Ymgynghoriad ar gludiant cyhoeddus - Opsiwn 2

Ar bwy y bydd hyn yn effeithio mwyaf?

Bydd y fethodoleg sgorio yma’n effeithio’n negyddol ar gymunedau Tref-y-Clawdd a Llanandras gan ei fod yn tynnu’n ôl y cysylltiad uniongyrchol â Henffordd, Llandrindod a’r Drenewydd, a chymuned Llanfair Caereinion gan y byddai hi’n colli ei chysylltiadau cludiant cyhoeddus. I liniaru hyn, byddem yn ceisio datblygu ateb cludiant mwy cymunedol.

Mae’r opsiwn yma’n yn cynnig 18 gwasanaeth bws a fyddai’n darparu:

  • Rhwydwaith sy’n cysylltu 7 gwasanaeth bws rhwng trefi strategol, i ganiatáu i bobl gyrraedd trefi allweddol a chanolfannau gwaith/iechyd yn Y Fenni, Aberystwyth, Caerdydd, Merthyr, Amwythig ac Abertawe.   
  • Gwasanaethau “tref” yn Aberhonddu, Y  Drenewydd, Y Trallwng ac Ystradgynlais.
  • 7 llwybr arall sy’n cysylltu nifer o gymunedau mwy gwledig.
  • Rhwydwaith sy’n cludo tua 883,285 teithiwr y flwyddyn, ar gost o ryw £1.8m y flwyddyn am gyfanswm o 2,244,885 cilometr y flwyddyn.

Cymryd rhan yn yr arolwg


Sut wnaethon ni feddwl am yr opsiwn hwn?

Dyfeisiwyd yr opsiwn yma trwy rannu cost darparu’r gwasanaeth â chyfanswm siwrneiau’r teithwyr yn ystod blwyddyn ariannol 2014-15. 

Er bod y fethodoleg yma’n symlach, nid yw’n ystyried y ffactorau cymdeithasol-economaidd ehangach a ddefnyddiwyd gennym yn Opsiwn 1. Gweler y Tablau sy'n dangos costau'r llwybrau - Opsiwn 2.