Edrych am gyngor a chymorth busnes

Image of a man holding a business card

Os ydych yn rhedeg busnes ym Mhowys, gallwch fod yn gymwys am gyngor busnes neu gymorth arbenigol i'ch helpu i dyfu eich busnes, cyflogi staff neu i roi TGCh ar waith. Rydym yn gweithio gyda gwasanaethau cymorth a chynghori yn y sir a gallwn eich cyfeirio at gymorth a chyngor.

 

 

Delwedd o logo

Am gyngor busnes cyffredinol i fusnesau o bob maint, gall Busnes Cymru gynnig gwybodaeth a gwasanaethau cynghori un i un:

 

.

Image of logo

Croeso i Arwain, Rhaglen LEADER ym Mhowys

Mae Arwain, a arianwyd trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru fel rhan o Gronfa Amaeth Llywodraeth Cymru ac Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig yn gweithio gyda Chyngor Sir Powys i gyflenwi rhaglen LEADER 2014 - 2020 ym Mhowys.

Mae LEADER yn defnyddio gwybodaeth leol i hyrwyddo datblygu gwledig cymunedol sy'n ddi-fwlch ac yn datblygu o'r gwaelod i fyny. Ffurfiwyd Grwp Gweithredu Lleol Powys yn Unig a chyflwynwyd Strategaeth ar gyfer Datblygu Lleol i Lywodraeth Cymru fis Medi 2014. Llwyddodd i sicrhau £3,750,000 ar gyfer prosiectau a fydd yn creu cymunedau lleol sydd wedi'u bywiogi, eu grymuso a'u cysylltu â'i gilydd. Bydd yn darparu atebion cynaliadwy ac arloesol i broblemau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol, nawr ac yn y dyfodol, er mwyn ychwanegu at gyfoeth economaidd y Sir.

Bydd gweithgareddau'r prosiect yn cael eu darparu dan bob un o 4 Thema LEADER

  • Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol
  • Hwyluso datblygiad cynfasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byrion
  • Chwilio am ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol
  • Ynni adnewyddadwy ar lefel gymunedol
  • Manteisio ar dechnoleg ddigidol

I gael rhagor o wybodaeth neu i wneud cais, ewch i http://www.arwain.wales/