Cydraddoldeb a thegwch yn y cyngor

Mae gennym Gynllun Cydraddoldeb Strategol i sicrhau ein bod yn diwallu anghenion pawb ac er mwyn ein helpu i fynd i'r afael ag anfanteision. Mabwysiadwyd y cynllun yn 2016 a bydd yn destun adolygiad blynyddol.

Ynddo mae'r Awdurod yn amlinellu sut y bydd yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ystod y pedair blynedd nesaf, rhai o'r camau ymarferol y byddwn yn eu cymryd i sicrhau bod ein hymrwymiadau ar waith, pwysigrwydd y data, sut y byddwn yn monitro ein perfformiad ac effeithiolrwdd y Cynllun Strategol yma.

Mae'r cynllun yn manylu ar saith amcan gwella. Dyma'r saith peth bydd y Cyngor yn canolbwyntio ar eu gwella rhwng  2016 a 2020.

 Ystyriwyd amrediad o bapurau a thystiolaeth yn ofalus wrth benderfynu ar yr amcanion allweddol.

YMGYNGHORIAD AML-ASIANTAETH

Adroddiad y Crynodeb Gweithredol

Adroddiad Llawn (Technegol)

Digwyddiad 'Dweud eich Dweud' Powys - Crynodeb o ymatebion Ymgysylltu

COMISIWN CYDRADDOLDEB A HAWLIAU DYNOL

A yw Cymru'n Decach?

 

 

 

Yn 2016 gyda dyfodiad y Ddeddf Lles a Chenedlaethau'r Dyfodol fe wnaethon ni integreiddio'r gofynion o ran asesiadau effaith a chreu pecyn offer ymarferol. Mae'r pecyn offer wedi ymgorffori'r  gofynion deddfwriaethol canlynol:  Cyddraddoldebau, Gweledigaeth a Blaenoriaethau Strategol y Cyngor, y Gymraeg, Cenedlaethau'r Dyfodol a Datblygu Cynaliadwy, Rheoli Risg, Diogelu ac egwyddorion a chanllawiau craidd eraill.  
Bydd y pecyn offer yma'n hwyluso gwell penderfyniadau, ar sail tystiolaeth, sy'n ystyriol o'r oblygiadau ehangach i'r gwasanaeth, y cyngor a chymunedau ym Mhowys. Bydd yn dangos bod y cyngor wedi rhoi'r sylw dyledus i'r gofynion corfforaethol, deddfwriaethol  a rheoleiddio sydd arno.  

  1. Os hoffech chi helpu'r cyngor i symud ymlaen gyda'r cynllun yma, teipiwch eich manylion cysylltu isod er mwyn i ni allu cysylltu â chi yn y dyfodol i drafod sut allech chi helpu

Lawr lwytho'r cynllun

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2017-2020 diweddariad

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020 – Asesiad Effaith

Os hoffech gael y ddogfen hon mewn print bras, Braille, mewn ffurf Hawdd ei ddarllen neu ffurf clywedol, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.

Os oes gennych gwyn am unrhyw fater cydraddoldeb (cefndir ethnig, hil, rhyw, oed, anabledd, crefydd/credoau, tueddiadau rhywiol neu iaith), defnyddiwch ein ffurflen Gwyno ond rhowch wybod i ni fod yn gwyn yn ymwneud â mater cydraddoldeb.