Dogfennau Archwilio'r CDLl

Dogfennau a gohebiaeth a baratowyd a chyflwynwyd mewn perthynas ag Archwiliad y CDLl.

 

 

ED001 Llythyr i'r Cyngor ynglyn â'r Cyfarfod Ymchwiliadol (Arolygydd 5.4.16)

ED002 Llythyr i Gynrychiolwyr ynglyn â'r Cyfarfod Ymchwiliadol (PO 6.4.16)

ED003 Gohebiaeth rhwng y Cyngor a’r Arolygydd ynglyn â’r Cynllun Gweithredu Dros Dro: 

ED004 Agenda Diwygiedig ar gyfer Cyfarfod Archwilio ar 10.5.16

ED005  Llythyr pellach yr Arolygydd i’r Cyngor ynglyn a’r cyfarfod ymchwiliol (6.5.16)  

ED006 Nodiadau’r Cyfarfod Archwiliol 10.5.16 (Arolygydd 25.05.16)

ED007 Llythyr yr Arolygydd i’r Cyngor yn dilyn y Cyfarfod Archwiliol (25.05.16)

ED008 Eitem waith ychwanegol 1 (LDP26): 

ED009 Adroddiad i’r Arolygydd ar Gynnydd y Cyngor (Mehefin 2016)

ED010 Adroddiad Cynnydd y Cyngor i’r Arolygydd (Gorffennaf 2016)

ED011 Rhybudd y Cyngor o Gyfarfod i Drafod Cynnydd ar 15 Medi 2016 (18.8.16)

ED012 Agenda ar gyfer y Cyfarfod i Drafod Cynnydd ar 15 Medi 2016 (18.8.16)

ED013 Adroddiad Cynnydd y Cyngor i’r Arolygydd (Awst 2016) 

ED014 Datganiad Sefyllfa Llywodraeth Cymru ar Archwiliad CDLl Powys (12.9.16)

ED015 Mynegai o Waith Ychwanegol a gyflwynwyd fel rhan o Sail Tystiolaeth CDLl Powys (Medi 2016)

ED016 Nodiadau’r Cyfarfod Cynnydd ar 15.9.16 (Cyngor/Arolygydd, Medi 2016)

ED017 Adroddiad Cynnydd y Cyngor i’r Arolygydd (Medi 2016) 

ED018 Dogfennau ymgynghori Newidiadau Penodol Ychwanegol (Hydref 2016): gweler Dogfennau Craidd/CDLl - LDP36 i LDP42   

ED019 Gohebiaeth rhwng Mr Hope, Mr Gurden a’r Arolygydd am ymgynghoriad FFC, EB38 dogfen drafnidiaeth a sail tystiolaeth:

ED020 Defnyddio Nodyn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (LlC, 17.11.16) 

ED021 Gohebiaeth rhwng yr Arolygydd a’r Cyngor ynghylch PPW 9 a Deddf Cynllunio (Cymru) 2015: 

ED022 Llythyr Cyflwyniad a Hysbysiad o Gyfarfod Cyn-Gwrandawiad at yr holl Gynrychiolwyr (PO, 7.12.16)  

ED023 Canllawiau ar gyfer Cyfranogwyr (Arolygydd, 28.12.16) 

ED024 Rhybudd y Cyngor o Gyfarfod Cyn-Gwrandawiad a Gwrandawiadau (Ionawr 2017) 

ED025 Agenda ar gyfer y Cyfarfod Cyn-Gwrandawiad ar 07.02.17 (Arolygydd 31.01.17) 

ED026 Gohebiaeth rhwng Tina Douglass ar ran CPRW, a’r Arolygydd yng: PHM:

ED027 Ymateb y Cyngor i ymholiadau’r Arolygydd / ceisiadau am wybodaeth ychwanegol:

ED028 Amserlen a Rhaglen DDRAFFT y Gwrandawiadau (Arolygydd DIWYGIEDIG 20.06.17)

ED029 Agendâu Materion a Phynciau yr Arolygydd ar gyfer Sesiynau’r Gwrandawiadau: 

ED030 Nodiadau'r Cyfarfod Cyn-Gwrandawiad a gynhaliwyd 07.02.17 (Arolygydd 09.02.17) 

ED031 Datganiad Tir Cyffredin rhwng Dwr Cymru Welsh Water (DCWW) a Chyngor Sir Powys DIWYGEIDIG Mawrth 2017 

ED032 Datganiadau Pellach Cyfranogwyr (a dogfennau cysylltiedig):

ED033 Gohebiaeth gan ac i Mrs Rosemary Watton ar bryderon ar sylwadau’r Newidiadau Penodol Ychwanegol :

ED034 Gohebiaeth e-bost oddi wrth ac i YDCW parthed sylwadau Newidiadau Penodol Ychwanegol: 

ED035 Gohebiaeth YDCW ar e-bost parthed Ynni Adnewyddadwy Sesiwn 15:  

