Sail y Dystiolaeth

Sail y Dystiolaeth - Dogfennau cefnogol:

EB01*DHN Gwerthusiad o glystyrau safleoedd ymgeisiol 2012

EB02 *Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr (2008)

EB03*Asesiad o Anghenion Llety Sipsiwn a Theithwyr (Diweddariad, 2014) 

EB03a **Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr (Mehefin 2016) 

EB03b Adroddiad Terfynol Asesiad o Lety ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr – WEDI’I CYMERADWYO (ORS - Tach 2016) & Llythyr Penderfyniad Llywodraeth Cymru i Gyngor Sir Powys (Rhag 2016) 

EB04 *Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai (2014) 

EB05 *Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai (2015) 

EB05a **Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer (2016) 

EB06 *LANDMAP 

EB07 *Asesiad o'r Farchnad Dai Leol (2010) a Chrynodeb Gweithredol

EB08 *Asesiad o'r Farchnad Dai Leol (2014) Diweddariad 

EB09 *Asesiad o Fannau Agored (2015)  

 

EB10 *Strategaeth Treftadaeth Adeiledig Powys (2010)

EB11 *Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys: Adroddiad Craidd (2012)  

EB12 *Asesiad o Anghenion Cyflogaeth Powys: Adroddiad Craidd - Atodiad 2015  

EB012a Datganiad Sefyllfa Adolygiad o Anghenion Cyflogaeth Powys (Ion 2016)

EB13a *Cynllun Datblygu Lleol Powys ac Asesiad Hyfywedd Ardoll Seilwaith Cymunedol (2014) 

EB13b **Diweddariad ar Asesiad Hyfywedd Awst 2016 (Gwasanaeth Prisiwr Rhanbarthol)

EB14 *Astudiaeth Adwerthu Powys 2012  

 

EB15 **Astudiaeth Adwerthu Powys Atodiad 2015 (wedi’i gywiro) 

EB16 *Strategaeth Gwastraff Powys 2014/15

EB17 *Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel - Critique 2012  

         **Asesiad Ynni Adnewyddadwy Awst 2016 (AECOM)  

EB18 *Asesiad Strategol Canlyniadau Llifogydd - Cam 1 2012

EB19 *Asesiad Strategol Canlyniadau Llifogydd - Cam 2 2013   

EB20 *Asesiad Effaith ar yr Iaith Gymraeg (Mehefin 2013)

 

 

Papurau Pwnc:

EB21 *Tai Fforddiadwy (Mehefin 2015) a Diweddariad Ionawr 2016 

          **Diweddariad o Bapur Pwnc Tai Fforddiadwy Medi 2016

EB22 *Methodoleg Proses ac Asesu Safleoedd Ymgeisiol (Mehefin 2015)

EB23 *Cyfleusterau Cymunedol (Ionawr 2015) a Diweddariad Ionawr 2016

EB24 *Cyflogaeth a Datblygu Economaidd (Mehefin 2015) a Diweddariad Ionawr 2016

EB25 *Economi – Canol Trefi a Datblygiadau Adwerthu (Mehefin 2015)

EB26 *Yr Amgylchedd – Yr Amgylchedd Hanesyddol (Ionawr 2015)

EB27 *Yr Amgylchedd - Llygredd a Llifogydd (Mehefin 2015)

EB28 *Anghenion Sipsiwn a Theithwyr ym Machynlleth (Ebrill 2015) 

          **Datganiad Sefyllfa Sipsiwn a Theithwyr Medi 2016

EB29 *Tai a Chyflawni'r Ddarpariaeth Tai Newydd (Mehefin 2015) a Diweddariad Ionawr 2016

          **Darpariaeth Tai – Cam wrth Gam a Chyflawni (Llwybr) Medi 2016

EB30 *Strategaeth CDLl (Mehefin 2015) a Diweddariad Ionawr 2016 ac Erratum i'r Diweddariad i'r Papur Pwnc Strategaeth (2016)

EB31 *Hamdden (Mehefin 2015)

EB32 *Ystadau y Weinyddiaeth Amddiffyn – Ardal Hyfforddi Pontsenni (Ionawr 2015)

EB33 *Mwynau (Mawrth 2015)

EB34 *Treftadaeth Adeiledig (Ionawr 2015)

EB35 *Poblogaeth a Thai (Mai 2015) a Diweddariad Ionawr 2016 

          **Ffigwr Gofynion Aneddleoedd Medi 2016

EB36 *Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel (Mawrth 2015) ac Ionawr 2016 - Diweddariad 

          **Papur Pwnc Ynni Adnewyddadwy Medi 2016

EB37 *Twristiaeth (Ionawr 2015)

EB38 *Trafnidiaeth (Ionawr 2015) a Diweddariad Ionawr 2016

EB39 *Prif Wasanaethau a Seilwaith (Chwefror 2015)Diweddariad Ionawr 2016

EB40 *Gwastraff (Rhagfyr 2014)

EB41 *Yr Iaith Gymraeg a Diwylliant Cymru (Rhagfyr 2014) a Diwedddariad Ionawr 2016 

EB42a **Darpariaeth Tai 1 – Ymrwymiadau Medi 2016

EB42b **Darpariaeth Tai 2 – Dyraniadau Medi 2016

EB42c **Darpariaeth Tai 3 – Lwfans Hap-safleoedd Medi 2016

EB42d **Darpariaeth Tai 4 – Gorolwg Medi 2016 

EB43 **Papur Pwnc Hyfywedd Medi 2016 

EB44 **Tir Cyflogaeth – Dull Profi Safleoedd Medi 2016

ED45 **Casgliadau gwaith ychwanegol yn dilyn Cyfarfod Archwiliadol Medi 2016