Polisïau'r Ddeddf Hapchwarae a Thrwyddedu

 

Rydym yn ceisio barn trigolion ac eraill â budd ym mholisïau'r Ddeddf Hapchwarae a Thrwyddedu sydd wedi'u diweddaru yn unol â Deddf Trwyddedu 2003 a Deddf Hapchwarae 2005. 

Mae'r ymgynghoriad yma bellach wedi dod i ben.

 

 

Polisi Trwyddedu

Bydd y cyngor yn cyflwyno trwyddedau i gyflenwi alcohol, i ddarparu adloniant neu i gynnal achlysuron unwaith-yn-unig.   

 

Mae gan Bowys dros 1000 o safleoedd trwyddedig, gan gynnwys:

  • Tafarndai, bariau a chlybiau nos
  • Sinemâu
  • Theatrau
  • Ysgolion a Safleoedd Cymunedol
  • Tai Bwyta
  • Gwestyau bach a mawr
  • Clybiau ac Aelodau
  • Siopau ac Archfarchnadoedd
  • Mannau Gwerthu Bwyd Hwyr 

 

 

Lawrlwytho'r Polisi Trwyddedu drafft

Anfoner sylwadau e-bost at: susan.jones@powys.gov.uk

Polisi Hapchwarae

Mae'r cyngor yn gyfrifol am drwyddedu safleoedd yn y sir i osod peiriant chwarae neu i ganiatáu hapchwarae yn y lleoliad.

Mae 50 o safleoedd ym Mhowys ar hyn o bryd sydd â thystysgrif safle a gyflwynwyd dan Ddeddf Trwyddedu 2003. Mae'r rhan fwyaf o'r clybiau yn Ne Powys, ac ar hyn o bryd mae gan 20 ohonynt naill ai Trwydded Hapchwarae Clwb neu Drwydded Peiriant Clwb, sy'n caniatáu i beiriannau gynnig gwobrau ariannol uwch eu gwerth.

Mae oddeutu 400 o dafarndai/bariau ym Mhowys ac mae gan oddeutu hanner y rhain hysbysiad yn awdurdodi hyd at 2 beiriant categori D. Dim ond 3 safle sydd â Thrwydded Peiriant Hapchwarae sy'n awdudrodi mwy na 2 beiriant o'r fath.

Mae nifer o weithgareddau hapchwarae dros dro yn yr ardal - er enghraifft cystadlaethau trotian sy'n cael eu hawdurdodi trwy hysbysiad defnydd Dros Dro.

Lawrlwytho'r Polisi Hapchwarae drafft

Anfoner sylwadau trwy e-bost at: nigel.williams@powys.gov.uk

* Sylwer: Mae dogfennau draft ar gael yn Saesneg yn unig. Bydd y dogfennau sydd wedi'u cymeradwyo ar gael yn ddwyieithog.