Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai

Rhaid i Gyngor Sir Powys gwblhau astudiaeth argaeledd tir ar gyfer tai bob blwyddyn i fonitro cyflenwi tir am dai yn ei ardal gynllunio (y tu allan i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog). Mae Polisi Cynllunio Cymru yn gofyn i ni sicrhau fod digon o dir ar gael, neu a fydd yn dod ar gael, er mwyn cael cyflenwad pum mlynedd o dir ar gyfer tai.

Y Sefyllfa Gyfredol

(Diweddarwyd diwethaf ar 29/05/2018) 

 

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol Powys ar 17 Ebrill 2018. Yn unol â TAN 1 Llywodraeth Cymru, byddwn yn cyhoeddi’r Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai erbyn 31 Hydref 2019. Byddwn yn cwblhau asesiad gwrthrychol o faint o dir sydd ar gyfer tai yn 2018.

Wrth fabwysiadu’r ddogfen roedd yr Arolygydd Annibynnol yn fodlon bod digon o dir ar gyfer tai am bum mlynedd ar gael yn ardal Powys. Gallwch chi weld y Llwybr Tai mwyaf diweddar yma. Dyma’r ddogfen y buodd yr Arolygydd yn ei hystyried yn yr archwiliad cyhoeddus (dogfen ED049).  Mae’n egluro faint o dir sydd ar gael ar gyfer tai yn ystod cyfnod y Cynllun.

 

 

Cynhelir astudiaeth gyda phawb allweddol sydd â diddordeb. Mae'r Astudiaethau'n ffurfio rhan o sylfaen tystiolaeth ar gyfer cynlluniau datblygu awdurdodau cynllunio lleol a'u hadolygiadau.

Diben yr astudiaeth yw:

  • cynnig datganiad sydd wedi'i gytuno ar argaeledd tir ar gyfer tai er mwyn dibenion cynllunio a rheoli datblygiadau; ac
  • mewn sefyllfaoedd lle nad oes digon o gyflenwad yn cael ei nodi, rhoi amlinelliad o'r mesurau y mae'r awdurdod cynllunio lleol yn eu cymryd i drafod y diffyg.

Mae'r astudiaeth hefyd yn cynnig gwybodaeth ar dai sydd wedi'u cwblhau.

Mae cyfarwyddyd ar baratoi astudiaeth wedi'i nodi yn Nodyn Cyngor Technegol 1, Cyd-astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai (TAN 1). Caiff pob astudiaeth ei pharatoi gyda data gwaelodlin o'r 1 Ebrill bob blwyddyn i gynnig darlun cynhwysfawr Cymru-gyfan o argaeledd tir ar gyfer tai. Mae TAN 1 hefyd yn cynnig cyfarwyddyd ar y dull i gyfrifo cyflenwad tir ar gyfer tai a'r amodau y mae'n rhaid i safleoedd eu diwallu er mwyn cael eu cynnwys yn yr Astudiaethau.