Eiddo ar Werth

Ar werth

Amryw o adeiladau fferm rhestredig Gradd II a dau d?, coetir a chaeau bychain sy’n ymestyn i 7.21 hectar (17.27 erw) sy’n cynnwys gardd â wal o’i chwmpas a safle hanesyddol Neuadd Garth mewn man blaenllaw ar gyrion pentref Cegidfa.

Mae’r eiddo’n cynnig datblygiadau posibl a defnydd amgen, yn dibynnu ar ganiatâd cynllunio a chaniatâd CADW.

Gwahoddir cynigion o gwmpas £650,000

Tir wrth ymyl Pont y Gelli Gandryll

 

 

 • Parsel bychan o dir 0.2 erw
 • Rhydd-ddaliad
 • Bydd yr eiddo yn wag wrth gwblhau
 • Er dibenion gardd ac amwynder yn unig

 

 

Pris oddeutu £6,000

Hen Lyfrgell Llanidloes, Mount Lane

 

 • Hen Lyfrgell 
 • Addas ar gyfer defnydd arall (yn ddibynnol ar ganiatad Cynllunio)
 • Rhydd-ddaliad
 • Bydd yr eiddo yn wag wrth gwblhau
 • Graddfa EPC - G

Pris gwerthiant oddeutu £120,000

Cliciwch i wneud y poster yn fwy

Tir wrth ymyl rhif 1 Cae Gwyn

 • Parsel bychan o dir 158.6 metr sgwar
 • I’w werthu gyda chyfyngiad defnydd er dibenion gardd neu amwynder yn unig
 • Rhydd-ddaliad
 • Meddiant gwag pan werthir

Pris gwerthu oddeutu £8,000

Cytunwyd ar y gwerthiant

Canolfan Gymunedol Hen Neuadd, Llanidloes

 • Adeilad a ddefnyddid fel canolfan gymunedol gynt
 • Adeilad pâr, un llawr, 288 medr sgwâr
 • Yn addas ar gyfer defnydd arall (yn amodol ar ganiatâd cynllunio)
 • Ar werth am amcan-bris o £45,000
 • Dosbarthiad Tystysgrif Perfformiad Ynni G

Mae swyddfa Ffermydd y Sir wedi derbyn cynnig ar gyfer rhydd-ddaliad y tir a ddangosir wedi’i amlinellu’n goch ar y cynllun isod, sy’n 0.135 erw o dir yn y Fron, Ffordun.

Yn unol â pholisi’r Cyngor, gwahoddir aelodau o’r cyhoedd sydd am gyflwyno cais i gystadlu â’r cynnig hwn ar gyfer y tir wneud hynny’n ysgrifenedig a dylid ei dderbyn cyn 18.8.2017 yn Adran Ffermydd y Sir, Cyngor Sir Powys, Depo Kirkhamsfield, Pool Road, Y Drenewydd, Powys SY16 3AF.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Adran Ffermydd y Sir ar (01686) 611 812 neu anfonwch e-bost county.farms@powys.gov.uk.

Dan drafodaeth – gellir parhau i drefnu ymweliadau

Brockwell, Trefaldwyn

 • Annedd un-talcen gydag amrediad o dai allan defnyddiol, gardd a man parcio.
 • Llety gyda dwy ystafell wely a digonedd o gymeriad, ond angen ei foderneiddio
 • Rhydd-ddaliad.
 • 1 Erw o borfa
 • Meddiant gwag pan fydd y gwerthiant wedi’i gwblhau.
 • Sgôr Ynni - E

 

Canllaw i’r Pris £220,000

Dan drafodaeth – gellir parhau i drefnu ymweliadau

Hen Ganolfan Ieuenctid Llanidloes, Mount Lane

 • Lleoliad yng nghanol y dref
 • Adeilad un llawr ar wahân oddeutu 230 metr sgwâr
 • Addas am ddefnydd amrywiol (yn ddibynnol ar ganiatâd cynllunio)
 • Pris gwerthu oddeutu £175.000
 • Pris rhent oddeutu £13,500 y flwyddyn

Tir ychwanegol yng Nghoed Penllain, Adfa, Y Drenewydd

 • S afle o 1.5 erw
 • Coetir yn cynnwys coed collddail a chonwydd
 • Rhydd-ddaliad
 • Meddiant gwag ar gwblhau

 

Pris o gwmpas £15,000

Tir gerllaw Byngalo T?-Canol, Llanfilo

 • Darn bach o dir, 83 medr sgwâr
 • I’w werthu dan gyfyngiad defnyddio at ddiben gardd neu amwynder yn unig.
 • Rhydd-ddaliadol.
 • Meddiant gwag ar ôl arwyddo’r cytundeb

