Cofrestru enw eiddo / stryd newydd

Dylid enwi strydoedd a lle bo hynny'n ymarferol, dylid rhifo eiddo cyn i breswylwyr symud i mewn i'r tai.

Os ydych chi am enwi stryd breifat cysylltwch â ni i drafod eich cynigion.

Y prif gamau wrth enwi a rhifo tai newydd, a datblygiadau masnachol a diwydiannol yw:

 • Cyswllt cynnar gyda darpar ddatblygwyr i gytuno ar enwau
 • Cyswllt rhwng Aelodau'r Cyngor, Y Swyddfa Bost a chyrff statudol eraill
 • Rhaid enwi a rhifo ffyrdd ac eiddo newydd, yn unol â chanllawiau a gweithdrefnau cymeradwy, cyn i breswylwyr symud i mewn i'r tai.

Dylai'r datblygwr:

 • Ddarparu awgrymiadau ar gyfer enwau stryd cyn dechrau gweithio ar y safle.  Rhowch ddewis yn y drefn sydd orau gennych

 neu

 • Ddirprwyo cyfrifoldeb i'r Cyngor Cymuned lleol.

Dylai'r Cyngor:

 • Gynnal ymgynghoriadau gyda'r Gwasanaeth Cyfieithu, yr aelod lleol, y Cyngor cymuned a'r Gwasanaeth Rheoli Cyfeiriadau gan roi ateb i chi o fewn 28 diwrnod.

Dylai'r enw stryd arfaethedig fod yn:

 • Ddwyieithog oni bai y caiff enw Cymraeg ei gynnig
 • Hawdd i'w gyfieithu i'r Gymraeg
 • Deillio o gysylltiadau lleol, hanesyddol neu ddaearyddol yr ardal lle bynnag y bo hynny'n bosibl.

Yn ogystal â hyn, dylai enwau stryd gychwyn gyda'r rhagddodiaid canlynol:

 • I ffyrdd preswyl - ffordd/heol, stryd.
 • Ar gyfer ffyrdd pengaead a datblygiadau bychain - cilgaint, clos, sgwâr, cwrt/llys neu ystablau.

Gweld y canllawiau llawn ar gyfer Enwi Strydoedd a Rhifo Tai