Dogfennau'r CDLl

Drafft Adnau: Mehefin 2015

LDP06 *Cynllun Datblygu Lleol Powys, 2011-2026, Drafft Adnau (Mehefin 2015): Datganiad Ysgrifenedig

LDP07 *Cynllun Datblygu Lleol Powys, 2011-2026, Drafft Adnau (Mehefin 2015): Cynigion a Mapiau Mewnosod:-

LDP08 *Adroddiad Gwerthuso Cynaladwyedd (Mehefin 2015)

LDP09 *Adroddiad Amgylcheddol (Mehefin 2015) 

LDP10 *Adroddiad Sgrinio Asesu Rheoliadau Cynefinoedd (Mehefin 2015)

DOGFENNAU YMGYNGHORI ADNAU ERAILL:

LDP11 Llythyr Ymgynghori (Mehefin 2015)

LDP12 Adroddiad Ymgynghori Cychwynnol (Mehefin 2015)

LDP13 Rhybudd o Faterion Adnau (Mehefin 2015)

LDP14 Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb (Ebrill 2015)

LDP15 Ffurflenni Sylwadau a Nodiadau Canllaw (Mehefin 2015)

LDP16 Gwerthusiad Cynaladwyedd a Phecyn Amgylcheddol Strategol a Nodyn Canllaw (Mehefin 2015)

Adroddiad yr Ymgynghoriad a Chyflwyniad: Ionawr 2016

LDP23 *Sylwadau ar y Cynllun Adnau

LDP24 *Cofrestru Safleoedd Eraill & Gwall yn y Gofrestr o Safleoedd Eraill (Ionawr 2017) 

LDP25 *Adroddiad i'r Cabinet (Rhagfyr 2015)

LDP26 *Adroddiad yr Ymgynghoriad (Ionawr 2016) 

*Adroddiad wedi’i ddiweddaru ar yr Ymgynghoriad (Ebrill 2016)  

**Adroddiad yr Ymgynghoriad (Ionawr 2017) 

Atodiadau

*Roedd nifer o’r sylwadau a gyflwynwyd yn cynnwys dogfennau neu ddeunydd atodol nad oedd yn bosibl eu cyflwyno mewn ffurf electronig.  Mae’r rhain wedi’u rhestru yn Atodiad 5a a 5b. Mae’r Arolygydd wedi cytuno i arbed rhai fel Dogfennau Archwilio (eg ED033 y ED034). Os hoffech chi weld sylwadau penodol a gyflwynwyd yn eu cyfanrwydd cysylltwch â’r tîm CDLl drwy anfon neges at ldp@powys.gov.uk neu’r Swyddog Rhaglen.  Mae’r holl ddogfennau hyn ar gael yn y Llyfrgell Adolygu papur yn y Gwalia, Llandrindod, ac mae’r holl ddogfennau a gyflwynwyd wedi cael eu hanfon ymlaen yn llawn i’r Arolygydd Cynllunio.

LDP27 *Datganiad o'r Prif Faterion a Awgrymir i'w Hystyried yn ystod yr Archwiliad (Ionawr 2016) 

LDP28 *Rhestr o gynrychiolwyr a gofynnwyd i ymddangos yn y gwrandawiadau (diweddarwyd 8.2.16)

LDP29 *Hunan Asesiad o Gadernid (Ionawr 2016)

LDP30 *Adroddiad Adnau Llawn y Cyngor (Ebrill 2015)

LDP31 Rhybudd o Gyfarfod Ymchwiliol ar 10 Mai 2016 (Ebr 2016)

LDP32 */**Rhestr o Ddogfennau a Gyflwynwyd i'w Harchwilio yn cynnwys Sail y Dystiolaeth

LDP33 *Llythyr a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru a'r Arolygiaeth Gynllunio (Ionawr 2016)  

LDP34 *CDLl Adnau Cyfansawdd yn dangos y Newidiadau Penodol arfaethedig (Ionawr 2016)(diwygiwyd Ebrill 2016 gyda chyfeirbwyntiau)

LDP35 *e-bost a anfonwyd gyda Diweddariad yr Adroddiad Ymgynghori (20.5.16)

Ymgynghoriad ar y Newidiadau Penodol Ychwanegol: Hydref 2016

LDP36 *Hysbysiad o Newidiadau Penodol Ychwanegol i’r CDLl (Hydref 2016)  

LDP37 *Atodlen o Newidiadau Penodol Ychwanegol Arfaethedig – Atodiad i'r CDLl Adnau (Hydref 2016)  & Newidiadau Penodol Ychwanegol Atodiad 1 - Newidiadau Map  (Hydref 2016)

LDP38 *Gwerthusiad Cynaladwyedd CDLl Powys (Hydref 2016) (yn cynnwys Atodiadau 1, 2 a 3) 

LDP39 *Gwerthusiad o Reoliadau Cynefinoedd:  Asesiad o Newidiadau Penodol Ychwanegol Arfaethedig (Hydref 2016) 

LDP40 *Adroddiad Amgylcheddol SEA (Hydref 2016) (yn cynnwys Atodiadau 1, 2, 4, 5, 6A, 6B, 7 & 8) 

LDP41 *Asesiad Effaith Integredig (Hydref 2016)

LDP42 *CDLl Adnau Cyfansawdd gyda Newidiadau Penodol a Newidiadau Penodol Ychwanegol (Hydref 2016)  

LDP43 Sylwadau a dderbyniwyd ar yr ymgynghoriad ar y Newidiadau Penodol Ychwanegol (Hydref – Tachwedd 2016):

I weld y sylwadau a wnaed ar y Rhestr o Newidiadau Penodol Ychwanegol, ewch i’r ddogfen briodol isod a chlicio ar y pwynt cyfeirio (sy’n edrych fel hyn: ® 44.1– symbol ® ac yna rhif) sy’n gysylltiedig â'r Newid Penodol Ychwanegol hwnnw.  I weld sylwadau a wnaed ar y Gwerthusiad Rheoliadau Cynefinoedd, Adroddiad Amgylcheddol yr Asesiad Amgylcheddol Strategol (SEA) a’r Gwerthusiad Cynaliadwyedd, cliciwch ar y dolenni isod.

Sylwch fod y sylwadau a welwch o fewn pwynt cyfeirio hefyd yn cynnwys unrhyw sylwadau a wnaed yn ystod camau cynharach y Cynllun Adnau a’r Newidiadau Penodol.  I weld ar ba gam y gwnaed sylw penodol, edrychwch ar y llythyren o fewn rhif adnabod y sylw:  Newidiadau Penodol Ychwanegol = U, Newidiadau Penodol = F, a’r Cynllun Adnau = V.

Rhestr o Newidiadau Penodol Ychwanegol (LDP37)

Rhestr o Newidiadau Penodol Ychwanegol arfaethedig – Atodiad i’r Cynllun Adnau (Hydref 2016) gyda phwyntiau cyfeirio.

Newidiadau Penodol Ychwanegol – Newidiadau i’r mapiau (Hydref 2016) gyda phwyntiau cyfeirio.

Dolenni i sylwadau ar ddogfennau atodol:

Gwerthusiad Cynaliadwyedd CDLl Powys (Hydref 2016) (LDP38)

Gwerthusiad o Reoliadau Cynefinoedd: Asesiad o Newidiadau Penodol Ychwanegol Arfaethedig (Hydref 2016) (LDP39)

Adroddiad Amgylcheddol SEA (Hydref 2016) (LDP 40)