Cynllun Datblygu Lleol

M ae CDLl Powys yn berthnasol ar draws Powys gyfan ac eithrio y rhannau hynny o'r sir sydd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  Mae'r rhedeg tan 2026 ac mae'n rhoi manylion strategaeth y Cyngor ar gyfer datblygiad cynaladwy o'r ardal.

Ymgynghoriad ar Newidiadau Penodol y CDLl

Camau process y CDLl

Amserlen a chynllun cynnwys y gymuned

Safleoedd ymgeisiol

Cyflwyniad y CDLl 2016

Archwiliad CDLl 2016-17 

Y sefyllfa bresennol

(diweddarwyd 17 Ebrill 2018)

Gyda diwedd yr archwiliad cyhoeddus ar Gynllun Datblygu Lleol Powys a derbyn adroddiad yr Arolygydd, mabwysiadodd y Cyngor y Cynllun Datblygu Lleol ar 17 Ebrill 2018 a daeth i rym ar unwaith.

Yma fe welwch gopïau o’r Cynllun mabwysiedig, y Datganiad Mabwysiadu a’r holl ddogfennau eraill gan gynnwys Adroddiad yr Arolygydd.

Hefyd, mae copïau o’r Cynllun a’r Datganiad Mabwysiadu i’w gweld ym mhrif swyddfeydd y Cyngor a phob un o lyfrgelloedd cyhoeddus Powys.  Gallwch weld yr Adroddiad Amgylcheddol yn swyddfeydd y Cyngor.

Mae’r Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig yn disodli hen Gynllun Datblygu Unedol Powys 2010.

Arolwg Bodlonrwydd Cwsmeriaid CDLl – Sut gwnaethom ni?

Mae’r arolwg bodlonrwydd cwsmeriaid wedi cau.  Bydd canlyniadau’r arolwg yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

 

 

I dderbyn gwybodaeth a’r newyddion diweddaraf am y CDLl anfonwch e-bost at ldp@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 82600 a gofynnwch am y Tîm Polisi Cynllunio.