Archwiliad y CDLl

Llyfrgell yr Archwiliad

Sylwadau  

Gellir gweld set papur cyflawn heb ei olygu o’r holl sylwadau Adneuo, Newidiadau Penodol a Newidiadau Penodol Ychwanegol yn y Gwalia trwy apwyntiad gyda’r Swyddog Rhaglen.  Mae copiau papur o’r Adroddiad Ymgynghori (LDP26) yn cynnwys atodiadau sy’n crynhoi’r sylwadau ac ymatebion y Cyngor ar gael yn y pedwar Lleoliad Adneuo (Y Gwalia, Neuadd y Sir, Neuadd Brycheiniog a Neuadd Maldwyn).  Mae copiau electronig o’r sylwadau ar gael trwy gais oddi wrth Swyddog y Rhaglen.

Dogfennau Craidd 

Dogfennau a chanllawiau a baratowyd a/neu a gyfeiriwyd atynt mewn perthynas â'r CDLl (yn cynnwys sail tystiolaeth a dogfennau a gyflwynwyd).

Dogfennau Archwilio 

Dogfennau a gohebiaeth a baratowyd a chyflwynwyd mewn perthynas â'r Archwiliad.

Amserlen a Datganiadau Gwrandawiadau 

Amserlen sesiynau gwrandawiadau, datganiadau a dogfennau cysylltiedig.

 

 

Arolygydd Cynllunio

Ar ôl derbyn Cynllun Datblygu Lleol Powys ('CDLl') yn ffurfiol, gwnaeth Gweinidogion Llywodraeth Cymru benodi Nicola Gulley MA MRTPI, Arolygydd Cynllunio i gynnal yr Ymchwiliad annibynnol i asesu cadernid y CDLl.  Ar ôl cwblhau'r Archwiliad, bydd yr Arolygydd yn cyhoeddi adroddiad er mwyn i'r Cyngor rhoi argymhellion i'w gweithredu a fydd yn rhwymo'r Cyngor i dderbyn y newidiadau a argymhellwyd gan yr Arolygydd. 

  

Swyddog Rhaglen

Bydd y broses archwilio yn cael ei gweinyddu gan y Swyddog Rhaglen, Tracey Smith sy'n annibynnol o'r Cyngor.  Bydd y Swyddog Rhaglen yn gweithio o dan gyfarwyddyd yr Arolygydd.  Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau / cyfathrebu ynglyn a'r Archwiliad (yn cynnwys gohebiaeth ar gyfer yr Arolygydd) i'r Swyddog Rhaglen gan ddefnyddio'r manylion cyswllt canlynol. 

Manylion Cyswllt

E-bost: tracey.smith@Powys.gov.uk

Rhif ffôn: 07919396609

Gwefan: www.powys.gov.uk/ldpexamination

Cyfeiriad ar gyfer gohebiaeth

Swyddfa Raglen y CDLl, Ystafell 12, Y Gwalia, Ffordd Ithon, Llandrindod, Powys LD1 6AA

 

Lleoliad ar gyfer Sesiynau'r Gwrandawiadau:

Media Resource Centre (MRC Wales Ltd.), Oxford Road, Llandrindod, Powys LD1 6AH

Newyddion Diweddaraf

17 Ebrill 2018: Mabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol Powys

16 Mawrth 2018: Inspector's Report

Gydag Archwiliad Cyhoeddus o Gynllun Datblygu Powys (CDLl) wedi dod i ben, mae'r Cyngor wedi derbyn Adroddiad yr Arolygydd a gellir ei ddarllen isod.  Bydd copïau ar gael ym mhedair o brif swyddfeydd y Cyngor ac ym mhob llyfrgell gyhoeddus ym Mhowys.  Bydd pob unigolyn / rhai â diddordeb yn cael eu hysbysu.

Cyflwynir yr Adroddiad i gyfarfod o Gyngor Sir Powys ar 17 Ebrill 2018 i geisio ei benderfyniad i fabwysiadu'r CDLl, fel y'i diwygiwyd yn unol â'r argymhellion yn Adroddiad yr Arolygydd.  Ar ei fabwysiadu, bydd y CDLl yn weithredol a bydd y Cyngor yn hysbysu pob unigolyn  / rhai â diddordeb.  Ar ddiwrnod y mabwysiadu, bydd cyfnod o chwe wythnos yn dechrau er mwyn caniatáu heriau posibl i ddilysrwydd y CDLl yn unol ag Adran 113 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004.

