Ffermydd y Sir

Delwedd o fferm

Gyda 144 daliad a thir yn estyn hyd at 11,400 erw, Stad Ffermydd Sir Powys yw'r ystâd fwyaf o'i math yng Nghymru, a'r bumed fwyaf ym Mhrydain. 

 

 

 

Delwedd o dir fferm

Rydym yn cadw'r Stad Ffermydd i ddarparu cyfleoedd i unigolion sefydlu a datblygu busnesau yn seiliedig ar ffermydd mewn ardaloedd gwledig. Mae'r Stad hefyd yn darparu incwm buddsoddi i'r Cyngor Sir trwy greu gwarged gweithredol bob blwyddyn.

Lleolir y mwyafrif o'r daliadau yn Sir Drefaldwyn ond mae sawl ystâd yn Sir Faesyfed a daliadau pellach yn Sir Frycheiniog.

Mae daliadau Ffermydd y Sir yn amrywio o 2 erw i 200 erw. Mae 'daliad' yn cynnwys ffermdy, adeiladau fferm a thir. Unedau magu stoc yw'r mwyafrif o'r daliadau ar hyn o bryd ond mae tua 20 daliad fferm laeth ar y Stad. Yn ychwanegol at hyn, mae sawl tenant wedi datblygu mentrau garddio a bydd y Cyngor Sir yn cefnogi mentrau arallgyfeirio neu 'ychwanegu gwerth' lle mae'r rhain yn addas i'r eiddo.

Caiff tenantiaid eu hannog i ddatblygu ac estyn eu busnesau er mwyn symud i ffermydd mwy naill ai o fewn Stad Ffermydd y Sir neu o fewn y sector preifat.

Caiff y Stad ei rheoli gan dîm mewnol, sy'n ffurfio rhan o wasanaeth Eiddo Corfforaethol y Cyngor.

 

 

Mae ffermydd ar osod yn cael eu hysbysebu yn y wasg leol. Lle'n briodol, bydd ffermydd ar osod yn cael eu hysbysebu yn y wasg ffermio genedlaethol (ffermydd mwy fel arfer). Mae manylion y ffermydd sydd i'w rhoi ar osod hefyd yn cael eu hanfon at y sawl sydd ar y rhestr bostio.

Gellir cael rhagor o fanylion a’r manylion llawn am £10 y daliad. Fel arfer, bydd diwrnod gweld penodol lle gall darpar ymgeiswyr edrych ar y fferm, gweld y cyfleusterau a thrafod unrhyw faterion y dymunant eu codi gyda'r Asiant Tir.

Yn dilyn y diwrnod gweld penodol, bydd gan ymgeiswyr gyfnod o amser i lenwi a chyflwyno cais a ffurflenni tendro. Yn y ffurflen gais, bydd angen nodi eich cynigion ar gyfer yr eiddo, nodi manylion am brofiad a hyfforddiant busnes perthnasol, a chadarnhau eich sefyllfa ariannol. Rhaid i ymgeiswyr ddangos fod ganddynt ddigon o wybodaeth trwy brofiad am y fenter arfaethedig a bod ganddynt ddigon o adnoddau ariannol i ddatblygu'r busnes.

Bydd daliadau fel arfer yn cael eu gosod ar dendr a rhoddir amcan o'r rhent ym manylion yr eiddo ar osod. Bydd y rhent fydd yn cael ei dendro yn un o sawl ffactor a ystyrir gan y Cyngor Sir pan fyddwn yn asesu'r ceisiadau. Bydd rhestr fer o ymgeiswyr yn cael ei llunio ac yna bydd gofyn i'r ymgeiswyr ar y rhestr fer gyflwyno cynllun busnes manwl. Bydd yr Asiant Tir fel arfer yn dymuno cwrdd â'r ymgeiswyr ar y rhestr fer yn eu cartrefi.

 

 

Sir Drefaldwyn

Aberhafesb

Abermiwl

Adfa

Arddlîn

Aberriw

Betws

Caersws

Cemais

Yr Ystog

Ffordun

Llandysilio

Garthmyl

Cegidfa

Ceri

Tre'r-llai

Llanfechain

Llanfyllin

Llansilin

Meifod

Trefaldwyn

Penstrowed

Cei'r Trallwng

Sarn

Sir Faesyfed

Burlingjobb

Bleddfa

Y Clas-ar-Wy

Glanyrafon

Tref-y-clawdd

Llanddewifach

Llanfaredd

Sir Frycheiniog

Cefn Cantref

Talachddu

Llangynidr

FFERMYDD AR OSOD

BRYNMAWR, SARN

Uned magu stoc 130-erw, yn cynnwys t? ar wahân a chanddo 3 ystafell wely, ac amrywiaeth o adeiladau defnyddiol a chyfoes ar gyfer da byw.

