Eiddo Ar Osod

Mae gan y cyngor bortffolio o unedau cychwynnol, gweithdai a swyddfeydd mewn 13 lleoliad led led Powys. Mae gennym dros 90,000 troedfedd sgwâr o le gwaith i swyddfeydd a diwydiannau gyda 160 o weithdai ac unedau swyddfa bychain.

Mae’n bosibl bod gan Stad Ffermydd y Sir adeiladau fferm segur mewn rhai ardaloedd gyda’r potensial i’w defnyddio fel gweithdy, lle storio neu ddefnydd diwydiannol ysgafn, yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

Os ydych chi’n chwilio am safle masnachol bach yn un o’r ardaloedd canlynol, cysylltwch â swyddfa Ffermydd y Sir am drafodaeth am eich anghenion a beth sydd ar gael:

Arddlîn, Caersws, Cemaes, Llanfaredd, Llansilin, Cei’r Trallwng, Sarn

I’W OSOD

Canolfan Groeso Aberhonddu

LD3 9DA

 

 • Adeilad amlwg ar wahân ac mewn lleoliad da
 • Llawr gwaelod amlbwrpas tua 150 metr sgwâr
 • Lifft i’r llawr cyntaf tua 100 metr sgwâr
 • Addas i’w ddefnyddio ar gyfer gwahanol bethau (yn ddibynnol ar ganiatad cynllunio).
 • Rhent oddeutu £25,000 y flwyddyn
 • Ar gael Gwanwyn 2018 

 

I’w Gosod – Adeiladau Fferm, Garth, Cegidfa

Rhan o ystod o adeiladau fferm traddodiadol yng Ngarth yn cynnwys siedau cadw gwartheg dull traddodiadol. 

Ar gael ar gyfer storio amaethyddol neu rywbeth tebyg tan 4 Mawrth 2018.  Sylwer nid oes unrhyw gyflenwad trydan i’r adeiladau. 

Bydd rhaid i’r deilydd talu ffi trwydded ymlaen llaw cyn dechrau a swm ychwanegol ar gyfer prif gyflenwad dwr di-fesur.  Cynigion/datganiadau o ddiddordeb i county.farms@powys.gov.uk cyn 1.11.2017.   Ymweliadau trwy drefniant yn unig.

 Prydles wedi’i chytuno – derbynnir ymweliadau o hyd

 

Rhan o’r Depo Priffyrdd yn Llanandras, Lôn y Felin.

 • Adeilad 3 cilfach â blaen agored yn mesur 200.5 metr sgwâr
 • Swyddfa Gludadwy 18.7 metr sgwâr
 • Lle caeedig diogel gyda lle parcio
 • D?r o’r prif gyflenwad, systemau draenio a thrydan 

Pris rhentu tua £4,200 y flwyddyn heb gynnwys y prif wasanaethau a threthi busnes.

Yn addas i amrywiaeth o ddefnydd diwydiannol ysgafn.

Bydd y Cyngor yn cadw’r adeilad mwyaf ar y safle i storio graean a bydd angen i’r Landlord gadw mynediad er mwyn dosbarthu a chasglu graean a pheiriannau.

Ar werth / I’w osod

Canolfan Gweithgareddau Awyr Agored Penffordd-las
Penffordd-las
Llanbrynmair
Powys

 • Cyfle busnes cyffrous sy’n addas at ddefnydd amrywiol
 • Llety ar gyfer 63 mewn 10 ystafell wely
 • Llety staff a storfeydd helaeth
 • Safle godidog 1.6 erw ger Llyn Clywedog

Gwahoddir cynigion am brydles newydd neu werthiant erbyn 18 Awst 2017

http://www.gva.co.uk/Property/11897/

Uned ar Stad Ddiwydiannol Ffrwdgrech, Aberhonddu

Mae gan y Cyngor uned ar y stad boblogaidd hon a’r bwriad yw ei rhannu’n unedau llai.

Rydym yn chwilio am ddatganiadau o ddiddordeb gan fusnesau sydd am rhentu lle yn yr unedau newydd llai.  Dylent fod yn barod erbyn haf 2018.

 

Am ragor o fanylion, ffoniwch 01686 611588 neu anfonwch e-bost at lyn.hall@powys.gov.uk

 1. I ymholi am fanylion eiddo, llenwch y ffurflen yma
Clirio