Amcanbris £3,000

Dan drafodaeth – gellir parhau i drefnu ymweliadau

Safle hen lyfrgell Llanfair-ym-Muallt

 •  Adeilad yr hen lyfrgell gyda’r tu fewn yn mesur 223.97 metr sgwâr
 • Canol y dref
 • Yn addas i sawl defnydd (yn amodol ar ganiatâd)
 • Rhydd-ddaliad
 • Meddiant gwag ar gwblhau
 • Sgôr ynni – i’w gadarnhau

 

Pris o gwmpas £200,000

Mae Swyddfa’r Ffermydd Sirol wedi derbyn cynnig i brynu rhyddfraint y tir a ddangosir ag ymylon coch ar y cynllun isod, sef rhyw 124 metr sgwâr sy’n gyffiniol â Wern View, Lôn y Varchoel, Cei’r Trallwng. Pe hoffai unrhyw barti arall gyflwyno cynnig am y tir dan sylw, dylai Adran Eiddo Corfforaethol y Cyngor dderbyn y cynnig dim hwyrach na dydd Gwener 16 Rhagfyr.


I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Adran Ffermydd Sirol.

<center>SOLD STC

Tir yng Nghoedwig Goppa, Tre’r Llai, Y Trallwng

 • Safle 1.5 Erw
 • Coetir yn cynnwys coed llydanddail a bytholwyrdd sefydledig.
 • Rhydd-ddaliad
 • Meddiant gwag ar gwblhau

 Pris oddeutu £15,000.

Dan drafodaeth – gellir parhau i drefnu ymweliadau

Tir yn Lant Avenue, Llandrindod

Ardal fechan o dir i’w defnyddio fel gardd ac amwynder, oddeutu 131 metr sgwâr.

Bydd y cyngor yn symud y golau stryd sydd ar y tir ar hyn o bryd, fodd bynnag bydd y cyngor yn cadw’r hawl i gael mynediad i’r tir er mwyn cynnal y ceblau oddi tano.

Amcan bris £3000

Darn o dir serth y tu cefn i 49 Maesydre.

 

 • I’w werthu’n amodol am gyfyngiad defnydd, er dibenion gardd a mwynder yn unig.
 • Bydd y cyngor yn cadw hawl mynediad i gyrraedd ei dir.
 • Rhydd-ddaliad.
 • Meddiant gwag ar gwblhau.
 • Gwahoddir cynigion.

 

 

Hen Ysgol Bugeildy, Bugeildy ger Tref-y-Clawdd

 • Ysgol unllawr ar wahân wedi’i hadeiladu o frics, gyda chae chwarae o ryw 1.8 erw.
 • Potensial ar gyfer ailddatblygu, yn amodol ar gael y caniatâd cynllunio angenrheidiol.
 • O fewn ffiniau datblygu Bugeildy.
 • Rhydd-ddaliad.
 • Meddiant Gwag pan fydd y gwerthiant wedi’i Gwblhau
 • Cyfraddau ynni i’w cadarnhau

Pris ar gael ar gais.

Dan drafodaeth – gellir parhau i drefnu ymweliadau

Hen gyfleusterau cyhoeddus, Cemaes, Machynlleth

 • Hen gyfleusterau cyhoeddus yn cynnwys adeilad un llawr ar wahân
 • Yn wynebu’r ffordd fawr gyhoeddus.
 • Ger y Penrhos Arms.
 • Rhydd-ddaliad.
 • Meddiant gwag ar gwblhau. 

Cytunwyd ar y gwerthiant

Hen Swyddfa’r Post, Sarn, Y Drenewydd

 • Anheddle un talcen gydag ystod o adeiladau allanol defnyddiol, gardd a man parcio.
 • T? o gymeriad sydd angen ei foderneiddio gyda phum ystafell wely dros dri llawr.
 • Rhydd-ddaliad.
 • Meddiant gwag ar ôl cwblhau.
 • Sgôr Ynni - G.

Pris oddeutu £110,000

Best and final offers by the 26th February 2016.

Rhosybrithdir Old Quarry, Llanfyllin

 

 • Llain o dir yn nhreflan Rhosybrithdir hanner ffordd rhwng Llanfyllin a Llanrhaeadr-ym-Mochnant.
 • Maint tua 0.22 erw.
 • Mae darn hir o’r tir yn wynebu’r ffordd.
 • Rhydd-ddaliad.
 • Meddiant Gwag pan fydd y gwerthiant wedi’i gwblhau.

Canllaw i’r pris £40,000.

Cytunwyd ar y gwerthiant - derbynnir ymweliadau o hyd

Coetir ym Mhontneddfechan

 • Darnau o goetir a thir amwynder.
 • Wrth ymyl y pentref.
 • Meintiau yn amrywio o 0.21 erw - 1.21 erw.
 • Fe'i hysbysebir mewn tair lot ar wahân i gael eu gwerthu'n unigol neu yn ei gyfanrwydd.
 • Rhydd-ddaliad
 • Meddiant Gwag ar ôl cwblhau.
 • Amcangyfrif o'r Pris £2,000 - £5,000.
 1. I ymholi am fanylion eiddo, llenwch y ffurflen yma