Ddewisiadau Gofodol

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 6b - Asesiad o Dwf Tai a Dewisiadau ar gyfer Darpariaeth Tir ar gyfer Cyflogaeth

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 7 - Asesiad o Bolisiau CDLl

Adroddiad Amgylcheddol - Atodiad 8 - Dyraniadau Aneddiadau

Asesiad o Reoliadau Cynefinoedd

Adroddiad Sgrinio Asesiadau Rheoliadau Cynefinoedd 2015

Asesiad o Reoliadau Cynefinoedd - Atodiad 1 - Nodweddion Safle

Asesiad o Reoliadau Cynefinoedd - Atodiad 2 - Mapiau Safleoedd Ewropeaidd - Clawr a Mapiau Gorolwg

Asesiad o Reoliadau Cynefinoedd - Atodiad  2 - Mapiau Safleoedd Ewropeaidd - A i Coe

Asesiad o Reoliadau Cynefinoedd - Atodiad 2 - Mapiau Safleoedd Ewropeaidd - Cor i Ela

Asesiad o Reoliadau Cynefinoedd - Atodiad 2 - Mapiau Safleoedd Ewropeaidd - Ele i Mig

Asesiad o Reoliadau Cynefinoedd - Atodiad 2 - Mapiau Safleoedd Ewropeaiddd - Mon i Usk

Asesiad o Reoliadau Cynefinoedd - Atodiad 3 - Gwendidau Safle

Asesiad o Reoliadau Cynefinoedd - Atodiad 4 - Mudo Rhywogaethau Cymwys

Asesiad o Reoliadau Cynefinoedd - Atodiad 5 - Cynlluniau, Rhaglenni, Prosiectau

Asesiad o Reoliadau Cynefinoedd - Atodiad 6 - Asesiad o Bolisiau

Dogfennau Ymgynghori Atodol

Llythyr Ymgynghori 2015

Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol CDLl Powys LDP 2015

Atodiad 1 - Adroddiad Ymgynghori 2013 

Cywiriad i Atodiad 1 Adroddiad Ymgynghori 2013

Rhybudd o faterion adnau 2015

Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb 2015

Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr (2008)

Asesiad o Anghenion Llety Teithwyr a Sipsiwn (Diweddariad 2014)

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2014 

LANDMAP - Tudalen Allanol

Asesiad o'r Farchnad Dai Lleol 2010 - Crynodeb Gweithredol

Asesiad o'r Farchnad Dai Lleol 2010

Asesiad o'r Farchnad Dai Lleol (Diweddariad) 2014 

Cynllun Powys yn Un 2014-17

Strategaeth Treftadaeth Adeiledig Powys 2010

Asesiad Hyfywedd Ardoll Seilwaith Cymunedol 2014

Papurau Ymchwil

Asesiad o Fannau Agored 2015

Asesiad o Fannau Agored - Trefi

Asesiad o Fannau Agored - Pentrefi Mawr (Abercraf i'r Groes)

Asesiad o Fannau Agored - Pentrefi Mawr (Ffordum i Lanymynech)

Asesiad o Fannau Agored - Pentrefi Mawr (Llanllyr i Drewern)

Asesiad o Fannau Agored - Atodiad 2

Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd - Cam 1 2012

Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd - Cam 2 2013

Cam 2 Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd - Atodiad A (Tabl o Asesiadau Safleoedd)

Cam 2 Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd - Atodiad B (Nodiadau Technegol Modelu)

Cam 2 Asesiad Strategol o Ganlyniadau Llifogydd - Atodiad C (Mapiau Peryglon) 

Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys:  Adroddiad Craidd 

Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys:  Adroddiad Technegol 1 - Cyd-destun Cymdeithasol Economaidd 

Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys: Adroddiad Technegol 2 - Gorolwg o'r Farchnad Eiddo a Dadansoddiad o'r Cyflenwad Eiddo

Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys:  Adroddiad Technegol 2 - Gorolwg o'r Farchnad Eiddo a Dadansoddiad o'r Cyflenwad Eiddo - Atodiadau

Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys:  Adroddiad Technegol 3 - Dadansoddiad o'r Galw - Newid i'r Dyfodol 

Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys: Adroddiad Craidd - Atodiad 2015 

Strategaeth Adfywio Powys 2011

Astudiaeth Adwerthu Powys 2012

Astudiaeth Adwerthu Powys - Atodiadau 2012

Astudiaeth Adwerthu Powys - Atodiad 2015 

Astudiaeth Adwerthu Powys - Atodiad 2015 

Strategaeth Gwastraff Powys 2014/15

Astudiaeth Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel 2012

Gwerthusiad DHN o glystyrau safleoedd Ymgeisiol 2012

Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel - Beirniadaeth 2012

Papurau Pwnc

Tai fforddiadwy 2015 

Proses y Safleoedd Ymgeisiol a Methodoleg Asesu 2015

Cyfleusterau Cymunedol 2015

Economi - Cyflogaeth a Datblygiad Economaidd 2015 

Economi - Canol Trefi a Datblygiad Adwerthu 2015

Yr Amgylchedd - Amgylchedd Hanesyddol 2015 

Yr Amgylchedd - Llygredd a Llifogydd 2015

Anghenion Sipsiwn a Theithwyr ym Machynlleth 2015 

Tai a Chyflwyno'r Ddarpariaeth Tai Newydd 2015

Strategaeth CDLl 2015 

Hamdden 2015 

Mwynau 2015

Ystadau y Weinyddiaeth Amddiffyn - Ardal Hyfforddi Pontsenni 2015

Treftadaeth Naturiol 2015

Poblogaeth a Thai 2015

Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel 2015

Twristiaeth 2015 

Trafnidiaeth 2015

Cwmni prif wasanaethau a Seilwaith 2015

Gwastraff 2014 

Yr Iaith Gymraeg a'i Diwylliant 2014

Asesiad o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg 2013

Rhanbarthol

Cyd-gynllun Trafnidiaeth Canolbarth Cymru 2015 - Dogfen allanol

Cynllun Rheoli Maetholion yr Afon Gwy - Sail y dystiolaeth a gwerthusiad o'r opsiynau (2014) - Dogfen Allanol

Gweithgor Agregau Rhanbarthol De Cymru - Adolygiad Cyntaf - Datganiad Technegol Rhanbarthol (2014) - Dogfen Allanol

Cenedlaethol

Rheoliadau Ardoll Seilwaith Cymunedol (2010) 

Creu Cymru Egniol (2010)

Adnewyddu Economaidd:  Cyfeiriad Newydd (2010)

Strategaeth Amgylcheddol Cymru (2006)

Deddf Tai (2004)

Deddf Tai (Cymru) 2014

Polisi Cynllunio Mwynau Cymru (MPPW) (2001)

Strategaeth Gwastraff Cenedlaethol Cymru - Tuag at Ddyfodol Di-wastraff (2010)

Cymru'n Un: Cysylltu'r Genedol – Strategaeth Trafnidiaeth Cymru (2008)

Cynllunio Polisi Cymru (Gorffennaf 2014)

Cynllun Datblygu Gwledig Cymru (2014 - 2020)

Nodyniadau Cyngor Technegol

Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol Cymru (2010)

Deddf Cynllunio a Chaffael Gorfodol (2004)

Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru (2014)

Cynllunio Gwlad a Thref - Rheoliadau Cynllun Datblygu Lleol Cymru (2005)

Lleoedd Bywiog a Hyfyw (2013)

Cynllun Gofodol Cymru (Diweddariad 2008) 

Mae'r adran hon yn cynnwys yr holl ddogfennau sy'n berthnasol i'r Ymgynghoriad ar y Newidiadau Penodol Arfaethedig i'r CDLl Drafft Adnau Ionawr 2016.

