Eiddo ar Werth

Ar Werth

HEN LYFRGELL TREF-Y-CLAWDD, HEOL Y GORLLEWIN, TREF-Y-CLAWDD

 • Adeilad un llawr ar wahân, 130 o fedrau sgwâr
 • Lleoliad cyfleus
 • Mae modd defnyddio’r adeilad at amrywiaeth o ddibenion (yn amodol ar ganiatâd cynllunio)
 • Oddeutu £80,000

Ar Werth

HEN NEUADD YMARFER LLANANDRAS (DRILL HALL), STRYD HENFFORDD

 

 • Adeilad un llawr mewn lleoliad da tua 200 metr sgwâr
 • Tu blaen yr adeilad ar y ffordd fawr gyda pharcio
 • Potensial i’w ddefnyddio ar gyfer defnydd amrywiol (yn ddibynnol ar gynllunio) 
 • Pris ar gyfer Rhydd-ddaliad tua £100,000

Ar Werth / I’w Gosod

HEN GANOLFAN IEUENCTID ABERHONDDU, HEOL CRADOC, ABERHONDDU

 

 • Adeilad 3 llawr mewn lleoliad da - 630 metr sgwâr
 • Tu blaen yr adeilad ar y ffordd fawr gyda pharcio
 • Potensial i’w ddefnyddio ar gyfer gwahanol fathau o ddefnydd (yn ddibynnol ar gynllunio)
 • Cyfanswm y safle 0.86 erw
 • Canllaw ar gyfer y Rhydd-ddaliad £300,000
 • Rhent Blynyddol oddeutu £15,000 y flwyddyn

Safle Datblygiad Preswyl yng Nghwmbach, Y Clas ar Wy, HR3 5NZ

Yn ymestyn i ryw 1.07 erw (0.35 ha) gyda chaniatâd cynllunio amlinellol am 8 d? newydd dan cais cynllunio P/2018/0106.

Gwahoddir cynigion.

Ar Werth

DEPO A GWEITHDAI PRIFFYRDD TALGARTH, TALGARTH GER ABERHONDDU

 • Lleoliadau ar safleoedd ffafriol a hwylus
 • Yn amlwg a chyfleus i’r briffordd
 • Byddai modd ei ddefnyddio at ddibenion amrywiol (yn amodol ar ganiatâd cynllunio)
 • Un erw (gellir ei rannu)
 • Cynigion yn uwch na £250,000 am y safle cyfan

Tir ar gyfer Datblygiadau Preswyl yn Sarn, Ger Y Drenewydd, Powys, SY16 4HG

Safle ar gyfer datblygiadau preswyl yn ymestyn i oddeutu 4.72 erw (1.909 ha) gyda chaniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer hyd at 45 anheddle o dan y cyfeirnod caniatâd  P/2016/0722 a roddwyd 13.9.2017.

 

Gwahoddir cynigion.

Tir ar gyfer Datblygiadau Preswyl yn yr Ystog, Trefaldwyn, Powys SY15 6AH

Safle ar gyfer datblygiadau preswyl yn ymestyn i oddeutu 3.85 erw (1.556 ha) mewn safle canolog yn yr Ystog.  Caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer hyd at 45 anheddle o dan y cyfeirnod caniatâd P/2016/0721 a roddwyd 12.1.2017.

 

Gwahoddir cynigion.

Dan drafodaeth – gellir parhau i drefnu ymweliadau

Brockwell, Trefaldwyn

 • Annedd un-talcen gydag amrediad o dai allan defnyddiol, gardd a man parcio.
 • Llety gyda dwy ystafell wely a digonedd o gymeriad, ond angen ei foderneiddio
 • Rhydd-ddaliad.
 • 1 Erw o borfa
 • Meddiant gwag pan fydd y gwerthiant wedi’i gwblhau.
 • Sgôr Ynni - E

 

Canllaw i’r Pris £220,000

Dan drafodaeth – gellir parhau i drefnu ymweliadau

Tir yn gyfagos i Brynafon Mawr, Glantwymyn, Machynlleth 

 • Cae 0.2 erw
 • Rhydd-ddaliad
 • Meddiant gwag pan fydd wedi’i gwblhau.
 • Mae posibilrwydd o ddatblygu’r tir neu’i ddefnyddio at ddibenion eraill, gan ddibynnu ar ganiatâd yr awdurdod cynllunio

Canllaw i’r pris £15,000

Ar werth

Amryw o adeiladau fferm rhestredig Gradd II a dau d?, coetir a chaeau bychain sy’n ymestyn i 7.21 hectar (17.27 erw) sy’n cynnwys gardd â wal o’i chwmpas a safle hanesyddol Neuadd Garth mewn man blaenllaw ar gyrion pentref Cegidfa.

Mae’r eiddo’n cynnig datblygiadau posibl a defnydd amgen, yn dibynnu ar ganiatâd cynllunio a chaniatâd CADW.

