Cynllun Datblygu Lleol

M ae CDLl Powys yn berthnasol ar draws Powys gyfan ac eithrio y rhannau hynny o'r sir sydd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  Mae'r rhedeg tan 2026 ac mae'n rhoi manylion strategaeth y Cyngor ar gyfer datblygiad cynaladwy o'r ardal.

Ymgynghoriad ar Newidiadau Penodol y CDLl

Camau process y CDLl

Amserlen a chynllun cynnwys y gymuned

Safleoedd ymgeisiol

Cyflwyniad y CDLl 2016

Archwiliad CDLl 2016-17 

Y sefyllfa bresennol

(diweddarwyd 12 Hydref 2018)

Gyda diwedd yr archwiliad cyhoeddus ar Gynllun Datblygu Lleol Powys a derbyn adroddiad yr Arolygydd, mabwysiadodd y Cyngor y Cynllun Datblygu Lleol ar 17 Ebrill 2018 a daeth i rym ar unwaith.

Yma fe welwch gopïau o’r Cynllun mabwysiedig, y Datganiad Mabwysiadu a’r holl ddogfennau eraill gan gynnwys Adroddiad yr Arolygydd.

 

Cafodd y Canllaw Cynllunio Atodol – Tai Fforddiadwy, Bioamrywiaeth a Geoamrywiaeth a Rhwymedigaethau Cynllunio eu cymeradwyo a’u mabwysiadu gan y cyngor ar 9 Hydref 2018 a byddan nhw’n cael eu llwytho yma’n fuan.

 

 

I dderbyn gwybodaeth a’r newyddion diweddaraf am y CDLl anfonwch e-bost at ldp@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 82600 a gofynnwch am y Tîm Polisi Cynllunio.