Rhybudd o Newidiadau Pendol i'r CDLl (Ionawr 2016)

Llythyr Ymgynghori Newidiadau Penodol (Ionawr 2016)

Ffurflen Sylwadau Newidiadau Penodol (PDF)

Ffurflen Sylwadau Newidiadau Penodol (Word)

Gweld y Sylwadau ar y Newid Penodol Arfaethedig 2016 

Dogfennau Ymgynghori

Atodlen o Newidiadau Penodol Arfaethedig – Atodiad i'r CDLl Adnau (Ionawr 2016)

Newidiadau Penodol Atodiad 1 - Newidiadau Map

Asesiadau a Gwerthusiadau

Gwerthusiad Cynaladwyedd CDLl Powys (Ionawr 2016) (yn cynnwys Atodiadau 1, 2 a 3)

Adroddiad Gwerthuso Cynaladwyedd - Atodiad 4 - Asesiad o Hierarchaeth Anheddau (Trefi, Pentrefi Mawr a Phentrefi Bach) (Ionawr 2016)

Adroddiad Gwerthuso Cynaladwyedd - Atodiad 5 - Asesiad o Ddyraniadau Safleoedd (Ionawr 2016)

Adroddiad Gwerthuso Cynaladwyedd - Atodiad 6 - Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol (Ionawr 2016)

Gwerthusiad o Reoliadau Cynefinoedd:  Asesiad o Newidiadau Penodol Arfaethedig (Ionawr 2016)

Adroddiad Amgylcheddol SEA (Ionawr 2016) (yn cynnwys Atodiadau 1, 2, 4, 5, 6A & 6B)

Adroddiad Amgylcheddol SEA - Atodiad 3A (Ionawr 2016)

Adroddiad SEA Amgylcheddol - Atodiad 3B (Ionawr 2016)

Adroddiad Amgylcheddol SEA - Atodiad 3C (Ionawr 2016)

Papurau Pwnc a Thystiolaeth wedi'u Diweddaru

Tai Fforddiadwy 2016

Cyflogaeth a Datblygu Economaidd 2016

Datganiad Sefyllfa Adolygiad Anghenion Cyflogaeth Powys (Ionawr 2016)

Tai a Chyflawni'r Ddarpariaeth Tai Newydd  2016

Tai a Chyflwyno Darpariaeth Tai Newydd - Atodiad 1 2016

Tai a Chyflwyno Darpariaeth Tai Newydd - Atodiad 2 2016

Strategaeth CDLl 2016 & Gwall ym Mhapur Pwnc Strategaeth y CDLl

 

 Poplogaeth a Thai 2016

Yr Iaith Gymraeg 2016

Trafnidiaeth 2016

Prif Wasanaethau a Seilwaith  2016

Cyfleusterau Cymunedol 2016 

Mae’r Adran hon yn cynnwys yr holl ddogfennau sy’n ymwneud â’r Ymgynghoriad ar y Newidiadau Penodol Ychwanegol arfaethedig i’r CDLl cyfansawdd (Drafft Adnau 2015 gyda Newidiadau Penodol Ionawr 2016). 

Hysbysiad o Newidiadau Penodol Ychwanegol i’r CDLl (Hydref 2016)  

Llythyr Ymgynghori ar Newidiadau Penodol Ychwanegol (Hydref 2016) 

Ffurflen Sylwadau ar Newidiadau Penodol Ychwanegol (PDF) 

Ffurflen Sylwadau ar Newidiadau Penodol Ychwanegol (Word) 

Gweld y Sylwadau ar y Newidiadau Penodol Ychwanegol Arfaethedig 2016, yr holl Sylwadau ac eithrio RE1 a FFC79 yma (Atodiad 5a)

Gweld y Sylwadau ar y Newidiadau Penodol Ychwanegol Arfaethedig 2016, holl sylwadau RE1 a FFC79 yma (Atodiad 5b) ac yma (Adendwm i Atodiad 5b)

 

Oherwydd nifer y sylwadau a dderbyniwyd yn ystod yr ymgynghoriad hwn nid oedd yn bosibl llwytho’r holl sylwadau’n unigol mewn diwyg golygedig ar y wefan yn yr un modd ac mewn Camau cynharach.  Mae manylion pob un o’r sylwadau ar gael fel atodiadau (5a, 5b a’r Adendwm i 5b) i’r Adroddiad Ymgynghori (LDP26). 

