Ysgol Dafydd Llwyd

Ysgol Gynradd cyfrwng Cymraeg Dyffryn Hafren - ysgol fro gymunedol arloes9ol newydd ym Mhowys, sy'n gallu darparu addysg gynradd cyfrwng Cymraeg o'r safon uchaf.

Ar amser ac o fewn y gyllideb

Mae’r gwaith ar gartref newydd addysg gynradd Gymraeg yn Y Drenewydd bron yn barod ar gyfer y diwrnod agor ar ddydd Llun 11 Ionawr.

Mae gwaith addurno tu fewn adeilad newydd Ysgol Dafydd Llwyd bron â dod i ben, yn barod i’r disgyblion symud mewn ym mis Ionawr.

Dywedodd y Pennaeth Sian Davies: “Dyma’r weledigaeth yn dod yn realiti.  O’r diwedd, ar ôl blynyddoedd o drafod, mae addysg Gymraeg yn cael adeilad pwrpasol a haeddiannol yn ardal Y Drenewydd.  Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi’n cefnogi ni o’r diwrnod cyntaf ac rwy’n edrych ymlaen at weld cynnydd yn nifer y disgyblion sy’n derbyn addysg Gymraeg yn y dyfodol.”

Mae lle i 300 o ddisgyblion yn yr ysgol, ac ariannwyd yr adeilad newydd yn rhannol gan Lywodraeth Cymru, gyda’r gweddill gan Gyngor Sir Powys.  

Dywedodd y Cynghorydd Arwel Jones, Aelod o’r Cabinet sy’n gyfrifol am Ysgolion: “Rwy wrth fy modd bod yr adeilad newydd hwn bron yn barod, sydd wedi’i gynllunio i safon uchel iawn o ran arbed ynni.  Rwy am ddymuno’r gorau i’r disgyblion, staff a llywodraethwyr wrth iddynt symud i’w cartref newydd ym mis Ionawr.”

Darllen y datganiad llawn i'r wasg       |       Ewch i'n tudalen Facebook

Images of Dafydd Llwyd school
Images of Dafydd Llwyd school
Images of Dafydd Llwyd school

Y Prosiect

Plan image of the school

 

Bydd yr ysgol newydd ar safle Ysgol Uwchradd Y Drenewydd yn lle Ysgol bresennol Dafydd Llwyd.

 

Gyda lle i hyd at 300 o ddisgyblion, bydd yr ysgol yn gallu darparu ar gyfer pob disgybl – boed yn abl neu’n anabl, a’r bwriad yw cynnwys uned Anghenion Dysgu Ychwanegol, uned aml-asiantaeth/Partneriaeth Plant a Phobl Ifanc a chyfleusterau dysgu i oedolion.  Bydd hefyd yn cynnwys cyfleusterau blynyddoedd cynnar i hyd at 69 o ddisgyblion rhan amser yn lle’r Cylch Meithrin.

 

Bydd yr ysgol newydd yn un o genhedlaeth newydd o ysgolion sy’n arbed ynni lle bydd lleihau allyriadau carbon a datblygu cynaliadwy wrth wraidd y cynllun.  Defnyddir ffynonellau ynni goddefol cymaint â phosibl.

 

Mae’r cynlluniau wedi ystyried egwyddorion megis amlinellau mynediad sydd wedi’u diffinio’n glir, gwahanu ardaloedd lle bydd disgyblion yn gallu chwarae i ffwrdd o feysydd parcio a diffinio’r ardaloedd lle bydd disgyblion, staff ac ymwelwyr yn gallu cyrraedd yr ysgol heb beryglu diogelwch.  Ystyriwyd hefyd tirlunio caled a meddal, cyfleoedd i ddysgu yn yr awyr agored a gwneud gweithgareddau gr?p, golau ac awyru naturiol a gwneud yn fawr o ynni solar am ddim.

 

Rydym yn gobeithio agor yr ysgol newydd ym mis Ionawr 2016.

 

Meddai Sian Davies, Pennaeth Dafydd Llwyd:

 

“Dyma’r weledigaeth yn troi’n realiti.  O’r diwedd ar ôl blynyddoedd o drafod, mae addysg Gymraeg yn haeddiannol iawn wedi cael adeilad pwrpasol yn ardal Y Drenewydd.  Hoffwn ddiolch i bawb a’n cefnogodd ni o’r diwrnod cyntaf, ac rwy’n edrych ymlaen at weld nifer fwy o ddisgyblion yn cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn y dyfodol agos.”