ED096 Inspector's Report (Mawrth 2018):

-----------------------------------------------------------------------

16 Ionawr 2018: Diwedd y Gwrandawiadau

Erbyn hyn, mae’r gwrandawiadau ar Archwilio CDLl Powys wedi dod i ben.  Bydd yr Arolygydd yn cyflwyno ei hadroddiad i’r Cyngor er mwyn cadarnhau ffeithiau erbyn 28 Chwefror 2018. 

Ewch i’r adran ‘Sefyllfa bresennol’ ar dudalen CDLl y Cyngor i weld y camau nesaf. 

-----------------------------------------------------------------------

15 Rhagfyr 2017:

ED093 Datganiadau Ychwanegol gan Gyfranogwyr a’r Cyngor (a dogfennau cysylltiedig) ar gyfer y Sesiwn Gwrandawiad Ynni 19 ar 10 Ionawr 2018.

ED092 Adroddiad Ymgynghori’r Cyngor diweddarwyd Rhagfyr 2017 ac Atodiad 6 (yn cynnwys ymatebion i sylwadau ar y Newidiadau o’r Materion yn Codi (MAC) – gweler tudalen 90 ymlaen ac Atodiad 6) 

------------------------------------------------------------------------------

27 Tachwedd 2017:

ED091 Sylwadau ar Newidiadau i’r Materion yn Codi

cy/cynllunio-a-rheoli-adeiladu/cynllun-datblygu-lleol/camaur-cynllun-datblygu-lleol/

-----------------------------------------------------------------------------

Tachwedd 2017 – Gwrandawiad Ychwanegol ar Ynni Adnewyddadwy: 10 Ionawr 2018 a 10:00

Erbyn hyn, mae’r Arolygydd wedi cael y cyfle i ystyried y sylwadau a wnaed mewn perthynas ag ymgynghoriad y Cyngor ar y Newidiadau o’r Materion yn Codi.   Cododd nifer o’r sylwadau materion yngl?n â sylfaen y dystiolaeth ddiwygiedig ar ynni adnewyddadwy a Pholisi RE 1.  Yn ei barn hi, mae’r materion hyn yn hanfodol i gadernid y Cynllun, ac o ganlyniad, mae wedi penderfynu cynnal sesiwn gwrandawiad ychwanegol ar 10 Ionawr 2018 a 10:00 i drafod y materion hyn mewn rhagor o fanylder.  Cyhoeddwyd agenda materion a phynciau ar gyfer y sesiwn fel ED088 a bydd y cyfranogwyr a fydd yn cael eu gwahodd yn cael eu hysbysu maes o law.

----------------------------------------------------------------------------

Hydref 2017 - Llythyr YDCW 

ED086 Llythyr YDCW i’r Arolygydd ynglyn â’r ymgynghoriad ar y Newidiadau o’r Materion yn Codi sy’n cynnwys tabl gyfeirio ar gyfer dod o hyd i’r LSAs Solar yn y Newidiadau o’r Materion yn Codi (Mapiau’r Cynigion) a’r Astudiaeth Senstifrwydd Tirwedd [ED060] (9.10.17)

---------------------------------------------------------------------------------

Medi 2017 – Ymgynghoriad ar y Newidiadau o’r Materion yn Codi  

Dylid cyflwyno sylwadau ar yr ymgynghoriad ar y Newidiadau o’r Materion yn Codi yn uniongyrchol i’r tîm CDLl - gweler y dudalen CDLl am ragor o fanylion.  Sylwer – ar ôl i’r ymgynghoriad ddod i ben, pe byddai’r Arolygydd yn ystyried bod angen rhagor o sesiynau gwrandawiadau byddant yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnos yn dechrau 7 Ionawr 2018.  Bydd pawb sydd wedi cofrestru fel cyfranwyr yn cael eu hysbysu o’r broses archwilio barhaus.

---------------------------------------------------------------------------------

mis Awst 2017

Daeth sesiynau gwrandawiadau 1-18 yr archwiliad i ben ar 21 Gorffennaf 2017. Mae’r Cyngor wrthi’n paratoi Cofrestr o Newidiadau i Faterion sy’n Codi yn sgil materion a oedd yn codi o’r gwrandawiadau. Bydd hwn yn destun cyfnod o ymgynghori cyhoeddus ffurfiol a bydd disgwyl iddo bara rhwng 19 Medi tan 30 Hydref 2017. Cofiwch gyflwyno sylwadau ar yr ymgynghoriad ar y Newidiadau i Faterion sy’n Codi’n uniongyrchol i dîm y Cynllun Datblygu Lleol. Ewch i  wefan y Cynllun Datblygu Lleol am fwy o fanylion. Byddwn yn rhoi gwybod i’r holl gynrychiolwyr cofrestredig am y dyddiadau ymgynghori a’r proses archwilio sy’n dal i fynd rhagddo.

