Ffermydd y Sir

Delwedd o fferm

Gyda 144 daliad a thir yn estyn hyd at 11,400 erw, Stad Ffermydd Sir Powys yw'r ystâd fwyaf o'i math yng Nghymru, a'r bumed fwyaf ym Mhrydain. 

 

 

 

Delwedd o dir fferm

Rydym yn cadw'r Stad Ffermydd i ddarparu cyfleoedd i unigolion sefydlu a datblygu busnesau yn seiliedig ar ffermydd mewn ardaloedd gwledig. Mae'r Stad hefyd yn darparu incwm buddsoddi i'r Cyngor Sir trwy greu gwarged gweithredol bob blwyddyn.

Lleolir y mwyafrif o'r daliadau yn Sir Drefaldwyn ond mae sawl ystâd yn Sir Faesyfed a daliadau pellach yn Sir Frycheiniog.

Mae daliadau Ffermydd y Sir yn amrywio o 2 erw i 200 erw. Mae 'daliad' yn cynnwys ffermdy, adeiladau fferm a thir. Unedau magu stoc yw'r mwyafrif o'r daliadau ar hyn o bryd ond mae tua 20 daliad fferm laeth ar y Stad. Yn ychwanegol at hyn, mae sawl tenant wedi datblygu mentrau garddio a bydd y Cyngor Sir yn cefnogi mentrau arallgyfeirio neu 'ychwanegu gwerth' lle mae'r rhain yn addas i'r eiddo.

Caiff tenantiaid eu hannog i ddatblygu ac estyn eu busnesau er mwyn symud i ffermydd mwy naill ai o fewn Stad Ffermydd y Sir neu o fewn y sector preifat.

Caiff y Stad ei rheoli gan dîm mewnol, sy'n ffurfio rhan o wasanaeth Eiddo Corfforaethol y Cyngor.

 

 

Mae ffermydd ar osod yn cael eu hysbysebu yn y wasg leol. Lle'n briodol, bydd ffermydd ar osod yn cael eu hysbysebu yn y wasg ffermio genedlaethol (ffermydd mwy fel arfer). Mae manylion y ffermydd sydd i'w rhoi ar osod hefyd yn cael eu hanfon at y sawl sydd ar y rhestr bostio.

Gellir cael rhagor o fanylion a’r manylion llawn am £10 y daliad. Fel arfer, bydd diwrnod gweld penodol lle gall darpar ymgeiswyr edrych ar y fferm, gweld y cyfleusterau a thrafod unrhyw faterion y dymunant eu codi gyda'r Asiant Tir.

Yn dilyn y diwrnod gweld penodol, bydd gan ymgeiswyr gyfnod o amser i lenwi a chyflwyno cais a ffurflenni tendro. Yn y ffurflen gais, bydd angen nodi eich cynigion ar gyfer yr eiddo, nodi manylion am brofiad a hyfforddiant busnes perthnasol, a chadarnhau eich sefyllfa ariannol. Rhaid i ymgeiswyr ddangos fod ganddynt ddigon o wybodaeth trwy brofiad am y fenter arfaethedig a bod ganddynt ddigon o adnoddau ariannol i ddatblygu'r busnes.

Bydd daliadau fel arfer yn cael eu gosod ar dendr a rhoddir amcan o'r rhent ym manylion yr eiddo ar osod. Bydd y rhent fydd yn cael ei dendro yn un o sawl ffactor a ystyrir gan y Cyngor Sir pan fyddwn yn asesu'r ceisiadau. Bydd rhestr fer o ymgeiswyr yn cael ei llunio ac yna bydd gofyn i'r ymgeiswyr ar y rhestr fer gyflwyno cynllun busnes manwl. Bydd yr Asiant Tir fel arfer yn dymuno cwrdd â'r ymgeiswyr ar y rhestr fer yn eu cartrefi.

 

 

Sir Drefaldwyn

Aberhafesb

Abermiwl

Adfa

Arddlîn

Aberriw

Betws

Caersws

Cemais

Yr Ystog

Ffordun

Llandysilio

Garthmyl

Cegidfa

Ceri

Tre'r-llai

Llanfechain

Llanfyllin

Llansilin

Meifod

Trefaldwyn

Penstrowed

Cei'r Trallwng

Sarn

Sir Faesyfed

Burlingjobb

Bleddfa

Y Clas-ar-Wy

Glanyrafon

Tref-y-clawdd

Llanddewifach

Llanfaredd

Sir Frycheiniog

Cefn Cantref

Talachddu

Llangynidr

  1. To ask for property particulars, please fill in this form
  1. To receive email notification of forthcoming farm lettings, please complete this form