Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r Cyngor wedi cyflwyno’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) i Lywodraeth Cymru i ddechrau’r broses Archwilio.  Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi penodi Mrs Nicola Gulley MA MRTPI fel yr Arolygydd Cynllunio i gynnal yr archwiliad annibynnol i asesu cadernid y CDLl.  Am wybodaeth bellach a’r newyddion diweddaraf ar yr archwiliad, ewch i dudalen Archwiliad y CDLl

M ae CDLl Powys yn berthnasol ar draws Powys gyfan ac eithrio y rhannau hynny o'r sir sydd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  Mae'r rhedeg tan 2026 ac mae'n rhoi manylion strategaeth y Cyngor ar gyfer datblygiad cynaladwy o'r ardal.

Ymgynghoriad ar Newidiadau Penodol y CDLl

Camau process y CDLl

Amserlen a chynllun cynnwys y gymuned

Safleoedd ymgeisiol

Cyflwyniad y CDLl 2016

Archwiliad CDLl 2016-17 

Y sefyllfa bresennol

(Diweddarwyd diwethaf 15 Medi 2017)

Mae'r CDLl yn cael ei archwilio ar hyn o bryd gan yr Arolygydd Cynllunio penodedig trwy Archwiliad Cyhoeddus.  Fel rhan o'r Archwiliad, cynhaliwyd sesiynau gwrandawiadau gan yr Arolygydd Cynllunio rhwng Mawrth a Gorffennaf 2017. Gellir gweld manylion yr Archwiliad a'r sesiynau gwrandawiadau yn : http://www.powys.gov.uk/cy/cynllunio-a-rheoli-adeiladu/cynllun-datblygu-lleol/archwiliad-y-cdll/

Mae newidiadau i'r CDLl wedi deillio o'r gwrandawiadau a gellir eu gweld yn y pwyntiau gweithredu a gyhoeddwyd ar gyfer pob sesiwn.  Ewch i'r Ddogfen Archwiio ED039 yn: http://www.powys.gov.uk/cy/cynllunio-a-rheoli-adeiladu/cynllun-datblygu-lleol/archwiliad-y-cdll/dogfennau-archwilior-cdll/

Ymgynghoriad ar yr Atodlen o Newidiadau o'r Materion yn Codi

Mae'r holl newidiadau o'r materion yn codi o'r gwrandawiadau wedi cael eu casglu ynghyd a'u cyhoeddi ar gyfer yr ymgynghoriad cyhoeddus fel Newidiadau o'r Materion yn Codi (MACs) i'r CDLl.

Bydd ymgynghoriad cyhoeddus dros gyfnod o chwe wythnos yn cael ei gynnal rhwng dydd Mawrth 19 Medi 2017 tan ddydd Llun 30 Hydref (5pm).  Mae manylion yr ymgynghoriad yn cynnwys y dogfennau ymgynghori a sut i roi eich sylwadau i'w gweld yn: http://www.powys.gov.uk/cy/cynllunio-a-rheoli-adeiladu/cynllun-datblygu-lleol/camaur-cynllun-datblygu-lleol/

Dyddiadau Lleoliadau
Dydd Llun 25 Medi Llandrindod, Y Pafiliwn
Dydd Mawrth 26 Medi Y Drenewydd, Llyfrgell
Dydd Mercher 27 Medi Ystradgynlais, Neuadd Les
Dydd Mawrth 3 Hydref Y Trallwng, Neuadd y Dref / Corn Exchange

I dderbyn diweddariadau ar y CDLl ar adegau allweddol wrth ei baratoi,  cofrestrwch eich manylion.

 

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar Wefan y CDLl, gallwch hefyd ddefnyddio’r ddolen hon i newid eich manylion presennol.

Clirio