----------------------------------------------------------------------------------

Gorffennaf 2017

NEWIDIADAU O FATERION YN CODI - Sesiwn 18: 21 Gorffennaf 2017

Sylwer mae’r sesiwn hwn yn gyfarfod rhwng y Cyngor a’r Arolygydd i drafod y broses a threfniadau ymgynghori ar gyfer y Rhaglen Newidiadau o Faterion yn Codi – ni fydd y cynnwys yn cael ei drafod.  Bydd Llywodraeth Cymru yn bresennol i gynghori ar faterion trefniadaethol.  Bydd y Rhaglen Newidiadau o Faterion yn Codi ar gael ar gyfer ymgynghori cyhoeddus yn ei dro.

----------------------------------------------------------------------------------

SESIYNAU GWRANDAWIAD YNNI ADNEWYDDADWY DYBLYG ar 27 A 28 MEHEFIN 2017

Oherwydd nifer y cyfranogwyr sydd wedi cadarnhau y byddant yn bresennol, mae’r Arolygydd wedi penderfynu, er mwyn sicrhau ystyriaeth drylwyr o’r materion a’r pynciau, bydd yn angenrheidiol cynnal sesiynau gwrandawiadau ynni adnewyddadwy dyblyg. 

Bydd y sesiynau dyblyg yn cael eu cynnal rhwng 9.30am a 4.30pm, ar y 27ain ac 28ain Mehefin 2017 yn Eglwys y Bywyd Newydd, Spa Road East, Llandrindod LD1 5ES.

Mae tudalennau gwe'r sesiynau gwrandawiadau perthnasol yn darparu manylion y cyfranogwyr a’u sesiynau dyranedig.  Sylwer er mai dim ond yn y sesiwn y maen nhw wedi’u dyrannu iddo y bydd cyfranogwyr yn gallu cymryd rhan ynddynt, mae croeso i bawb fynychu’r ddwy sesiwn ddyblyg i arsylwi’r digwyddiadau.  Os nad ydych yn gallu mynychu’r sesiwn ry’ch chi wedi ei ddyrannu iddi, byddwn yn ddiolchgar pe baech yn cysylltu â mi i drafod trefniadau eraill.

ED028 Amserlen a Rhaglen DDRAFFT y Gwrandawiadau (Arolygydd DIWYGIEDIG 20.06.17)

----------------------------------------------------------------------------------

SYLWER - Bydd y deunydd Ynni Adnewyddadwy canlynol yn cael ei drafod yn y Sesiynau Gwrandawiadau Ynni Adnewyddadwy sydd i ddod.  Bydd unrhyw newidiadau arfaethedig i’r CDLl a fydd yn codi o’r trafodaethau hyn, neu drafodaethau yn ystod Sesiynau Gwrandawiadau cynharach yn ffurfio rhan o’r Newidiadau o Faterion yn Codi Arfaethedig a fydd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus ffurfiol 6 wythnos o hyd ar ddiwedd yr haf/dechrau hydref 2017.  Dylid cyflwyno unrhyw sylwadau ar y Newidiadau o Faterion yn Codi Arfaethedig yn ystod y cyfnod ymgynghori.  Bydd unrhyw ohebiaeth na ofynnwyd amdano y tu allan i’r cyfnod ymgynghori yn cael ei ddychwelyd.

Mae Asesiad Ynni Carbon Isel ac Adnewyddadwy'r Cyngor, 2017 (ED059) ac Asesiad Ynni Adnewyddadwy Powys:  Astudiaeth Sensitifrwydd Tirwedd ar gyfer Datblygiadau Ffermydd Solar 2017 (ED060) nawr wedi cael eu cyhoeddi, ynghyd â’i Datganiad Sefyllfa Ynni Adnewyddadwy, Mai  2017 (ED061) sy’n rhoi manylion eu newidiadau arfaethedig i’r polisi ynni adnewyddadwy ac mae’n cynnwys newidiadau i’r ardaloedd chwilio lleol ar gyfer p?er gwynt a solar:

ED059 Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel, 2017 (AECOM)  

ED060 Asesiad Ynni Adnewyddadwy Powys : Astudiaeth Sensitifrwydd Tirwedd ar gyfer Datblygiadau Ffermydd Solar, 2017 (Enplan) 

