Eiddo Ar Osod

Mae gan y cyngor bortffolio o unedau cychwynnol, gweithdai a swyddfeydd mewn 13 lleoliad led led Powys. Mae gennym dros 90,000 troedfedd sgwâr o le gwaith i swyddfeydd a diwydiannau gyda 160 o weithdai ac unedau swyddfa bychain.

Mae’n bosibl bod gan Stad Ffermydd y Sir adeiladau fferm segur mewn rhai ardaloedd gyda’r potensial i’w defnyddio fel gweithdy, lle storio neu ddefnydd diwydiannol ysgafn, yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

Os ydych chi’n chwilio am safle masnachol bach yn un o’r ardaloedd canlynol, cysylltwch â swyddfa Ffermydd y Sir am drafodaeth am eich anghenion a beth sydd ar gael:

Arddlîn, Caersws, Cemaes, Llanfaredd, Llansilin, Cei’r Trallwng, Sarn

Ystradgynlais SA9 1BS

 

 • Unedau diwydiannol ysgafn gyda chaeadau sy’n rholio lawr a mynediad ar gyfer cerbydau Mawr
 • Mae ystod o unedau a meintiau ar gael, 950-3765 o droedfeddi sgwâr
 • Ar gael nawr - £430 i £1,300 y mis

 

 

Llanerfyl SY21 0AS

 • Unedau Crefftau Modern ar gael mewn llecyn hardd - 250-750 o droedfeddi sgwâr
 • Mae parcio yn yr iard ganolog gyda chyfleusterau cyffredin â gwasanaeth
 • Ar gael nawr - £115 i £300 y mis

Caersws, SY17 5NA

 • Mae unedau Crefftau Modern ar gael – 300 i 565 o droedfeddi sgwâr
 • Mae parcio yn yr iard ganolog gyda chyfleusterau cyffredin â gwasanaeth
 • Iard ddiogel a phreifat y tu cefn i bob uned
 • Ar gael ar unwaith - £140 i £255 y mis

Ysgubor T? Mawr, Talgarth, LD3 0AH

 • Unedau busnes ar lawr cyntaf ysgubor hanesyddol wedi’i hadnewyddu – 270 i 380 o droedfeddi sgwâr.
 • Parcio preifat oddi ar y ffordd, cyfleusterau cyffredin â gwasanaeth.
 • Ar gael erbyn Gwanwyn 2019.

Llanbedr Ger Crughywel

Tir pori ar osod

 • 1 erw o dir yn agos i bentref Llanbedr
 • I’w osod trwy dendr ar drwydded pori
 • Ffurflenni tendro i’w cael gan david.pritchard@powys.gov.uk
 • Dyddiad cau 14 Medi  2018

Ar Werth / I’w Gosod

HEN GANOLFAN IEUENCTID ABERHONDDU, HEOL CRADOC, ABERHONDDU

 • Adeilad 3 llawr mewn lleoliad da - 630 metr sgwâr
 • Tu blaen yr adeilad ar y ffordd fawr gyda pharcio
 • Potensial i’w ddefnyddio ar gyfer gwahanol fathau o ddefnydd (yn ddibynnol ar gynllunio)
 • Cyfanswm y safle 0.86 erw
 • Canllaw ar gyfer y Rhydd-ddaliad £300,000
 • Rhent Blynyddol oddeutu £15,000 y flwyddyn

I’w Osod (Efallai gwerthu) 


HEN LYFRGELL TALGARTH, STRYD NEWYDD TALGARTH

 

 • Adeilad un llawr ar wahân 157 metr sgwâr
 • Lleoliad cyfleus
 • Potensial i’w ddefnyddio ar gyfer gwahanol fathau o ddefnydd (yn ddibynnol ar gynllunio)
 • Rhent Blynyddol oddeutu £7,800 y flwyddyn

T? Ladywell Y Drenewydd

 

Swyddfeydd ac ystafell gyfarfod ar gael i’w gosod am gyfnod byr.

Lleoliad amlwg yng nghanol y Drenewydd.
Wedi'i lleoli ar gefnffordd yr A483 gyda chysylltiadau ffyrdd da â threfi cyfagos y Trallwng 14 milltir ac Amwythig 33 milltir.

Mae cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus da ar gael trwy Orsaf Fysiau'r Drenewydd a'r Orsaf Drenau gyda gwasanaethau trên bob awr i'r Amwythig a Birmingham.

Bydd y trefniant yn cynnwys defnydd o'r maes parcio a'r ceginau cymunedol sy’n cael eu defnyddio gan bobl eraill.

Mae’r rhent yn dechrau o £10 y droedfedd sgwâr a thâl gwasanaeth.

I ymholi, cysylltwch â property.maintenance@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 82763

Uned ar Stad Ddiwydiannol Ffrwdgrech, Aberhonddu

Mae gan y Cyngor uned ar y stad boblogaidd hon a’r bwriad yw ei rhannu’n unedau llai.

Rydym yn chwilio am ddatganiadau o ddiddordeb gan fusnesau sydd am rhentu lle yn yr unedau newydd llai.

Am ragor o fanylion, ffoniwch 01686 611588 neu anfonwch e-bost at lyn.hall@powys.gov.uk

 1. I ymholi am fanylion eiddo, llenwch y ffurflen yma