 

I’w osod dan Denantiaeth Busnes Fferm o 25 Mawrth 2018 am gyfnod o 12 mlynedd.

 

Dylai ymgeiswyr fod ag o leiaf bum mlynedd o brofiad ffermio ymarferol (gan gynnwys amser mewn Coleg neu Brifysgol yn astudio ar gyfer cymhwyster amaethyddol), mynediad i ddigon o adnoddau ariannol i roi stoc ac offer ar y fferm a’r awydd i ddilyn gyrfa ym maes amaethyddiaeth.

Dylid gwneud cais am fanylion (ynghyd â’ch enw llawn, cyfeiriad a rhif ffôn cyswllt) trwy e-bost i county.farms@powys.gov.uk . Bydd y manylion trwy’r e-bost yn rhad ac am ddim. Byddwn yn codi £15 am gopïau papur.

Ffôn: (01686) 611 812

 

YMWELD Â’R EIDDO TRWY DREFNIANT YN UNIG

FFERMYDD AR OSOD

PENYGELLI, ADFA

Uned magu stoc 50-erw, sy’n cynnwys t? ar wahân a chanddo 4 ystafell wely, adeiladau fferm traddodiadol a chyfoes defnyddiol a thir pori da.

 

I’w osod dan Denantiaeth Busnes Fferm o 25 Mawrth 2018 am gyfnod o 8 mlynedd.

 

Dylai ymgeiswyr fod ag o leiaf bum mlynedd o brofiad ffermio ymarferol (gan gynnwys amser mewn Coleg neu Brifysgol yn astudio ar gyfer cymhwyster amaethyddol), mynediad i ddigon o adnoddau ariannol i roi stoc ac offer ar y fferm a’r awydd i ddilyn gyrfa ym maes amaethyddiaeth.

Dylid gwneud cais am fanylion (ynghyd â’ch enw llawn, cyfeiriad a rhif ffôn cyswllt) trwy e-bost i county.farms@powys.gov.uk . Bydd y manylion trwy’r e-bost yn rhad ac am ddim. Byddwn yn codi £15 am gopïau papur.

Ffôn: (01686) 611 812

 

YMWELD Â’R EIDDO TRWY DREFNIANT YN UNIG

FFERMYDD AR OSOD

FRONHOWEY, CASTELL-PAEN

Uned magu stoc 85-erw gan gynnwys hawliau i bori 258 o ddefaid ar Fryn Llanbedr. Adeiladau traddodiadol a chyfoes ar gyfer da byw a th? ar wahân a chanddo 3 ystafell wely.

 

I’w osod dan Denantiaeth Busnes Fferm o 25 Mawrth 2018 am gyfnod o 8 mlynedd.

 

Dylai ymgeiswyr fod ag o leiaf bum mlynedd o brofiad ffermio ymarferol (gan gynnwys amser mewn Coleg neu Brifysgol yn astudio ar gyfer cymhwyster amaethyddol), mynediad i ddigon o adnoddau ariannol i roi stoc ac offer ar y fferm a’r awydd i ddilyn gyrfa ym maes amaethyddiaeth.

Dylid gwneud cais am fanylion (ynghyd â’ch enw llawn, cyfeiriad a rhif ffôn cyswllt) trwy e-bost i county.farms@powys.gov.uk . Bydd y manylion trwy’r e-bost yn rhad ac am ddim. Byddwn yn codi £15 am gopïau papur.

Ffôn: (01686) 611 812

YMWELD Â’R EIDDO TRWY DREFNIANT YN UNIG

Dylai ymgeiswyr feddu ar o leiaf bum mlynedd o brofiad ffermio ymarferol (a allai gynnwys hyd at dair blynedd a dreuliwyd mewn Coleg neu Brifysgol yn dilyn cymhwyster amaethyddol perthnasol) a dylent fod yn dymuno dilyn gyrfa mewn amaethyddiaeth.

 

GALLWCH WELD Y FFERMYDD TRWY DREFNIANT YNUNIG.

  1. To ask for property particulars, please fill in this form
  1. To receive email notification of forthcoming farm lettings, please complete this form
Clirio

Cyswllt

Powys Gogledd

Prisiau galw