Dogfennau Ymgynghori  

Atodlen o Newidiadau Penodol Ychwanegol Arfaethedig – Atodiad i'r CDLl Adnau (Hydref 2016) 

Newidiadau Penodol Ychwanegol Atodiad 1 - Newidiadau Map  (Hydref 2016)

Asesiadau ac Arfarniadau  

Gwerthusiad Cynaladwyedd CDLl Powys (Hydref 2016) (yn cynnwys Atodiadau 1, 2 a 3) 

Adroddiad Gwerthuso Cynaladwyedd - Atodiad 4 - Asesiad o Hierarchaeth Anheddau (Trefi, Pentrefi Mawr a Phentrefi Bach) (Hydref 2016)

Adroddiad Gwerthuso Cynaladwyedd - Atodiad 5 - Asesiad o Ddyraniadau Safleoedd (Hydref 2016) 

Adroddiad Gwerthuso Cynaladwyedd - Atodiad 6 - Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol (Hydref 2016) 

Gwerthusiad o Reoliadau Cynefinoedd:  Asesiad o Newidiadau Penodol Ychwanegol Arfaethedig (Hydref 2016) 

Adroddiad Amgylcheddol SEA (Hydref 2016) (yn cynnwys Atodiadau 1, 2, 4, 5, 6A, 6B, 7 & 8) 

Adroddiad Amgylcheddol SEA - Atodiad 3A (Hydref 2016) (Nid yw’r atodiad hwn wedi newid ers Ionawr 2016)  

Adroddiad SEA Amgylcheddol - Atodiad 3B (Hydref 2016) 

Adroddiad Amgylcheddol SEA - Atodiad 3C (Hydref 2016) 

Asesiad Effaith Integredig (Hydref 2016) 

Papurau Pwnc a’r Dystiolaeth Ddiweddaraf

Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr (Mehefin 2016) 

Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer (2016)  

Diweddariad ar Asesiad Hyfywedd Awst 2016 (Gwasanaeth Prisiwr Rhanbarthol) 

Astudiaeth Adwerthu Powys Atodiad 2015 (wedi’i gywiro)  

Asesiad Ynni Adnewyddadwy Awst 2016 (AECOM)   

Asesiad Ynni Adnewyddadwy (2016) – Mapiau – Solar 

Asesiad Ynni Adnewyddadwy (2016) – Mapiau – Gwynt 

Diweddariad o Bapur Pwnc Tai Fforddiadwy (Medi 2016 )

Datganiad Sefyllfa Sipsiwn a Theithwyr Medi 2016 

Darpariaeth Tai – Cam wrth Gam a Chyflawni (Llwybr) (Medi 2016 )

Ffigwr Gofynion Aneddleoedd (Medi 2016 )

Papur Pwnc Ynni Adnewyddadwy (Medi 2016 )

Darpariaeth Tai 1 – Ymrwymiadau (Medi 2016 )

Darpariaeth Tai 2 – Dyraniadau (Medi 2016 )

Darpariaeth Tai 3 – Lwfans Hap-safleoedd (Medi 2016 )

Darpariaeth Tai 4 – Gorolwg (Medi 2016)  

Papur Pwnc Hyfywedd (Medi 2016)  

Tir Cyflogaeth – Dull Profi Safleoedd (Medi 2016 )

Casgliadau gwaith ychwanegol yn dilyn Cyfarfod Archwiliadol (Medi 2016)  

Mae’r adran hon yn cynnwys yr holl ddogfennau sy’n gysylltiedig â’r ymgynghoriad ar y Newidiadau o Faterion yn Codi yn y CDLl

