Strategaeth Cydgomisiynu: oedolion gydag anableddau dysgu ym Mhowys

ILB logo

Bwrdd Arweinyddiaeth Integredig Iechyd a Gofal Cymdeithasol i Oedolion.

Yn cyfuno iechyd a gofal cymdeithasol 

Arolwg Helpu Oedolion gydag Anableddau Dysgu

Roedd yr arolwg hwn yn gofyn am eich barn am gynllun newydd 5 mlynedd neu “strategaeth” a fydd yn helpu’r 600+ o oedolion gydag anableddau dysgu ym Mhowys a’u helpu nhw i reoli eu bywydau ac i deimlo eu bod yn derbyn cefnogaeth a pharch pawb sydd o’u cwmpas.

 

Roeddem am wybod dau beth:

1.      A yw’r blaenoriaethau sydd yn y cynllun yn rai cywir?

2.      A yw’r camau sydd wedi’u rhestru dan bob blaenoriaeth yn mynd i wneud gwahaniaeth?

Cymryd rhan yn yr arolwg

Y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad hwn oedd dydd Gwener 22 Mai 2015.

Gweld ein tudalen: Help gydag Anabledd Dysgu

Dywedoch chi:

Wrth ddarparu gwybodaeth neu lythyron neu gynnig apwyntiadau, dylai'r rhain fod ar ffurf lluniau, yn hytrach na geiriau yn unig. Dylai pobl broffesiynol geisio meddwl yn fwy creadigol a defnyddio ffotograff neu ddiagram e.e. gallai ffotograff o le neu unigolyn penodol leihau pryder rhywun a chaniatáu iddo/iddi ddod o hyd i leoliad  apwyntiad ysbyty yn weledol trwy adnabod golwg y lleoliad neu'r unigolyn y mae angen iddo/iddi ei weld. Dylai'r holl wybodaeth fod yn eglur ac yn hawdd ei darllen. 

Mae angen rhagor o gysonder a dewis i unigolion ag anableddau dysgu ynglyn â'r gwasanaethau maent am eu cael, y gwasanaethau y mae eu hangen arnynt, a'r bobl orau i gynnig y gwasanaethau hyn. 

Mae angen rhagor o wasanaethau arbenigol a staff cymwys i gynorthwyo pobl ag anableddau dysgu ac yn arbennig pobl â nam ar eu synhwyrau.

Dylai oedolion ag anableddau dysgu gael rhagor o gyfle i ymgysylltu â datblygiad y gwasanaethau.
   

Dylai pobl ag anableddau dysgu allu byw yn ymyl eu teuluoedd a chael y cymorth angenrheidiol i allu byw bywydau cyflawn.

Mae angen mynd i'r afael â darpariaeth arbenigol, yn enwedig mewn perthynas â cholegau preswyl. Mae angen rhagor o waith gyda'r grwp colegau presennol i gynorthwyo oedolion ifanc ag anableddau dysgu i astudio ar ôl gadael yr ysgol, a symud i mewn i waith. 

Mae angen rhagor o hyblygrwydd a darpariaethau o ran gofal seibiant a seibiannau byr i oedolion ag anableddau dysgu a'u gofalwyr/eu teuluoedd.

Byddwn yn :

gofyn i weithwyr proffesiynol sicrhau bod unrhyw wybodaeth sy'n cael ei darparu nid yn unig yn eglur ac yn gryno, ond mewn fformat sy'n addas ar gyfer anghenion y cleient unigol.

Gwneud yn siwr ein bod yn gwrando ar yr holl sefydliadau, asiantaethau (gan gynnwys eiriolaeth) ac aelodau o'r teulu - ond yn anad dim yr unigolyn ei hun - a'u bod yn rhan o'r broses o lunio penderfyniadau sy'n effeithio ar eu bywydau. (Cynllunio sy'n Canolbwyntio ar yr Unigol).

Sicrhau ein bod yn recriwtio staff arbenigol lle bo angen, a bod hyfforddiant y staff yn berthnasol ac yn ddi-fwlch er mwyn gallu cynnal y safonau a chynnig y gefnogaeth a'r gwasanaethau gorau bosibl i unigolion ag anableddau dysgu.     

Ystyried y ffordd orau o ddarparu cyfleoedd i unigolion leisio'u barn a dylanwadu ar ddarpariaeth y gwasanaeth yn y dyfodol trwy wahodd rhywun i fod ar banel cyfweld, bod yn aelod rheolaidd o fforwm neu ddefnyddio grwp eiriolaeth.

Gweithio gyda staff tai a darparwyr allanol i sicrhau bod cymorth ar gael ar gyfer anghenion tai pobl nawr ac yn y dyfodol, gan ddefnyddio cynlluniau cymorth fel y bo'r angen a chynlluniau gofal ychwanegol ar gael fel y bo'n briodol. Yn achos cymorth fel y bo'r angen, bydd gweithiwr penodol yn cynorthwyo sawl unigolyn mewn cymuned benodol. Math o dai gwarchod yw gofal ychwanegol, lle bydd pobl yn byw mewn tai a godwyd yn arbennig at y diben, gyda gwasanaethau penodol ar gael iddynt megis torrwr gwallt.  

Datblygu swyddi gweithwyr cymdeithasol newydd ar gyfer y bydd angen pontio a chynnig cefnogaeth i bobl ar adegau penodol yn eu bywydau, gan gynnwys addysg a gwaith, i gryfhau cysylltiadau â cholegau lleol i wella cyrsiau i bobl ag anableddau dysgu.

Gwneud yn siwr bod gwasanaethau seibiant yn cynnig darpariaeth deg ar draws y sir.

Logos