Ymgynghoriad ar y Gwasanaeth Llyfrgelloedd 2014

Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cynaliadwy ar gyfer Powys

Mae'n rhaid i'r cyngor newid y ffordd mae'n gweithio.  Mae'r wasgfa ar wariant cenedlaethol a'r torriadau mewn gwasanaethau cyhoeddus wedi cael effaith enfawr ar ein gallu i gyflwyno gwasanaethau. 

Mae'r cyngor yn wynebu diffyg ariannol o £20m yn 2014/15 oherwydd chwyddiant, newidiadau demograffig a galw cynyddol am ein gwasanaethau a bydd angen i ni wneud arbedion pellach o £20m erbyn diwedd 2016/17.  I roi hyn mewn cyd-destun, cyllideb refeniw'r cyngor ar gyfer 2013/14 oedd £248m.  Gwariwyd y mwyafrif o hyn ar ein hysgolion a gofal cymdeithasol. 

Fodd bynnag, mae'n rhaid i ni hefyd diwallu anghenion Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru, Llywodraeth y Cynulliad.  Bydd y ddau beth hyn yn golygu y bydd yn rhaid i'r gwasanaeth llyfrgelloedd newid ond cyn bod y cynghorwyr ar ein Cabinet yn gwneud penderfyniad, rydym am roi cyfle i bobl Powys i rannu eu barn a'u syniadau.

Gallwch weld copi o'r Ddogfen Ymgynghorol llawn neu grynodeb drwy'r dolenni isod.

Lawr lwytho'r ddogfen Ymgynghori

Lawr lwytho crynodeb o'r Ddogfen Ymgynghori

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi cau yn awr.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ymatebion oedd 19 Medi, 2014.  Bydd ein Cabinet yn ystyried yr adborth yn awr ar ddydd Mawrth 21 Hydrefcyn iddynt wneud penderfyniadau.

 

Darllenwch yr adroddiad adborth sydd i'w ystyried