Talu anfoneb

Gallwch wneud taliadau i Gyngor Sir Powys gan ddefnyddio un o'r dulliau canlynol. Gallwch ein talu ni am bethau eraill trwy ddilyn dolenni eraill ar y dudalen yma.

Heb fod yn ceisio talu anfoneb? Dim ond ar gyfer talu anfonebau mae'r dudalen yma - defnyddiwch yr adran 'Pethau eraill i'w gwneud' ar gyfer unrhyw daliad arall.

Taliadau ar-lein

Gallwch dalu anfoneb unrhyw awr o'r dydd neu'r nos gan ddefnyddio'n system dalu ddiogel ar-lein.

Talu ar-lein

Taliadau ar-lein

Talu trwy Ddebyd Uniongyrchol

Debyd Uniongyrchol

Os byddwch yn derbyn anfonebau gennym yn aml am yr un math o beth, gallwch ddewis talu pob anfoneb yn y dyfodol trwy ddebyd uniongyrchol. Allwch chi ddim talu unrhyw anfonebau a gawsoch yn barod, a gallwch chi ddim talu fesul rhandaliadau

Os ydych wedi sefydlu gorchymyn sefydlog ar gyfer hyn o'r blaen, a wnewch chi ddileu hwn yn eich banc fel na fyddwch yn talu ddwywaith.

Sut mae'n gweithio: 

 1. Argraffwch y ffurflen Mandad debyd uniongychol a'i dychwelyd i'r cyfeiriad sydd ar y ffurflen. Gwnewch yn siwr eich bod yn llofnodi'r ffurflen ac nad ydych yn drysu'r Rhif Cwsmer gyda rhif yr anfoneb. Mae rhif i'w defnyddio ar y cefn os oes angen cyngor arnoch.
 2. Byddwn yn prosesu'r ffurflen ac yn ei hanfon i'r banc neu'r gymdeithas adeiladu.
 3. Y tro nesaf y bydd gennym anfoneb ar eich cyfer, byddwn yn ei hanfon atoch fel arfer mewn da bryd.
 4. O leiaf 14 diwrnod ar ôl dyddiad yr anfoneb, byddwn yn cymryd y swm . Os ydych eisoes wedi talu rhan o'r anfoneb, byddwn yn cymryd dim ond y swm sy'n weddill heb ei dalu.

Ffurflen mandad Debyd Uniongyrchol

Lawrlwythwch y ffurflen mandad debyd uniongyrchol

Defnyddir hon yn aml ar gyfer:

 • Anfonebau gwastraff masnachol
 • Anfonebau gofal cymdeithasol
 • Anfonebau Careline /larymau gofal
 • Anfonebau stadau
 • Anfonebau rhent gweithdai Busnes
 • Anfonebau rhent tir

Talu dros y ffôn

Gallwch dalu gyda cherdyn debyd/credyd ar y rhif ffôn awtomataidd 24 awr

Cofiwch gael yr anfoneb neu’r cyfeirnod wrth law pan fyddwch yn ffonio.

Ffôn

03300 889 578

Cael trafferth talu?

Eich cyfrifoldeb chi yw talu unrhyw arian sy'n ddyledus gennych i Gyngor Sir Powys o fewn yr amser a bennir (30 diwrnod mewn perthynas ag anfonebau cyffredinol).

Os ydych yn cael anhawster difrifol yn gwneud taliadau:

 • Gyda rhenti tai cyngor - Ffôn: 01597 827304
 • Gydag anfonebau cyffredinol - Ffôn: 01597 826339