Rhybudd o Newidiadau o Faterion yn Codi (Medi 2017)

Llythyr Ymgynghori Newidiadau o Faterion yn Codi (Medi 2017)

Ffurflen Sylwadau Newidiadau o Faterion yn Codi (PDF)

Ffurflen Sylwadau ar y Newidiadau o Faterion yn Codi (Word)

Gweld y Sylwadau ar y Newidiadau Arfaethedig i’r Materion yn Codi 2017 

Dogfennau Ymgynghori

Atodlen o Newidiadau o Faterion yn Codi – Datganiad Ysgrifenedig (Medi 2017)

Atodlen o Newidiadau o Faterion yn Codi – Cynigion a Mapiau Mewnosod (Medi 2017)

1.       Clawr, Cyflwyniad ac Allwedd

2.       Mapiau Cynigion Pr 1 i Pr 18

3.       Mapiau Mewnosod P1 Abercraf i - P34 Llangynog

4.       Mapiau Mewnosod P35 Llanidloes i - P54 Trefeglwys

5.       Mapiau Mewnosod P57 Y Trallwng i – Map Mewnosod Ychwanegol 13

6.       Mân Newidiadau Pellach o Faterion yn Codi

Asesiadau a Gwerthusiadau

Gwerthusiad Cynaliadwyedd CDLl Powys (Medi 2017) (yn cynnwys Atodiadau 1, 2 a 3) (Sylwer dim ond Atodiad 3 sydd wedi newid)

Adroddiad Gwerthusiad Cynaliadwyedd - Atodiad 4 – Asesiad o Hierarchaeth Aneddiadau (Trefi, Pentrefi Mawr a Phentrefi Bach) (heb newid o Hydref 2016)

Adroddiad Gwerthusiad Cynaliadwyedd - Atodiad 5 - Asesiad o Ddyraniadau Safleoedd (Medi 2017)

Adroddiad Gwerthusiad Cynaliadwyedd - Atodiad 6 - Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol (heb newid ers Hydref 2016)

Asesiad o Reoliadau Cynefinoedd:  Asesiad o Newidiadau o Faterion yn Codi (Medi 2017)

Adroddiad Amgylcheddol SEA Adendwm (Medi 2017) (yn cynnwys Atodiadau 1, 2 a 4)

Adroddiad Amgylcheddol SEA – Atodiad 3A Asesiad o Safleoedd Ymgeisiol (Dim newid ers Hydref 2016)

Adroddiad Amgylcheddol SEA – Atodiad 3B_1 Dyraniadau Safleoedd Newydd neu Ddiwygiedig (Medi 2017)

Adroddiad Amgylcheddol SEA – Atodiad 3B_2 Dyraniadau Safleoedd wedi'u Hasesu'n Flaenorol (Heb newid o Hydref 2016)

Adroddiad Amgylcheddol SEA – Atodiad 3C Asesiad o Safleoedd fesul Anheddiad (Medi 2017)  

 


Tystiolaeth atodol – cyfeiriwch hefyd i’r adran Cwestiynau Cyffredin isod

 

Mae’r dystiolaeth sy’n cefnogi’r Newidiadau o Faterion yn Codi arfaethedig o fewn Llyfrgell Archwiliad y CDLl:

http://www.powys.gov.uk/cy/cynllunio-a-rheoli-adeiladu/cynllun-datblygu-lleol/archwiliad-y-cdll/

Yn benodol dylid ystyried Dogfennau’r Archwiliad.

            http://www.powys.gov.uk/cy/cynllunio-a-rheoli-adeiladu/cynllun-datblygu-lleol/archwiliad-y-cdll/dogfennau-archwilior-cdll/

Mae’r rhain yn cynnwys y Ddogfen Archwilio - Pwyntiau Gweithredu ED039 yn codi o Sesiynau’r Gwrandawiad, oherwydd mae’r Newidiadau o Faterion yn Codi arfaethedig yn adlewyrchu’r pwyntiau gweithredu a gytunwyd gan yr Arolygydd Cynllunio fel rhan o sesiynau gwrandawiad y CDLl (Mawrth – Gorffennaf 2017).

