Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r Cyngor wedi cyflwyno’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) i Lywodraeth Cymru i ddechrau’r broses Archwilio.  Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi penodi Mrs Nicola Gulley MA MRTPI fel yr Arolygydd Cynllunio i gynnal yr archwiliad annibynnol i asesu cadernid y CDLl.  Am wybodaeth bellach a’r newyddion diweddaraf ar yr archwiliad, ewch i dudalen Archwiliad y CDLl

M ae CDLl Powys yn berthnasol ar draws Powys gyfan ac eithrio y rhannau hynny o'r sir sydd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  Mae'r rhedeg tan 2026 ac mae'n rhoi manylion strategaeth y Cyngor ar gyfer datblygiad cynaladwy o'r ardal.

Ymgynghoriad ar Newidiadau Penodol y CDLl

Camau process y CDLl

Amserlen a chynllun cynnwys y gymuned

Safleoedd ymgeisiol

Cyflwyniad y CDLl 2016

Archwiliad CDLl 2016-17 

Sefyllfa bresennol

(diweddarwyd diwethaf 23 Ionawr 2018)

Cynhaliwyd sesiwn gwrandawiad terfynol am ynni adnewyddadwy gan yr Arolygydd Cynllunio ar 10 Ionawr 2018.  Mae’r gwrandawiadau ar gyfer Arolwg y CDLl yn gyhoeddus nawr wedi dod i ben.

Yn y gwrandawiad terfynol dywedodd yr Arolygydd ei bod yn disgwyl cyflwyno ei hadroddiad drafft i’r Cyngor heb fod yn hwyrach na 28 Chwefror 2018 er mwyn gwirio’r ffeithiau.  Unwaith y bydd yr adroddiad wedi dod i law bydd gan y Cyngor pythefnos i wirio’r ffeithiau yn yr adroddiad drafft.  Ni ellir ei gyhoeddi nac ychwaith ei wneud yn gyhoeddus oherwydd ei fod dal mewn ffurf drafft.  Unwaith y bydd y drafft wedi cael ei wirio a’i ddychwelyd i’r Arolygydd disgwylir y bydd y Cyngor yn derbyn yr adroddiad terfynol o fewn tair wythnos.

Ar ôl i’r Cyngor dderbyn adroddiad terfynol yr Arolygydd bydd gan y Cyngor wyth wythnos i fabwysiadu’r CDLl.  Ar ôl ei dderbyn, bydd copi o’r adroddiad yn cael ei gyhoeddi ar y wefan hon a bydd copïau yn cael eu rhoi ym mhob un o bedair prif swyddfa’r Cyngor ac ym mhob llyfrgell gyhoeddus Powys.  Bydd yr holl unigolion / partïon sydd â diddordeb yn cael eu hysbysu.

 

Cyflwynir yr adroddiad i gyfarfod Cyngor Sir Powys (dyddiad i’w gadarnhau) i ofyn am ei benderfyniad i fabwysiadu’r CDLl.  Ar ôl ei fabwysiadu, bydd y CDLl yn dod yn weithredol a bydd y Cyngor yn hysbysebu’r holl unigolion / partion â diddordeb.  Ar ddiwrnod ei fabwysiadu, bydd cyfnod o chwe wythnos yn dechrau i ganiatau heriau posibl o ran dilysrwydd y CDLl yn unol ag Adran 113 o’r Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 2004.

I dderbyn diweddariadau ar y CDLl ar adegau allweddol wrth ei baratoi,  cofrestrwch eich manylion.

 

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar Wefan y CDLl, gallwch hefyd ddefnyddio’r ddolen hon i newid eich manylion presennol.