Newidiadau arfaethedig i dderbyn plant mewn ysgolion

Ymgynghoriad yw hwn ar y newidiadau arfaethedig i drefniadau derbyn i Ysgolion Babanod a Chynradd ar gyfer y flwyddyn ysgol 2017-18.  Mae'n rhaid i'r awdurdodau derbyn gosod trefniadau derbyn yn flynyddol ac ymgynghori ar y trefniadau hynny.

Dweud eich dweud

Rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad

Gweld y Polisi Derbyniadau arfaethedig

Gweld y Polisi Derbyniadau presennol

Ar ôl i chi ddarllen y wybodaeth hon:

Ewch i'r Arolwg

B ydd yr arolwg yn cau 1 Mawrth 2016.

Bydd y barn sy'n cael ei ddatgan yn cael ei grynhoi mewn adroddiad a fydd yn cael ei gyflwyno i Gabinet y Cyngor ar 12 Ebrill 2016.

Image of school life

Beth yw'r newidiadau sy'n cael eu cynnig?

M ae'r Awdurdod Lleol yn bwriadu newid oed derbyn plant i ddechrau yn yr ysgol

o “ddechrau'r tymor y mae'r plentyn yn cael ei bedwerydd ben-blwydd, yn unol â'r amserlen benodedig”

i “ar ddechrau'r flwyddyn ysgol yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn bedair oed”

Beth fydd yn digwydd ar ôl yr ymgynghoriad?

Bydd adroddiad yn cael ei ysgrifennu i'w ystyried gan Gabinet y Cyngor ar 12 Ebrill 2016.  Bydd hyn yn crynhoi'r farn a gafodd ei ddatgan yn ystod yr ymgynghoriad ac yn cynnig argymhellion am y ffordd ymlaen.  Bydd unrhyw newid yn y polisi yn cael ei gyhoeddi ar y wefan yma a byddwn yn rhoi gwybod i ysgolion a darparwyr cyn-oed ysgol.  Byddwn yn anfon gwybodaeth at rieni plant sy'n mynychu darpariaethau cyn-oed ysgol yn rhoi gwybod am unrhyw newid yn yr oed y bydd plant yn dechrau ysgol. 

Pryd fydd unrhyw newidiadau'n digwydd?

O ddechrau'r flwyddyn ysgol 2017-18 h.y. dechrau mis Medi 2017.

Nodiadau

Cyngor Sir Powys yw'r awdurdod derbyniadau ar gyfer holl Ysgolion a Reolir gan yr Eglwys ac Ysgolion Cymunedol o fewn ardal yr awdurdod lleol ac mae'n rheoli trefniadau derbyn ar gyfer yr ysgolion hynny'n lle mae'n gweithredu fel yr awdurdod derbyn.  

Yr Ymddiriedolwyr neu Gorff Llywodraethu yw'r awdurdod derbyn ar gyfer Ysgolion Sefydledig a Chynorthwyedig sef Ysgolion Cynradd Archddiacon Griffiths, Llanerfyl, Llanbedr, Llangatwg. Llansantffraid, Priordy, Santes Fair a San Mihangel, a hwy sy'n gyfrifol am osod eu polisiau derbyn eu hunain.