CDLl cyfansawdd

I’w gwneud yn haws, mae’r dogfennau canlynol yn dangos y Newidiadau o Faterion yn Codi o fewn y CDLl:

Fersiwn Cyfansawdd o Ddatganiad Ysgrifenedig y CDLl (Medi 2017)

Fersiwn Cyfansawdd o gynigion y CDLl a Mapiau Mewnosod yn cynnwys y Newidiadau o Faterion yn Codi (Medi 2017)

1. Clawr_Allwedd_Deiagram Allwedd

2. Mapiau Cynnig 1 i 18

3. Mapiau Mewnosod Abercraf P1 i Crewgreen P15

4. Mapiau Mewnosod Y Groes P16 i Landrindod P28

5. Mapiau Mewnosod Llandrinio P29 i Feifod P43

6. Mapiau Mewnosod Treberfedd P44 i Bontrobert P50

7. Mapiau Mewnosod Llanandras P51 i’r Trallwng P57

8. Mapiau Mewnosod Ystradgynlais P58 i Barc Busnes Clawdd Offa P60

9. Nodiadau Mewnosod Ychwanegol 01 to 13

 

Cwestiynau Cyffredin ar ymgynghoriad MAC

1.      Beth yw’r Newidiadau yn sgil Materion yn Codi?

Newidiadau a gynigir i’r CDLl at ddibenion ymgynghoriad cyhoeddus yw’r Newidiadau o’r Materion yn Codi (MAC). Maent wedi codi o’r sesiynau gwrandawiadau a gynhaliwyd gan Arolygydd o’r Arolygiaeth Gynllunio a benodwyd i archwilio cadernid yr CDLl.

Cynigir newidiadau i bolisïau a thestun y CDLl (y datganiad ysgrifenedig) ac i’r cynigion a’r mapiau mewnosod.  Ni ellir gwneud sylwadau ond ar y newidiadau arfaethedig y manylwyd arnynt yn y Rhestr o Newidiadau o’r Materion yn Codi ac ni ellir eu gwneud ynglyn â rhannau o’r CDLl nad ydynt wedi newid.

Diben yr ymgynghoriad yw darparu sylwadau ar y Newidiadau o’r Materion yn Codi a fydd yn galluogi’r Arolygydd i bennu a yw’r newidiadau’n briodol ai peidio.

2.       Ble gallaf i ddarllen y cefndir a’r dystiolaeth ategol?

Yn ogystal â darllen yr Atodlen o Newidiadau o’r Materion yn Codi, mae hefyd yn bwysig deall y rhesymau am bob un o’r newidiadau arfaethedig er mwyn darparu gwybodaeth ar gyfer unrhyw sylwadau yr hoffech chi eu gwneud.

Mae Llyfrgell yr Archwiliad yn cynnwys yr holl dystiolaeth ategol ar gyfer y Newidiadau o’r Materion yn Codi.  Mae’r llyfrgell ar gael ar wefan y CDLl neu mae llyfrgell bapur ar gael yn y Gwalia, Llandrindod.

Mae’r Newidiadau o’r Materion yn Codi wedi’u cynnig o ganlyniad i sesiynau gwrandawiadau’r Archwiliad a gynhaliwyd rhwng Mawrth a Gorffennaf 2017. Yn ystod pob sesiwn, nodwyd pwyntiau gweithredu (AP) ac mae rhai o’r rhain wedi cynnwys camau gweithredu i ddiwygio rhannau o’r CDLl. Roedd yr holl bwyntiau gweithredu a’r ymatebion i’r gweithredu wedi’u cyhoeddi yn Llyfrgell yr Archwiliad (fel Dogfen Archwilio ED039 neu ar dudalen Gwrandawiadau gwefan yr Archwiliad).