Gwahoddir cynigion o gwmpas £650,000

Hen Lyfrgell Llanidloes, Mount Lane

 

 • Hen Lyfrgell 
 • Addas ar gyfer defnydd arall (yn ddibynnol ar ganiatad Cynllunio)
 • Rhydd-ddaliad
 • Bydd yr eiddo yn wag wrth gwblhau
 • Graddfa EPC - G

Pris gwerthiant oddeutu £120,000

Cliciwch i wneud y poster yn fwy

Tir wrth ymyl rhif 1 Cae Gwyn

 • Parsel bychan o dir 158.6 metr sgwar
 • I’w werthu gyda chyfyngiad defnydd er dibenion gardd neu amwynder yn unig
 • Rhydd-ddaliad
 • Meddiant gwag pan werthir

Pris gwerthu oddeutu £8,000

Dan drafodaeth – gellir parhau i drefnu ymweliadau

Hen Ganolfan Ieuenctid Llanidloes, Mount Lane

 • Lleoliad yng nghanol y dref
 • Adeilad un llawr ar wahân oddeutu 230 metr sgwâr
 • Addas am ddefnydd amrywiol (yn ddibynnol ar ganiatâd cynllunio)
 • Pris gwerthu oddeutu £175.000
 • Pris rhent oddeutu £13,500 y flwyddyn

Tir ychwanegol yng Nghoed Penllain, Adfa, Y Drenewydd

 • S afle o 1.5 erw
 • Coetir yn cynnwys coed collddail a chonwydd
 • Rhydd-ddaliad
 • Meddiant gwag ar gwblhau

 

Pris o gwmpas £15,000

Tir gerllaw Byngalo T?-Canol, Llanfilo

 • Darn bach o dir, 83 medr sgwâr
 • I’w werthu dan gyfyngiad defnyddio at ddiben gardd neu amwynder yn unig.
 • Rhydd-ddaliadol.
 • Meddiant gwag ar ôl arwyddo’r cytundeb

Amcanbris £3,000

Dan drafodaeth – gellir parhau i drefnu ymweliadau

Safle hen lyfrgell Llanfair-ym-Muallt

 •  Adeilad yr hen lyfrgell gyda’r tu fewn yn mesur 223.97 metr sgwâr
 • Canol y dref
 • Yn addas i sawl defnydd (yn amodol ar ganiatâd)
 • Rhydd-ddaliad
 • Meddiant gwag ar gwblhau
 • Sgôr ynni – i’w gadarnhau

 

Pris o gwmpas £200,000

Dan drafodaeth – gellir parhau i drefnu ymweliadau

Tir yn Lant Avenue, Llandrindod

Ardal fechan o dir i’w defnyddio fel gardd ac amwynder, oddeutu 131 metr sgwâr.

Bydd y cyngor yn symud y golau stryd sydd ar y tir ar hyn o bryd, fodd bynnag bydd y cyngor yn cadw’r hawl i gael mynediad i’r tir er mwyn cynnal y ceblau oddi tano.

Amcan bris £3000

Darn o dir serth y tu cefn i 49 Maesydre.

 

 • I’w werthu’n amodol am gyfyngiad defnydd, er dibenion gardd a mwynder yn unig.
 • Bydd y cyngor yn cadw hawl mynediad i gyrraedd ei dir.
 • Rhydd-ddaliad.
 • Meddiant gwag ar gwblhau.
 • Gwahoddir cynigion.

 

 

Hen Ysgol Bugeildy, Bugeildy ger Tref-y-Clawdd

 • Ysgol unllawr ar wahân wedi’i hadeiladu o frics, gyda chae chwarae o ryw 1.8 erw.
 • Potensial ar gyfer ailddatblygu, yn amodol ar gael y caniatâd cynllunio angenrheidiol.
 • O fewn ffiniau datblygu Bugeildy.
 • Rhydd-ddaliad.
 • Meddiant Gwag pan fydd y gwerthiant wedi’i Gwblhau
 • Cyfraddau ynni i’w cadarnhau

Pris ar gael ar gais.

Dan drafodaeth – gellir parhau i drefnu ymweliadau

Hen gyfleusterau cyhoeddus, Cemaes, Machynlleth

 • Hen gyfleusterau cyhoeddus yn cynnwys adeilad un llawr ar wahân
 • Yn wynebu’r ffordd fawr gyhoeddus.
 • Ger y Penrhos Arms.
 • Rhydd-ddaliad.
 • Meddiant gwag ar gwblhau. 

Cytunwyd ar y gwerthiant

Hen Swyddfa’r Post, Sarn, Y Drenewydd

 • Anheddle un talcen gydag ystod o adeiladau allanol defnyddiol, gardd a man parcio.
 • T? o gymeriad sydd angen ei foderneiddio gyda phum ystafell wely dros dri llawr.
 • Rhydd-ddaliad.
 • Meddiant gwag ar ôl cwblhau.
 • Sgôr Ynni - G.

Pris oddeutu £110,000

Best and final offers by the 26th February 2016.

Rhosybrithdir Old Quarry, Llanfyllin

 

 • Llain o dir yn nhreflan Rhosybrithdir hanner ffordd rhwng Llanfyllin a Llanrhaeadr-ym-Mochnant.
 • Maint tua 0.22 erw.
 • Mae darn hir o’r tir yn wynebu’r ffordd.
 • Rhydd-ddaliad.
 • Meddiant Gwag pan fydd y gwerthiant wedi’i gwblhau.

Canllaw i’r pris £40,000.

Cytunwyd ar y gwerthiant - derbynnir ymweliadau o hyd

Coetir ym Mhontneddfechan

 • Darnau o goetir a thir amwynder.
 • Wrth ymyl y pentref.
 • Meintiau yn amrywio o 0.21 erw - 1.21 erw.
 • Fe'i hysbysebir mewn tair lot ar wahân i gael eu gwerthu'n unigol neu yn ei gyfanrwydd.
 • Rhydd-ddaliad
 • Meddiant Gwag ar ôl cwblhau.
 • Amcangyfrif o'r Pris £2,000 - £5,000.
 1. I ymholi am fanylion eiddo, llenwch y ffurflen yma