Ymgynghoriad ar y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy

Ar hyn o bryd, rydym yn cynnal yr arolwg 10 mlynedd cyntaf ar y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy.

Daeth y gofyniad i lunio'r cynllun hwn yn sgil Deddf Hawliau Tramwy a Chefn Gwlad 200 a gyda hyn, mae dyletswydd i adolygu'r cynllun ar sail 10 mlynedd.

 

Beth mae'r cynllun yn ei wneud?

Mae'r cynllun deng mlynedd yn manylu ar sut mae'r cyngor yn mynd i ddynodi, blaenoriaethu a chynllunio ar gyfer unrhyw welliannau i'r rhwydwaith hawliau tramwy lleol a thir arall sydd â mynediad i'r cyhoedd arno - a thrwy wneud hynny gwneud gwell darpariaeth ar gyfer cerddwyr, seiclwyr, marchogwyr, gyrrwyr cerbydau sy'n cael eu tynnu gan geffyl, modurwyr sy'n gyrru oddi ar y ffordd a phobl â phroblemau symudedd. 

Rydym am gael eich barn

Rydym am wybod sut yr ydych chi'n teimlo am gyflwr y rhwydwaith presennol, pa mor aml mae'n cael ei ddefnyddio, pa rwystrau a allai eich atal chi neu eraill rhag mwynhau cefn gwlad a'r hyn yr hoffech chi ei weld o ran blaenoriaethu gwaith yn ystod 10 mlynedd nesaf y cynllun.

Meddai'r Cynghorydd Sir John T Powell, Aelod y Cabinet â chyfrifoldeb am Wasanaethau Cefn Gwlad:

 “Mae’r hawliau tramwy cyhoeddus a’r tir mynediad agored yn un o asedau pwysicaf economi Powys o ran denu twristiaid i wario arian yn ein sir.  Mae’n rhoi cyfle i drigolion a thwristiaid fwynhau awyr iach a chefn gwlad prydferth y sir, yn ogystal ag yn hwb i’w lles meddwl ac iechyd.  Byddai’n braf gallu parhau i wella’r rhwydwaith, ond gyda llai o adnoddau, byddem yn gwerthfawrogi eich sylwadau ar beth ddylai’r blaenoriaethau fod yn eich barn chi.”

""