ED036 Gohebiaeth parthed tystiolaeth ychwanegol a Sesiwn Ynni Adnewyddadwy 15: 

ED037 Amcanestyniadau aelwydydd ar gyfer Cymru – diweddariad (LlC, Mawrth 2017) 

ED038 Datganiad Agoriadol y Cyngor 28.03.17 

ED039 Camau Gweithredu yn codi o’r Sesiynau Gwrandawiadau (dogfennau byw): 

ED040 Datganiad Tir Cyffredin rhwng Gweithgareddau ALERT a CSP parthed safle dyranedig P58 HA9 dyddiedig 29.03.17

ED041 Papur ychwanegol y cyngor ar gyfer Sesiwn 4 mewn ymateb i Gwestiwn 5.3 yr Arolygydd (03.04.17) 

ED042 Gwybodaeth a ofynnwyd amdano am Aneddiadau Gwledig Fforddiadwy ar gyfer Sesiwn Gwrandawiad 4 (CSP, Ebrill 2017) 

ED043-44  Recordiad sain o Sesiynau 6 a 7 ar waelod y dudalen 

ED045 Diweddariad ar y caniatâd cynllunio a roddwyd ar gyfer unedau preswyl ers dyddiad sylfaenol y cynllun (01/04/2015) - AP3.5 (CSP Ebrill 2017)

ED046 Datganiad Sefyllfa ar Ragamcanion Aelwydydd LlC - AP3.1 (CSP Ebrill 2017).

ED047 Dadansoddiad o’r raddfa o dwf tai o fewn Cadarnleoedd y Gymraeg - AP2.8 (CSP Ebrill 2017)

ED048 Diweddariad o’r ffigyrau o eiddo gwag a strategaeth cartrefi gwag - AP3.2 (CSP Ebrill 2017)

ED049 Diweddariad o’r trywydd tai - AP3.4 (CSP Ebrill 2016)  

ED050 Datganiad Sefyllfa ar gynllunio a hanes JHLAS safle P48 HC5 - AP3.6 (CSP Ebrill 2017) 

ED051 Cynllun safle Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog CDLl yn dangos P21 MUA1 - AP10.1 (AB Planning, Ebrill 2017)

ED052 Recordiad sain o Sesiynau 11 ar waelod y dudalen

ED053 Map o stad Elan a’i pherthynas â Cheredigion (Uwchdiroedd y Gogledd) SLA - AP11.1 (Ymddiriedolaeth Cwm Elan Dwr Cymru, Ebrill 2017) 

ED054 Gwybodaeth a Ofynnwyd Amdano ar Dai Fforddiadwy mewn Pentrefi Bach (CSP, Mai 2017) 

ED055 Datganiad YDCW ynglyn ag Ardaloedd Tirlun Arbennig (SLAs) yng Nghynllun Datblygu Lleol Sir Fynwy - AP11.2 (YDCW, Mai 2017) 

ED056 Canlyniadau prawf hyfywedd o drothwy 4 uned a gynhaliwyd gan y Gwasanaeth Prisio Rhanbarthol - AP4.8 (PCC, May 2017)

ED057 Llangynog P34 HA1 Astudiaeth Cwmpasu’r Perygl o Lifogydd - AP9.2 (Waterco, Mai 2017) 

ED058 Adran strategaeth ddiwygiedig ar gyfer Pwyntiau Gweithredu amrywiol (CSP, Gorffennaf2017) 

ED059 Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel, 2017 (AECOM)  

ED060 Asesiad Ynni Adnewyddadwy Powys : Astudiaeth Sensitifrwydd Tirwedd ar gyfer Datblygiadau Ffermydd Solar, 2017 (Enplan) 

ED061 Datganiad Sefyllfa Ynni Adnewyddadwy, Mai 2017 (CSP) 

ED062 Adolygu’r dull o ystyried archaeoleg a Chlawdd Offa yn y CDLl - AP11.4 (CSP)

ED063 Llythyr Llywodraeth Cymru ynglyn ag arweiniad statudol ar greu a defnyddio Cofnodion yr Amgylchedd Hanesyddol - AP11.9 (LlC, Ebrill 2017) 

ED064 Gohebiaeth e-bost rhwng YDCW a’r Arolygydd parthed Sesiwn Ynni Adnewyddadwy 15 (Mai 2017)   

ED065 Goblygiadau Gwarchodfa Biosffer Dyfi ar y system gynllunio defnydd tir - AP11.6 (YDCW, Mai 2017) 

ED066 Y dystiolaeth ar gyfer a pholisi tuag at Bridd Carbon ym Mhowys - AP11.7 (YDCW, Mai 2017) 

ED067 Ail-ddrafft o Bolisi DM3: Tirwedd - AP11.3 (YDCW, Mai 2017)  

ED068 Gwarchod Arfordir Powys sydd heb ei Ddatblygu - AP11.4 (YDCW, Mai 2017)  

ED069 Polisi arfaethedig YDCW Powys ar amaethyddiaeth / unedau da byw dwys - AP11.16 (Mai 2017) 