I helpu i ddeall y rhesymau dros y Newidiadau o’r Materion yn Codi, dylid eu darllen ochr yn ochr â’r pwyntiau gweithredu perthnasol a’r ymatebion cytunedig.

3.       Ble gallaf i ddarllen y dystiolaeth ategol o ran Polisi RE1 – Ynni Adnewyddadwy ac Ardaloedd Chwilio Lleol (MAC123 a MAC124)?

Oherwydd y diddordeb mawr a ddangosir yn y cynigion ynni adnewyddadwy yn yr CDLl, rydym wedi rhestru dolenni i’r dystiolaeth ategol a geir yn Llyfrgell yr Archwiliad yn nhrefn eu dyddiad er hwylustod.

Mai 2017

ED059 Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel, 2017 (AECOM)

ED059 Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel, 2017 mapiau rhan 1 (AECOM)

ED059 Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel, 2017 rhan 2 Biomas (AECOM)

(Nodyn y Cyngor: Cyfeiriwch eto ar y ddau erata i’r uchod, a gyhoeddwyd fel ED039.15 atodiadau 1 a 4 isod).

ED060 Asesiad Ynni Adnewyddadwy Powys ynghylch: Astudiaeth Sensitifrwydd y Dirwedd ar gyfer Datblygu Fferm Solar, 2017 (Enplan) 

ED060 Asesiad Ynni Adnewyddadwy Powys ynghylch:  Astudiaeth Sensitifrwydd y Dirwedd ar gyfer Datblygu Fferm Solar, 2017 (Enplan) Atodiad A 

ED061 Datganiad Safbwynt ar Ynni Adnewyddadwy, Mai 2017 (PCC)

Mehefin 2017

Gellir gweld y datganiadau a’r dystiolaeth a ddarparwyd ar gyfer Sesiynau Gwrandawiad Ynni Adnewyddadwy a gynhaliwyd ar 27 a 28 Mehefin 2017 ac mae modd eu gweld yn:

Sesiwn 15A: Mawrth 27  Mehefin 2017 – YNNI ADNEWYDDADWY 

Sesiwn 15B: Mercher 28 Mehefin 2017 – YNNI ADNEWYDDADWY 

ED074 DATGANIAD O Dir Cyffredin rhwng CSP a’r Sefydliad Seilwaith Amddiffyn a gytunwyd ar 15 Mehefin 2017 

ED078 Datganiad o Dir Cyffredin rhwng CSP, Scottish Power a Western Power a gytunwyd ar 26 Mehefin 2017 ac e-bost oddi wrth SPEN yn cadarnhau cyfyngiadau gallu  

ED079 Gwirio Cyfyngiadau amgylcheddol Statudol ac Ardaloedd Chwilio Lleol (Mehefin 2017)

       Datganiad Esboniad oddi wrth CSP

       Map Cyfyngiadau Solar Ardaloedd Chwilio Lleol (LSA)  (Nodyn y Cyngor – cyfeiriwch hefyd at ffiniau diwygiedig yr Ardal Chwilio yn ED039.15, atodiad 5, isod)

Gorffennaf  2017

ED039.15 --’Sesiynau Gwrandawiad 25  Sesiwn Gwrandawiad 15  diwygio’r Camau Gweithredu

o    Ymatebion oddi wrth god P Ymatebion HS15 (Gorffennaf 2017) – Gan gynnwys Polisi Diwygiedig RE1 – Ynni Adnewyddadwy

o    Atodiad 1 diwygiedig - Erata yn egluro defnyddio Graddfeydd Dosbarthu Tir Amaethyddol yn y REA (ED059) diwygiedig

o    Atodiad 2 – Newidiadau a Awgrymwyd i Bolisi RE1 gan y rhai oedd yn Cyfrannu at Sesiwn Wrando 15.

o    Atodiad 3 – Methodoleg ar gyfer HS15 AP4.

o    Atodiad 4  - Erata i adran Integreiddio Ynni mewn Adeiladau yr REA (ED059).

o    Atodiad 5 - Ardaloedd Chwilio Lleol ffiniau Diwygiedig ED079.