ED061 Datganiad Sefyllfa Ynni Adnewyddadwy, Mai 2017 (CSP)

-------------------------------------------------------------------------------

NEWYDDION DIWEDDARAF AR YR YMOSODIAD SYBER: 18 May 2017

Yn dilyn y Digwyddiad Syber Rhyngwladol, mae’r cyfyngiadau ar negeseuon e-bost allanol i gyfeiriadau e-bost Cyngor Sir Powys wedi cael ei godi.  Os gwnaethoch anfon neges e-bost at Swyddog Rhaglen y CDLl rhwng dydd Sadwrn 13 a dydd Mercher 17 Mai 2017 a fyddech gystal â’i hanfon eto oherwydd byddai wedi cael ei rhwystro/dileu o’r gweinyddwr.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad a’ch dealltwriaeth.

--------------------------------------------------------------------------------

Yn dilyn y cyfarfod cyn y gwrandawiad a gynhaliwyd ar ddydd Mawrth 7 Chwefror 2017, bydd y Gwrandawiadau’n cychwyn ddydd Mawrth 28 Mawrth 2017am gyfnod o 7 wythnos gyda seibiant.  Gallwch weld manylion y rhaglen trwy glicio ar y ddolen Amserlen a Datganiadau Gwrandawiadau  ar y chwith neu trwy ddogfen  Amserlen a Rhaglen Ddrafft y Gwrandawiadau ED028

Dylai’r rhai sydd wedi’u gwahodd i gymryd rhan gadarnhau eu presenoldeb gyda’r Swyddog Rhaglen trwy anfon e-bost at: tracey.smith@powys.gov.uk neu ffonio 07919396609 mor fuan â phosibl.  Dylech hefyd roi gwybod o flaen llaw i’r Swyddog Rhaglen os ydych yn dymuno bod yn bresennol fel sylwedydd.

Dylai’r rhai sy’n cymryd rhan ymgyfarwyddo â dogfen ED023 Canllawiau ar gyfer Cyfranogwyr (Arolygydd, 28.12.16)  ac os ydych yn cyflwyno datganiadau mewn ymateb i ED029 Agendâu Materion a Phynciau yr Arolygydd, dylech sicrhau eu bod yn cael eu cyflwyno erbyn y dyddiadau a welir yn nogfen ED028 Amserlen a Rhaglen Ddrafft y Gwrandawiadau, ac yn unol ag Adran 9, Canllawiau ED023.

Gallwch weld gohebiaeth a dogfennau perthnasol ar broses yr archwiliad yn adran Dogfennau’r Archwiliad  ar y wefan.

Y Broses Archwilio

Fel arfer, bydd Sesiynau'r Gwrandawiadau yn dechrau 12 - 16 wythnos ar ol penodi'r Arolygydd ac mae'n bosibl y byddant yn para am hyd at 4-5 wythnos gydag un neu ddwy egwyl. 

Efallai bydd Cyfarfod Cyn-Gwrandawiad yn cael ei gynnal 8 - 10 wythnos ar ôl derbyn cyflwyniad yn ffurfiol os yw'r Arolygydd yn ystyried ei fod yn angenrheidiol ac mae'n bosibl y bydd yn cynnwys trafodaeth ar unrhyw faterion a ddynodwyd bod angen archwiliad pellach arnynt yn ystod yr Archwiliad.   Ni fydd cynnwys a rhagoriaethau'r Cynllun a'r sylwadau yn cael eu trafod yn y Cyfarfod Cyn-Gwrandawiad. 

Efallai bydd yr Arolygydd yn gofyn am Gyfarfod Archwiliadol yn fuan ar ôl y cyflwyniad os oes ganddo ef neu hi faterion sydd angen eu hymchwilio ymhellach cyn symud ymlaen a'r Archwiliad.

Ar ôl cau'r Gwrandawiadau'n ffurfiol bydd yr Archwiliad yn para ar agor tan fod Adroddiad yr Arolygydd yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor. 

Amserlen yr Archwiliad

DigwyddiadD yddiad
Cyflwyno'r CDLlIonawr 2016
Cyfarfod Archwiliadol
Gohiriad o chwe mis
10 Mai 2016
Gohiriad o chwe misMai i Dachwedd 2016
Cyfarfod Cyn-Gwrandawiadau7 Chwefror 2017 
Gwrandawiadau’n Dechrau28 Mawrth 2017 
Adroddiad yr Arolygydd(I’w gadarnhau)