Ymgynghoriad ar Gludiant Cyhoeddus - Opsiwn 1

Ar bwy y bydd yn effeithio fwyaf?

Bydd y fethodoleg sgorio hon yn effeithio’n negyddol ar gymunedau Llanfair Caereinion a Llanfyllin gan y byddai’r lleoedd hyn yn colli eu cysylltiadau cludiant cyhoeddus. I liniaru hyn, byddem yn ceisio datblygu ateb cludiant mwy cymunedol.    

 

Gyda’r opsiwn yma, byddai 17 o lwybrau bysys yn darparu:

 • Rhwydwaith sy’n cysylltu 8 gwasanaeth bws rhwng trefi strategol, i ganiatáu i bobl gyrraedd trefi allweddol a chanolfannau gwaith/iechyd yn Y Fenni, Aberystwyth, Caerdydd, Henffordd, Merthyr, Amwythig ac Abertawe.   
 • Gwasanaethau “tref” yn Aberhonddu, Y  Drenewydd, Y Trallwng ac Ystradgynlais.
 • 5 llwybr arall sy’n cysylltu nifer o gymunedau mwy gwledig.
 • Rhwydwaith sy’n cludo tua 867,000 teithiwr y flwyddyn, ar gost o ryw £1.8m y flwyddyn am gyfanswm o 2, 246,429 cilometr y flwyddyn.

Cymryd rhan yn yr arolwg

Sut wnaethon ni feddwl am yr opsiwn yma?

Lluniwyd yr opsiwn hwn trwy roi "sgôr" i bob gwasanaeth a’u gosod yn nhrefn y sgôr cyffredinol (o’r uchaf i’r isaf).   Y torbwynt yw pan fydd y gwasanaeth yn costio tua £1.8m y flwyddyn i’w redeg.  Defnyddiwyd methodoleg sgorio “TraCC” i sgorio pob llwybr.  (Gweler: Sut wnaethon ni feddwl am yr opsiwn yma?

Gan ddefnyddio matrics annibynnol, cadarn a ddatblygwyd gan y Consortiwm Cludiant Rhanbarthol, “TraCC” *, rydym wedi gallu dadansoddi ein holl lwybrau bysys ar yn seiliedig ar y ffactorau canlynol:

 • Poblogaeth y Dalgylch
 • Poblogaeth Oedran Gweithio
 • Amlder y Gwasanaeth Presennol
 • Gwasanaethau Gofal Iechyd
 • Cyrchfannau Twristiaeth neu Hamdden
 • Sefydliadau Addysg
 • Cysylltiadau â dulliau eraill o gludiant
 • Aneddiadau
 • Gweithgareddau Economaidd
 • Ceiswyr Swyddi
 • Pobl Ifanc
 • Pobl H?n
 • Problemau Amddifadedd
 • Problemau Iechyd neu Anabledd Tymor hir

Mae’r rhestr uchod wedi creu sgôr i bob gwasanaeth bws unigol.  Yn ogystal â’r sgôr hwn, cafwyd ‘sgôr cost’ i bob gwasanaeth trwy gymryd y gost o ddarparu’r gwasanaeth a rhannu cyfanswm nifer y teithiau a wnaed yn ystod blwyddyn ariannol 2014/15.  Yna lluoswyd y ‘sgôr cost’ hwn â sgôr y llwybrau i roi’r cyfanswm.  

Mae hyn wedi rhoi rhestr i ni o’r 27 llwybr sy’n derbyn cymhorthdal, yn ôl maint yr effaith a welir ynTablau'n dangos costau'r llwybrau - Opsiwn 1.

* Pwy yw TraCC?  Mae TraCC yn dwyn ynghyd priffyrdd a swyddogaethau cludiant cyhoeddus Powys, Ceredigion ac ardal Meirionnydd yng Ngwynedd er mwyn darparu atebion rhanbarthol penodol i faterion cludiant integredig lleol. Mae’r Consortiwm yn cynorthwyo Llywodraeth Cymru i gyflwyno’i pholisïau cenedlaethol ar gludiant integredig i’r rhanbarth.

I weld meini prawf Tracc yn fwy manwl,  ewch i  www.tracc.gov.uk cliciwch ar y tab cyhoeddiadau i weld y ddogfen “Rhwydwaith Cludiant Trafnidiaeth Bysys Rhanbarthol a Chymunedol”