Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r Cyngor wedi cyflwyno’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) i Lywodraeth Cymru i ddechrau’r broses Archwilio.  Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi penodi Mrs Nicola Gulley MA MRTPI fel yr Arolygydd Cynllunio i gynnal yr archwiliad annibynnol i asesu cadernid y CDLl.  Am wybodaeth bellach a’r newyddion diweddaraf ar yr archwiliad, ewch i dudalen Archwiliad y CDLl

M ae CDLl Powys yn berthnasol ar draws Powys gyfan ac eithrio y rhannau hynny o'r sir sydd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  Mae'r rhedeg tan 2026 ac mae'n rhoi manylion strategaeth y Cyngor ar gyfer datblygiad cynaladwy o'r ardal.

Ymgynghoriad ar Newidiadau Penodol y CDLl

Camau process y CDLl

Amserlen a chynllun cynnwys y gymuned

Safleoedd ymgeisiol

Cyflwyniad y CDLl 2016

Archwiliad CDLl 2016-17 

Sefyllfa bresennol

(Diweddarwyd, 24 Tachwedd 2017)

Mae'r CDLl yn cael ei archwilio ar hyn o bryd gan yr Arolygydd Cynllunio penodedig trwy Archwiliad Cyhoeddus.  Fel rhan o'r Archwiliad, cynhaliwyd sesiynau gwrandawiad gan yr Arolygydd Cynllunio rhwng Mawrth a Gorffennaf 2017. Gellir gweld manylion yr Archwiliad a'r sesiynau gwrandawiadau yn:
http://www.powys.gov.uk/cy/cynllunio-a-rheoli-adeiladu/cynllun-datblygu-lleol/camaur-cynllun-datblygu-lleol/

Mae newidiadau i'r CDLl wedi deillio o'r gwrandawiadau a chyhoeddwyd ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus fel Newidiadau o’r Materion yn Codi (MACs) i’r CDLl.  Gellir gweld y dogfennau ymgynghori a chopiau o’r sylwadau a wnaed yn ddilys yn http://www.powys.gov.uk/cy/cynllunio-a-rheoli-adeiladu/cynllun-datblygu-lleol/camaur-cynllun-datblygu-lleol/

 

Mae’r Arolygydd Cynllunio wedi penderfynu cynnal Sesiwn Gwrandawiad ychwanegol ar Ynni Adnewyddadwy ar y 10fed Ionawr 2018.  Gellir gweld y manylion yma:
http://www.powys.gov.uk/cy/cynllunio-a-rheoli-adeiladu/cynllun-datblygu-lleol/archwiliad-y-cdll/

I dderbyn diweddariadau ar y CDLl ar adegau allweddol wrth ei baratoi,  cofrestrwch eich manylion.

 

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar Wefan y CDLl, gallwch hefyd ddefnyddio’r ddolen hon i newid eich manylion presennol.

Clirio