Eiddo Ar Osod

Mae gan y cyngor bortffolio o unedau cychwynnol, gweithdai a swyddfeydd mewn 13 lleoliad led led Powys. Mae gennym dros 90,000 troedfedd sgwâr o le gwaith i swyddfeydd a diwydiannau gyda 160 o weithdai ac unedau swyddfa bychain.

Mae’n bosibl bod gan Stad Ffermydd y Sir adeiladau fferm segur mewn rhai ardaloedd gyda’r potensial i’w defnyddio fel gweithdy, lle storio neu ddefnydd diwydiannol ysgafn, yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

Os ydych chi’n chwilio am safle masnachol bach yn un o’r ardaloedd canlynol, cysylltwch â swyddfa Ffermydd y Sir am drafodaeth am eich anghenion a beth sydd ar gael:

Arddlîn, Caersws, Cemaes, Llanfaredd, Llansilin, Cei’r Trallwng, Sarn

I’w Gosod – Adeiladau Fferm, Garth, Cegidfa

Rhan o ystod o adeiladau fferm traddodiadol yng Ngarth yn cynnwys siedau cadw gwartheg dull traddodiadol. 

Ar gael ar gyfer storio amaethyddol neu rywbeth tebyg tan 4 Mawrth 2018.  Sylwer nid oes unrhyw gyflenwad trydan i’r adeiladau. 

Bydd rhaid i’r deilydd talu ffi trwydded ymlaen llaw cyn dechrau a swm ychwanegol ar gyfer prif gyflenwad dwr di-fesur.  Cynigion/datganiadau o ddiddordeb i county.farms@powys.gov.uk cyn 1.11.2017.   Ymweliadau trwy drefniant yn unig.

 Prydles wedi’i chytuno – derbynnir ymweliadau o hyd

 

Rhan o’r Depo Priffyrdd yn Llanandras, Lôn y Felin.

  • Adeilad 3 cilfach â blaen agored yn mesur 200.5 metr sgwâr
  • Swyddfa Gludadwy 18.7 metr sgwâr
  • Lle caeedig diogel gyda lle parcio
  • D?r o’r prif gyflenwad, systemau draenio a thrydan 

Pris rhentu tua £4,200 y flwyddyn heb gynnwys y prif wasanaethau a threthi busnes.

Yn addas i amrywiaeth o ddefnydd diwydiannol ysgafn.

Bydd y Cyngor yn cadw’r adeilad mwyaf ar y safle i storio graean a bydd angen i’r Landlord gadw mynediad er mwyn dosbarthu a chasglu graean a pheiriannau.

Ar werth / I’w osod

Canolfan Gweithgareddau Awyr Agored Penffordd-las
Penffordd-las
Llanbrynmair
Powys

  • Cyfle busnes cyffrous sy’n addas at ddefnydd amrywiol
  • Llety ar gyfer 63 mewn 10 ystafell wely
  • Llety staff a storfeydd helaeth
  • Safle godidog 1.6 erw ger Llyn Clywedog

Gwahoddir cynigion am brydles newydd neu werthiant erbyn 18 Awst 2017

http://www.gva.co.uk/Property/11897/

Uned yn Stad Ddiwydiannol Ffrwdgrech, Aberhonddu

Yn ddiweddar, mae’r Cyngor wedi prynu uned ar y stad boblogaidd hon gyda’r nod o’i rhannu’n unedau llai o faint.

Mae’r eiddo cyfan 360 meter sgwar ar gael I’w Osod am dymor byr cyn cychwyn ar y gwaith adnewyddu.

Gofynnir hefyd am ddatganiadau o ddiddordeb gan fusnesau sydd am rentu lle yn yr unedau llai o faint ac a fydd wedi’u hadnewyddu’n gyfan gwbl.

Am ragor o wybodaeth ffoniwch 01597 827607 neu anfonwch e-bost at property.sales@powys.gov.uk

  1. I ymholi am fanylion eiddo, llenwch y ffurflen yma
Clirio