Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r Cyngor wedi cyflwyno’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) i Lywodraeth Cymru i ddechrau’r broses Archwilio.  Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi penodi Mrs Nicola Gulley MA MRTPI fel yr Arolygydd Cynllunio i gynnal yr archwiliad annibynnol i asesu cadernid y CDLl.  Am wybodaeth bellach a’r newyddion diweddaraf ar yr archwiliad, ewch i dudalen Archwiliad y CDLl

M ae CDLl Powys yn berthnasol ar draws Powys gyfan ac eithrio y rhannau hynny o'r sir sydd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  Mae'r rhedeg tan 2026 ac mae'n rhoi manylion strategaeth y Cyngor ar gyfer datblygiad cynaladwy o'r ardal.

Ymgynghoriad ar Newidiadau Penodol y CDLl

Camau process y CDLl

Amserlen a chynllun cynnwys y gymuned

Safleoedd ymgeisiol

Cyflwyniad y CDLl 2016

Archwiliad CDLl 2016-17 

Y sefyllfa bresennol

(Diweddarwyd 12 Mai 2017)

Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi penodi Mrs Nicola Gulley fel yr Arolygydd Cynllunio i gynnal Archwiliad annibynnol i asesu cadernid CDLl Powys. 

Dechreuodd Sesiynau’r Gwrandawiadau ar gyfer yr Archwiliad ddydd Mawrth 28 Mawrth 2017 yng Nghanolfan Adnoddau’r Cyfryngau, Oxford Road, Llandrindod, LD1 6AH.  Gellir gweld y rhybudd cyhoeddus yma.  Gellir gweld holl fanylion yr Archwiliad a’r Gwrandawiadau yma. Cofiwch edrych ar y dudalen yn gyson i weld y newidiadau a’r diweddariadau i’r wybodaeth sy’n cael ei chyhoeddi.

Mewn ymateb i’r lefel uchel o ddiddordeb sydd wedi’i ddangos yn y cynigion Ynni Adnewyddadwy o fewn y CDLl, mae’r Cyngor wedi paratoi’r canlynol Taflen Cwestiynau Cyffredin (diweddarwyd Mai 25, 2017). 

Ar 12 Mai 2017, cyflwynodd y Cyngor y dystiolaeth ychwanegol canlynol i’r Archwiliad cyn y sesiwn (sesiynau) ar ynni adnewyddadwy. Sylwch nad yw’r dogfennau hyn ar gael ar gyfer ymgynghori cyhoeddus ar hyn o bryd felly ni all y Cyngor dderbyn sylwadau arnynt. Rydym yn disgwyl y bydd cyfnod ychwanegol o ymgynghori cyhoeddus - gwelwch isod.

 

ED059 Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel, 2017 (AECOM)

ED059 Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel, 2017 rhan 1 mapiau (AECOM)

ED059 Asesiad Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel, rhan 2 Biomas (AECOM)

ED060 Asesiad Ynni Adnewyddadwy Powys: Astudiaeth Sensitifrwydd Tirwedd ar gyfer Datblygiadau Ffermydd Solar, 2017 (Enplan)

ED060 Asesiad Ynni Adnewyddadwy:  Astudiaeth Sensitifrwydd Tirwedd ar gyfer Datblygiadau Ffermydd Solar, 2017 (Enplan) Atodiad A

ED061 Datganiad Sefyllfa Ynni Adnewyddadwy, Mai 2017 (CSP) 

Bydd y dogfennau’n cael eu huwchlwytho cyn bo hir.

Ar ôl i’r gwrandawiadau ddod i ben ym mis Gorffennaf 2017, disgwylir y bydd y Cyngor yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar newidiadau ychwanegol i’r CDLl a adwaenir fel Newidiadau o’r Materion yn Codi.  Bydd hyn yn digwydd dros gyfnod o 6 wythnos. Bydd rhagor o wybodaeth yn ymddangos yma maes o law.

(Sylwer:  Gellir gweld y Sylwadau ar y Newidiadau Penodol Ychwanegol yma (Atodiad 5a) , ac yma (Atodiad 5b) ac here (Addendum to Appendix 5b) a hefyd trwy glicio ar y CyfeirBwyntiau yn y dogfennau canlynol

Rhestr o Newidiadau Penodol Ychwanegol arfaethedig – Atodiad i’r Cynllun Adnau (Hydref 2016) gyda Chyfeirbwyntiau.

Newidiadau Penodol Ychwanegol – Newidiadau i’r Mapiau (Hydref 2016) gyda Chyfeirbwyntiau

I dderbyn diweddariadau ar y CDLl ar adegau allweddol wrth ei baratoi,  cofrestrwch eich manylion.

 

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar Wefan y CDLl, gallwch hefyd ddefnyddio’r ddolen hon i newid eich manylion presennol.

Clirio