ED070 Llwybrau a awgrymir ar gyfer yr Arolygydd a gyflwynwyd gan Mrs J Lee-Tappin – 331 (Mehefin 2017):

ED071 Gorolwg wedi’i ddiweddaru ar gyfer LANDMAP (Cyfoeth Naturiol Cymru, Mehefin 2017) 

ED072 Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 24 newydd: Yr Amgylchedd Hanesyddol a chanllawiau i gyd-fynd â’r Cyngor: 

ED073 Datganiad o Dir Gyffredin rhwng CSP a Chymdeithas Cynnyrch Mwynau a gytunwyd 26 Mai 2017 - AP7.1 & AP7.5 

ED074 Datganiad o Dir Cyffredin rhwng CSP a Sefydliad Seilwaith Amddiffyn cytunwyd 15 Mehefin 2017 

ED075-76 Nid oes recordiad sain ar gyfer Sesiynau 15A a 15B oherwydd derbyniwyd gwrthwynebiad.

ED077 Recordiad Sesiwn 16 ar waelod y dudalen. 

ED078 Datganiad o Dir Cyffredin rhwng CSP, Scottish Power a Western Power Distribution cytunwyd 26 Mehefin 2017, ac e-bost oddi wrth SPEN yn cadarnhau cyfyngiadau gallu 

ED079 Gwiriad o Gyfyngiadau Amgylcheddol Statudol ac Ardaloedd Chwilio Lleol Solar (Mehefin 2017): 

ED080 Cymraeg 2050: Strategaeth y Gymraeg (Llywodraeth Cymru, Gorffennaf 2017)

ED081 Machynlleth – Safle Sipsiwn a Theithwyr: Hysbysiad Penderfynu am ganiatâd cynllunio llawn a roddwyd 1 Awst 2017.  

ED082 Gohebiaeth e-bost rhwng yr Arolygydd a'r Cyngor parthed Diwygiadau HRA i Bolisi DM2 (Awst-Medi 2017)  

ED083 Dogfennau o’r Ymgynghoriad ar y Newidiadau o’r Materion yn Codi: 

ED084 Gohebiaeth dros e-bost rhwng y Cyngor a’r Arolygydd parthed Asesiadau Rheoliadau Amgylcheddol – Newidiadau i Atodiad 3 y CDLl (Medi 2017) 

ED085 E-bost gan y Cyngor gyda diweddariad am ASN76 a drafodwyd yn Sesiwn Gwrandawiad 13 - HS13 (13.9.17)

ED086 Llythyr YDCW i’r Arolygydd ynglyn â’r ymgynghoriad ar y Newidiadau o’r Materion yn Codi sy’n cynnwys tabl gyfeirio ar gyfer dod o hyd i’r LSAs Solar yn y Newidiadau o’r Materion yn Codi (Mapiau’r Cynigion) a’r Astudiaeth Senstifrwydd Tirwedd [ED060] (9.10.17) 

ED087 TAN20 Llythyr Prif Swyddog Cynllunio a diweddariad (Hydref 2017):  

ED088 Agenda Materion a Phynciau - YNNI ADNEWYDDADWY: 10.10.18 

ED089 E-bost gan y Cyngor yn ymateb i ymholiad yr Arolygydd ynghylch asedau hanesyddol 2.11.17

ED090  Map cyfyngu llifogydd ar gyfer cyn safle Ffowndri Kays: P51 MUA1 gyda TAN 15 DAM C2 (23.11.17) 

ED091 Sylwadau ar Newidiadau i’r Materion yn Codi (27.11.17) 

ED092 Adroddiad Ymgynghori’r Cyngor diweddarwyd Rhagfyr 2017 ac Atodiad 6 (yn cynnwys ymatebion i sylwadau ar y Newidiadau o’r Materion yn Codi (MAC) – gweler tudalen 90 ymlaen ac Atodiad 6) 

ED093 Datganiadau Ychwanegol gan Gyfranogwyr a’r Cyngor (a dogfennau cysylltiedig) ar gyfer y Sesiwn Gwrandawiad Ynni 19 ar 10 Ionawr 2018

ED094 Ymateb y Cyngor i ymholiad y Cyngor parthed Darparu Gwybodaeth Categoriau Tir Amaethyddol 21.12.17 

ED095 Tabl cymharu yn dangos ystadegau Dosbarthiad Tir Amaethyddol a gyfeiriwyd ato yn y datganiad HS19 gan Mr Sinclair [HS19-6859] (9.1.18) 

ED096 Inspector's Report (Mawrth 2018):

ED097 Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig Powys, Ebrill 2018 

 

 

fileadmin/TranslatedDocs/Planning/ldp/LDP_Examination/Exan_Docs/Redacted.Rep_6235_20_FFC_Inset_maps_Form.U9.pdf

Powys LDP Hearing Session 6 part 1

ED042 Powys LDP Examination – Hearing Session 6 audio file part 1 & 2


ED043
Powys LDP Examination – Hearing Session 7 audio file