Strategaeth Dai Leol

 

Mae’r cyngor am gael barn ar y Strategaeth Dai Leol (drafft).  Os oes gennych chi ddiddordeb yn sut y bydd tai’n cael eu datblygu yn y sir a sut mae nodi a mynd i’r afael ag anghenion tai ein trigolion, gall y strategaeth hon fod o ddiddordeb i chi.

 

 

 

 

 

Dweud eich Dweud

Daw'r ymgynghoriad hwn i ben ar 5 Mai 2016.

Yn gyntaf:

Darllenwch y Strategaeth Dai Leol (drafft) 

Yna:

Ewch i'r Arolwg

Image of houses

Beth yw'r strategaeth?

 

Mae’r ddogfen strategaeth yn nodi fframwaith a gweledigaeth i drigolion Powys.  Y weledigaeth gyffredin yw bod pawb yn byw mewn tai fforddiadwy o ansawdd da, p’un ai i’w rhentu neu i brynu.

 

Mae hefyd yn cynnwys nifer o flaenoriaethau allweddol o ran ansawdd tai ar draws pob math o ddeiliadaethau (rhentu, prynu, rhannu perchnogaeth ayb), digartrefedd, cartrefi fforddiadwy a dileu tlodi tanwydd.

 

Y bwriad yw cydymffurfio â’r prif themâu sydd yn nogfen Llywodraeth Cymru “Cartrefi Gwell i Bobl Cymru - Strategaeth Dai Genedlaethol i Gymru” a ddiweddarwyd yn Gwella Bywydau a Chymunedau, Cartrefi yng Nghymru (2010)

 

Rydym am gael eich barn ar y strategaeth.

 

Tudalennau 11 – 18 – gwybodaeth ar y weledigaeth, y nodau a’r amcanion.

 

Tudalennau 19 – 24 – tabl defnyddiol sydd a’r holl wybodaeth hyn mewn ffordd hawdd i’w ddarllen.

 

 Lawrlwytho’r Strategaeth Dai Leol (drafft)