Gweld manylion eiddo Cyngor Sir Powys ar werth neu ar osod

Image of County Hall

Mae'r Cyngor yn berchen ar eiddo sy'n cael ei ddefnyddio wrth ddarparu cyfleusterau a gwasanaethau i'r cyhoedd. Rydym yn cadw mapiau'r Arolwg Ordnans sy'n dangos ffiniau'r holl dir sy'n perthyn i ni, yn ogystal â manylion yr holl bryniannau a gwerthiannau, ynghyd â phrydlesi, cytundebau gosod, trwyddedau a hawddfreintiau.

Eiddo ac Asedau

Rydym yn gyfrifol am reoli amrediad eang o eiddo ledled y sir. Mae hyn yn cynnwys ysgolion, swyddfeydd y cyngor, stadau fferm, canolfannau hamdden a llyfrgelloedd. Mae gennym hefyd bortffolio sylweddol o eiddo, tir a safleoedd sy'n addas ar gyfer sawl math o fusnes ac anghenion arbennig.

Mae eiddo'n adnodd gwerthfawr, ac mae'r ffordd rydym yn defnyddio ac yn rheoli ein hasedau'n ganolog i'n gallu i ddarparu gwasanaethau'n effeithiol.

 

Cofrestr Asedau

Mae'r Gofrestr Asedau yn dal holl gofnodion perchen eiddo Cyngor Sir Powys. Os ydych yn dymuno gwybod a ydym yn berchen darn penodol o dir ai peidio, defnyddiwch y wybodaeth a gyflwynir i gysylltu.

Os nad yw'r tir yn perthyn i'r Cyngor, mae'n bosibl y bydd y Gofrestrfa Tir yn gallu helpu.

Cyswllt

canol powys

Prisiau galw