Hydref 2017

ED086 Llythyr YDCW i’r Arolygydd ynglyn â’r ymgynghoriad ar y Newidiadau o’r Materion yn Codi sy’n cynnwys tabl gyfeirio ar gyfer dod o hyd i’r LSAs Solar yn y Newidiadau o’r Materion yn Codi (Mapiau’r Cynigion) a’r Astudiaeth Senstifrwydd Tirwedd [ED060] (9.10.17) 


4.       Sut ydw i’n gwneud sylwadau?

Defnyddiwch y ffurflen sylwadau sy’n cael ei darparu ar wefan y CDLl oherwydd cafodd ei dylunio i gasglu’r holl wybodaeth angenrheidiol.  Darperir y cyfeiriad ar gyfer dychwelyd (ar gyfer cyflwyniadau trwy’r e-bost neu’r post) ar y ffurflen. Derbyn y ffurflen trwy’r e-bost fyddai’r ffordd orau gennym ni.

Rhaid i’r sylwadau naill ai cefnogi neu wrthwynebu’r newidiadau arfaethedig. Os ydych yn gwrthwynebu, dylech esbonio’ch rhesymau.

5.       Beth yw’r dyddiad cau ar gyfer gwneud sylwadau?

5pm ar 30 Hydref yw’r dyddiad cau. Ni fyddwn yn derbyn unrhyw sylwadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad hwn.

6.       Beth fydd yn digwydd i’m sylwadau?

Bydd y Cyngor yn cydnabod yr holl sylwadau.

Wedi i’r cyfnod ymgynghori ddod i ben, bydd y Cyngor yn casglu ac yn anfon ymlaen set bapur o’r holl sylwadau i’r Arolygydd Cynllunio.  Bydd yr Arolygydd Cynllunio’n darllen y sylwadau a’r materion a’r problemau i gyd wrth iddyn nhw godi, er mwyn penderfynu a oes angen cynnal gwrandawiadau pellach; Os cynhelir sesiynau gwrandawiadau pellach, bydd y Swyddog Rhaglen CDLl yn cysylltu â’r cyfranogwyr posibl; bydd tudalen we Archwilio’r CDLl yn cael ei diweddaru’n gyson ac yn cael ei gwirio’n rheolaidd.

Bydd set bapur o’r holl sylwadau’n cael ei roi yn y llyfrgell Archwiliad yn y Gwalia, Llandrindod, a gellir ei gweld trwy drefnu apwyntiad gyda Swyddog Rhaglen y CDLl.

Bydd y Cyngor yn diweddaru ac yn cyhoeddi Adroddiad Ymgynghori’r CDLl i ddisgrifio’r prif broblemau sy’n codi o’r ymgynghoriad.

7.       Beth sy’n digwydd ar ôl unrhyw sesiynau gwrandawiadau pellach?

P’un a fydd gwrandawiadau pellach yn cael eu cynnal ai peidio, bydd yr Arolygydd Cynllunio’n llunio Adroddiad Archwilio a bydd hwn yn cael ei anfon i’r Cyngor. Yn ystod y gwaith o ysgrifennu’r adroddiad mae’r archwiliad yn parhau i fod ar agor, a gallai’r Arolygydd wneud cais am dystiolaeth ychwanegol. Pan fydd wedi dod i ben, bydd Adroddiad yr Arolygydd yn cael ei gyflwyno i’r Cyngor a bydd unrhyw argymhellion o’i fewn yn gorfodi’r Cyngor i’w gweithredu. Bydd cyfarfod o Gyngor Sir Powys yn cael ei gynnal i fabwysiadu’r (cymeradwyo’r) CDLl ac yna caiff ei ddefnyddio fel cynllun datblygu ar gyfer pennu ceisiadau cynllunio.