Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r Cyngor wedi cyflwyno’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) i Lywodraeth Cymru i ddechrau’r broses Archwilio.  Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi penodi Mrs Nicola Gulley MA MRTPI fel yr Arolygydd Cynllunio i gynnal yr archwiliad annibynnol i asesu cadernid y CDLl.  Am wybodaeth bellach a’r newyddion diweddaraf ar yr archwiliad, ewch i dudalen Archwiliad y CDLl

M ae CDLl Powys yn berthnasol ar draws Powys gyfan ac eithrio y rhannau hynny o'r sir sydd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  Mae'r rhedeg tan 2026 ac mae'n rhoi manylion strategaeth y Cyngor ar gyfer datblygiad cynaladwy o'r ardal.

Ymgynghoriad ar Newidiadau Penodol y CDLl

Camau process y CDLl

Amserlen a chynllun cynnwys y gymuned

Safleoedd ymgeisiol

Cyflwyniad y CDLl 2016

Archwiliad CDLl 2016-17 

Y sefyllfa bresennol

(Diweddarwyd 16 Awst 2017)

Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi penodi Mrs Nicola Gulley fel yr Arolygydd Cynllunio i gynnal Archwiliad annibynnol i asesu cadernid CDLl Powys. 

Dechreuodd Sesiynau’r Gwrandawiadau ar gyfer yr Archwiliad ddydd Mawrth 28 Mawrth 2017.  Gellir gweld y rhybudd cyhoeddus yma.  Gellir gweld holl fanylion yr Archwiliad a’r Gwrandawiadau yma.

Mae’r holl newidiadau yn sgil y gwrandawiadau yn cael eu casglu ynghyd a byddant yn cael eu cyhoeddi ar gyfer ymgynghoriad gyda’r cyhoedd fel Newidiadau o Faterion yn Codi I’r CDLl.  Bwriedir cynnal cyfnod ymgynghori cyhoeddus o chwe wythnos ar y Newidiadau o Faterion yn Codi o ddydd Mawrth 19 Medi 2017 tan ddydd Llun 30 Hydref (5pm).  Bydd rhagor o fanylion yn ymddangos yma maes o law.

 

Mewn ymateb i’r lefel uchel o ddiddordeb sydd wedi’i ddangos yn y cynigion Ynni Adnewyddadwy o fewn y CDLl, mae’r Cyngor wedi paratoi’r canlynol Taflen Cwestiynau Cyffredin (diweddarwyd Mai 25, 2017). 

I dderbyn diweddariadau ar y CDLl ar adegau allweddol wrth ei baratoi,  cofrestrwch eich manylion.

 

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar Wefan y CDLl, gallwch hefyd ddefnyddio’r ddolen hon i newid eich manylion presennol.

Clirio