Ymgynghoriad ar gludiant cyhoeddus

Logo for transport

Bydd y cludiant cyhoeddus sy’n cael ei ddarparu ym Mhowys yn newid o fis Tachwedd 2015. Pam? Mae’r mesurau rheoli cyni y mae’r llywodraeth wedi’u cyflwyno yn gwasgu gwariant y sector cyhoeddus ar hyd a lled y wlad.  O ganlyniad, mae cyllideb Powys gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2015/16 oddeutu 4% yn llai, sy’n golygu bod angen i ni dorri dros £11m oddi ar ein gwariant blynyddol er mwyn mantoli’r llyfrau.

Darllen yr opsiynau

Mae  gennym ddau opsiwn i chi eu hystyried.  Bydd y ddau fel ei gilydd yn golygu y bydd nifer y gwasanaethau bws sy’n cael eu darparu gan Bowys yn lleihau. Bydd y ddau opsiwn yn caniatáu i ni wneud yr arbedion angenrheidiol ar gyfer eleni.

Darllen am Opsiwn 1

Darllen am Opsiwn 2

Sesiynau taro heibio

Dweud eich dweud mewn sesiynau taro heibio:

 • Wednesday 10 June – Llanfair Caereinion
  The Institute 10-2pm
 • Friday 12 June – Presteigne
  Memorial Hall 10-4pm
 • Monday 15 June – Ystradgynlais
  Miner’s Welfare Hall 11-5pm
 • Wednesday 17 June – Llanfyllin
  Arts Connection Centre/Llanfyllin Youth Centre 12.30-4.30pm
 • Monday 22 June – Newtown 
  Newtown bus station, TIC 2-4pm
 • Wednesday 24 June – Brecon 
  Brecon bus station 10-2pm
 • Friday 26 June – Llandrindod Wells
  County Hall 10-4pm

I sicrhau’r arbedion yma fe gymeradwyodd y Cabinet raglen arbedion yn gynnar yn 2015 a oedd, ymhlith nifer o fesurau, yn cynnwys yr angen i leihau cost rhedeg cludiant cyhoeddus ym Mhowys o ryw £500,000.

10 ffaith allweddol am gludiant cyhoeddus ym Mhowys 

 1. Ar hyn o bryd mae’r cyngor yn cefnogi 27 o gontractau bysys yn y sir.  
 2. Dim ond dau o’r rhain, sef y gwasanaeth dydd Llun i ddydd Sadwrn o Aberhonddu i Henffordd a’r gwasanaeth haf ar ddydd Mawrth / dydd Iau rhwng Tref-y-Clawdd a’r Drenewydd, sy’n cael eu rhedeg yn fasnachol.     Hynny yw, nid ydynt yn derbyn unrhyw gymhorthdal gan Gyngor Sir Powys er efallai bydd y cyngor yn cyfrannu ychydig (llai na 1% o’n gwariant ar wasanaethau dan gontract) i gefnogi rhai agweddau ohono).
 3. Mae Cyngor Sir Powys yn rhoi cymhorthdal i’r 27 sy’n weddill.
 4. Mae angen cymhorthdal yn amrywio o 63 ceiniog fesul siwrnai teithiwr i £45 fesul siwrnai teithiwr i gadw’r gwasanaethau hyn i fynd.
 5. Gwasanaeth T4 o’r Drenewydd i Gaerdydd yw asgwrn cefn y rhwydwaith cludiant.  Mae hefyd yn derbyn grant penodol gan Lywodraeth Cymru o £157k y flwyddyn. 
 6. Mae cludiant cyhoeddus yn wasanaeth “ANSTATUDOL” - h.y. dewisol - a ’does dim rhaid i’r  cyngor ei ddarparu. 
 7. Mae’r bysys yn teithio cyfanswm o 2,665,300 cilometr y flwyddyn.
 8. Ar hyn o bryd rydym yn cludo 1m o deithwyr y flwyddyn i mewn, allan ac o amgylch y sir.
 9. Rydym hefyd yn cludo 1300 o ddisgyblion ysgol bob dydd ar lwybrau bysys cyhoeddus. Ni fydd unrhyw newidiadau a wnawn yn effeithio ar hawl disgyblion i ddefnyddio cludiant statudol o’r cartref i’r ysgol lle maent yn gymwys i wneud hyn.  Byddwn yn trefnu darpariaeth arall i bob disgybl ysgol y mae hyn yn effeithio arno.  

Cludiant Cymunedol

Mae Powys hefyd yn cynorthwyo 19 o gynlluniau cludiant cymunedol ar hyd a lled y sir ar gost o ryw £160,000.  Rydym yn cydnabod gwerth cynlluniau o’r fath, yn enwedig yn achos rhai o’n cymunedau mwyaf gwledig, ac rydym yn awyddus i ddatblygu’r sector yma.

Wrth i ni ddynesu at y broses ymgynghori yma, buom yn siarad gyda rhai grwpiau allweddol ar hyd a lled y sir, gan gynnwys Fforwm Ieuenctid Powys, Fforwm Pobl H?n Powys, U3A Aberhonddu, Pobl yn Gyntaf Powys ac Anabledd Powys.  Hoffem ni ddiolch iddyn nhw am eu cyfraniad amhrisiadwy a’u barn am gludiant cyhoeddus a chymunedol. Mae hyn wedi ein helpu i ddatblygu’r opsiynau ar gyfer yr ymgynghoriad a’r ddarpariaeth cludiant fydd yn parhau.